(11.00 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vztahy mezi Českou republikou a Mongolskem v oblasti letecké dopravy nejsou doposud upraveny žádnou mezinárodní smlouvou. Konkrétní kroky směřující k přípravě dohody započaly v roce 2013, expertní jednání poté probíhala v roce 2015. Sjednání dohody bylo schváleno vládou ČR v dubnu 2016, přičemž její podpis se následně uskutečnil dne 25. května roku 2017 v Ulánbátaru.

Dohoda je liberálního charakteru a přináší moderní smluvní rámec vytvářející vhodné podmínky pro případnou budoucí realizaci leteckého provozu mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Přestože pravidelná ani nepravidelná letecká doprava mezi ČR a Mongolskem není v současné době zajišťována žádným leteckým dopravcem, lze uvedené teritorium považovat z hlediska českého civilního letectví do budoucna za zajímavé.

Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy. A nyní pan zpravodaj Daniel Pawlas se svou zpravodajskou zprávou pro prvé čtení. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, máme tady sněmovní tisk číslo 107, dohodu mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službách. Víceméně zopakuji to, co už řekl pan ministr. Důvodem předložení tohoto tisku je, že letecká doprava mezi Českou republikou a Mongolskem není v současné době upravena žádnou smlouvou, a je to z důvodu civilního letectví České republiky do budoucna velice zajímavé teritorium. Text dohody je v souladu s ústavním pořádkem, ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu. Dohoda nebude mít žádné přímé ani nepřímé dopady na státní rozpočet.

Já taktéž doporučuji, abychom tuto mezinárodní smlouvu postoupili do dalšího čtení a schválili ji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 214, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 214, z přítomných 179 pro 116, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 118.

 

Dalším na pořadu schůze je bod číslo 119 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017, sněmovní tisk 108. Musím tento bod ale neprojednat, protože pan ministr Tomáš Petříček je služebně mimo, je řádně omluven na dnešním jednání, a nemám žádné usnesení vlády, že ho může některý z ministrů nahradit. Bod 119... (Námitka od stolku zpravodajů.) Já chápu, ale já musím dodržovat jednací řád.

Rád bych projednal tuto záležitost. Pokud mi do konce projednávání bloku zpráv v prvním čtení bude doručeno rozhodnutí například místopředsedy vlády o projednání, že může někdo nahradit pana ministra Petříčka, tak rád ten bod projednám. Dávám ho na konec bloku prvních čtení.

 

A budeme se zabývat bodem číslo

120.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva
o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992)
a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci
v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)
/sněmovní tisk 121/ - prvé čtení

Pan ministr spravedlnosti Jan Kněžínek je u stolku zpravodajů, paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková také, můžeme tedy bod zahájit. Požádám o slovo ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám návrh vlády na vyslovení souhlasu k ratifikaci Meziamerické úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech a zároveň opčního protokolu, který byl k této úmluvě následně uzavřen.

Tím, že se Česká republika stane smluvní stranou této meziamerické úmluvy, která je jinak otevřena k podpisu a k ratifikaci i neamerickým státům, tak tím získá nástroj pro mezinárodní spolupráci v trestních věcech s celou řadou amerických států, s kterými dnes takovou mezinárodní smlouvu nemá. Jedná se především o státy Latinské Ameriky a státy karibské oblasti, příkladmo mohu uvést Mexiko, Kolumbie, Brazílie atd., ale je jich celá řada, celkem 28 států, přičemž pouze s třemi z nich dnes máme smlouvu uzavřenu, a to je USA, Kanada a Kazachstán, který je také zatím jediným neamerickým státem, který k té úmluvě přistoupil.

Tím, že se tato úmluva stane součástí českého právního řádu, se především zjednoduší, výrazně zjednoduší spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení, ať už půjde o spolupráci v jakékoli formě, tzn. formou dožádání, doručování písemností atd.

Vláda vyslovila svůj souhlas s přistoupením České republiky k této úmluvě a opčnímu protokolu 23. října 2017, souhlas k ratifikaci již byl udělen Senátem, a já moc prosím, aby i Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací této úmluvy včetně opčního protokolu k ní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti a požádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou o přednesení zpravodajské zprávy.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezký den, vážené kolegyně a kolegové. Jak již bylo řečeno, Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech spočívá v možnosti požádat o provedení procesních úkonů v trestním řízení na území jiného státu. Česká republika se jejím přijetím stane prvním evropským státem, který využije možnosti přístupu k úmluvě na základě jejího článku 34. Nahradí to bilaterální dohody, které máme s jednotlivými nemnoha státy Severní a Jižní Ameriky.

Jednotlivé články upravují zejména žádost o právní pomoc, zpracování, vyřízení, doručení justičních rozhodnutí a rozsudků a dostavení se svědků a znalců, předání informací a záznamů. Náklady spojené s prováděním úmluvy a protokolu budou pokryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti a nevyžadují zvýšení nároků vůči státnímu rozpočtu oproti dosavadním nákladům.

Je v souladu s ústavním pořádkem, především s ústavním zákonem číslo 1 a 2, a i s ostatními součástmi právního řádu ČR.

Navrhuji přikázat sněmovní tisk 121 k projednání na zahraničním výboru jako výboru garančním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, můžeme rozpravu ukončit a rozhodnout o přikázání podle rozhodnutí organizačního výboru, které opakovala paní zpravodajka. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 215, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 215, z přítomných 179 pro 109, proti 1 poslanec.

 

Můžeme tedy konstatovat, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji panu ministru spravedlnosti, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 120. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP