(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Souhlas.) Mám tady žádost o odhlášení, tak vás odhlásím. Takže se přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 159 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 150. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další jsou pozměňovací návrhy B6 a B7, což je přidání do působnosti Českého rozhlasu a České televize. Garanční výbor toto nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 160 přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 42. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další je návrh B8, což je pozměňovací návrh, rozšíření a upřesnění § 7 mimořádné a nepřiměřené zátěže. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 161 přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 24. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Garanční výbor ho doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 170, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 162 přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 173. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Ondřej Profant: Máme ještě k zákonu doprovodné usnesení, které schválil podvýbor pro eGovernment a následně výbor pro veřejnou správu. Doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna České republiky žádá vládu České republiky, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 163 přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 157. Návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali s tímto tiskem.

 

Přečtu omluvu pana předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z jednání dnes ze zdravotních důvodů do 10.00. S hlasovací kartou číslo 10 bude hlasovat pan poslanec Pawlas.

 

Dalším bodem je

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme v obecné rozpravě přerušili v pátek 7. prosince 2018 na 24. schůzi. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 203/1 až 7. Zpravodajové výboru s usneseními Poslaneckou sněmovnu již seznámili.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru, výboru pro bezpečnost, poslanec Radovan Vích. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. A než budeme pokračovat, já bych poprosil opět Poslaneckou sněmovnu, aby snížila svou míru hluku na únosnou mez.

V obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem do systému nahrál ještě dva další pozměňovací návrhy. Ten první se týká studentů, kde podle mě došlo v předložené novele k nějakému nedorozumění, neboli jde o to, že v novelizačním bodě v článku 1 v bodě číslo 28 zavádí pro cizince studenty povinnost prokázání úhrnného měsíčního příjmu. Tato nová možnost je vhodná, zlepšuje postavení studentů, kteří nemají vysokou finanční hotovost, ale prokazatelně si vydělají například formou částečného pracovního úvazku nebo dostávají pravidelně finanční příspěvek od rodičů. Novelizací ovšem dochází zároveň ke zrušení dosavadní možnosti prokázání zajištění prostředků formou podle § 13, tedy skrze dostatečnou finanční částku na bankovním účtu. Děje se tak přesto, že zřejmě nešlo o záměr.

V odůvodnění k bodům 27 až 29 je uvedeno, že nově navržená speciální úprava umožňuje zohlednit všechny zdroje, které by mohly přicházet v úvahu. Novelizace by ovšem zřejmě neúmyslně odstranila možnost prokazovat částkou na bankovním účtu. Tu totiž nelze označit jako úhrnný měsíční příjem, jak ostatně vyplývá i ze současné praxe odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. (Velký hluk v sále.) Původní požadavek směrnice, ze kterého Ministerstvo vnitra vycházelo, tedy nutnost posuzování finančních prostředků studentů, by nebyl naplněn.

To je první pozměňovací návrh, co se týče studentů.

Pak jsem nahrál do systému další, který je reakcí na pozměňovací návrh poslance Radka Kotena a dalších poslanců, který byl přijat, bohužel podle mě skandálně, výborem pro bezpečnost na jeho schůzi 22. listopadu loňského roku. Cílem návrhu poslance Kotena a dalších je zrušit možnost soudního přezkumu rozhodnutí o správním vyhoštění cizince. Takový návrh je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, konkrétně s článkem 36 Listiny, který zaručuje právo na spravedlivý proces včetně možnosti každého domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Již v roce 2007 konstatoval neústavnost zrušení soudní přezkoumatelnosti správního vyhoštění v § 171 zákona o pobytu cizinců Ústavní soud České republiky, je to nález Ústavního soudu 26/07, a předmětné ustanovení zákona zrušil. Návrh je v rozporu i s mezinárodními závazky České republiky, konkrétně s návratovou směrnicí v platném a účinném znění.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, pane poslanče. Já vás přeruším, abych poprosil všechny poslankyně a poslance znovu o to, abychom se ztišili, protože když už nic, tak paní zapisovatelky mají velký problém vůbec zaznamenat to, o čem se tady bavíme. Děkuji. Teď máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP