(9.20 hodin)

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Vážený pane místopředsedo, děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, představuji vám vládní návrh novely notářského řádu, který je v zásadě velmi stručný a je odůvodněn pouze jednou skutečností, na základě které je předkládán a na základě které je i navrhováno jeho schválení Poslaneckou sněmovnou již v prvním čtení.

Návrh konkrétně reaguje na rozsudek Evropského soudního dvora, který byl vydán ve věci C-575/16 Komise proti České republice 15. března tohoto roku a ve kterém Česká republika byla odsouzena za porušení smlouvy z důvodu existence překážky ve vnitrostátním právu pro volný pohyb pracovníků a pro volný pohyb v profesi notáře, volný přístup. Důvod, proč byla Česká republika odsouzena, ono se to dalo do jisté míry očekávat na základě znalostí podobných rozhodnutí vůči jiným členským státům, spočívá v tom... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vám dobře rozumím. Já znovu žádám sněmovnu o klid, nebo nechám přerušit jednání a svolám předsedy poslaneckých klubů, abychom si ujasnili... (nesrozumitelné) a posléze je možné projednávat návrhy zákonů. A to platí i pro ty poslance, kteří přišli obtěžovat ministry v jejich lavicích.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. (Prosím, pokračujte.)

Ten důvod spočívá v tom, že dnes notářský řád umožňuje vykonávat profesi notáře pouze státním občanům České republiky. Rozsudek Evropského soudního dvora po nás vyžaduje, abychom do této profese připustili i státní občany jiných členských států Evropské unie. A my na ten rozsudek reagujeme tím, že zákon v tomto směru měníme. Jinými slovy, novela umožní, aby profesi notáře vykonával i státní občan jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika.

Na druhou stranu je ale potřeba vyvrátit obavy, které může tahle změna vyvolávat, protože pořád budou platit ostatní podmínky, které musí ten, kdo má být notářem, splňovat. Mimo jiné tedy musí mít absolvovanou českou právnickou fakultu, vystudovaná česká práva, která v zásadě se učí jenom v České republice, nikde v cizině české právo nevyučují a nelze předpokládat, že by s tím začali. Další důvod je, že pro provádění jednotlivých procesních úkonů musí ovládat úřední jazyk, což je tedy jazyk český. Jinými slovy, nelze tedy v zásadě očekávat nějaký příval cizinců. Navíc tady existuje ještě numerus clausus, co se týče počtu notářů, takže nelze očekávat nějaký příliv cizinců do této profese.

V zásadě ten boj s Evropskou unií, který byl z mého pohledu předem prohraný, ten rozsudek to koneckonců potvrdil, byl do jisté míry možná i zbytečný. A teď, kdy České republice hrozí finanční postih za to, pokud svoje právo neuvede do souladu s tím rozsudkem, tak je tedy vhodné tuto změnu schválit. Nicméně jak jsem říkal, platí další podmínky: česká právnická fakulta, znalost českého jazyka a vykonání mimo jiné zkoušky, která se také skládá v českém jazyce. To znamená, bavíme se o jednotkách případů, kdy se může stát, že cizinec začne profesi notáře vykonávat. V praxi to asi bude nanejvýš Slovák.

Moc prosím o to, je to nekontroverzní věc, záměrně jsme tam nepřidali nic jiného, nic jiného, co by nereagovalo na ten rozsudek. Takže není tam ani žádný gold-plating . Moc prosím o podporu tohoto návrhu. České republice nezbývá nic jiného než tenhle návrh přijmout. Pokud ho nepřijme, hrozí jí finanční postihy.

Takže díky moc za pozornost a prosím o podporu, a to i v rámci prvního čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Janu Kněžínkovi. A než udělím slovo panu zpravodaji Tomáši Kohoutkovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z pracovních důvodů paní poslankyně Andrea Babišová. Nyní, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, pan ministr spravedlnosti víceméně konstatoval vše, co je potřeba k této novele notářského řádu. Pokusím se na to podívat z jiného pohledu, neboť sám jsem notářem v civilním životě, takže můžu mluvit i za nás notáře.

Notářská komora jako taková nemá s touto novelou notářského řádu samozřejmě žádný problém. Jsme si plně vědomi toho, že tuto novelu je nutno přijmout s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora z března letošního roku. Nicméně jak uvedl pan ministr spravedlnosti, sám jsem toho názoru, že pokud by se toto dalo aplikovat, tak se to maximálně může týkat dejme tomu studenta ze Slovenska, který studuje právnickou fakultu v České republice a dokonale zná český jazyk, neboť jsem toho názoru, že samozřejmě notář není jenom soukromá fyzická osoba, která podniká a sepisuje například smlouvy, ale jde zejména o to, že notář je v českém právním řádu i soudním komisařem, tudíž vykonává veřejnou moc v podobě projednání dědického řízení, kde bez dokonalé znalosti českého jazyka toto není možné.

Takže bych vás také poprosil o podporu tohoto návrhu v prvním čtení podle režimu 90 odst. 2 jednacího řádu. Děkuji vám. Na shledanou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Kohoutkovi a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Vidím pana poslance Marka Bendu a také mu, pokud bude dostatečný klid, udělím slovo, když ho nebudou rušit kolegové nalevo ani napravo. (Hluk v sále neutichá.) Ještě posečkejte, pane poslanče. Já doufám, že jsme schopni tento návrh dojednat. Konstatuji, že mi nedošlo veto dvou poslaneckých klubů a máme tedy šanci to zvládnout v prvém čtení. Tak tedy prosím o klid. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, chtěl jsem tady jenom ocenit Ministerstvo spravedlnosti, že výjimečně se nepokusilo přilepit nutné implementační věci nic jiného, že se opravdu jedná - a teď můžeme se bavit o tom, jestli jsme nejšťastnější nebo nejsme nejšťastnější, že existuje takovéhle rozhodnutí Evropské unie, jestli do těchto vysoce regulovaných profesí ještě s numerem clausem máme vstupovat tímto způsobem, ale prostě ten rozsudek existuje, nedá se nic dělat, musíme ho akceptovat. A chtěl jsem ocenit Ministerstvo spravedlnosti, že se nepokusilo v tom propašovat něco jiného. Z tohoto hlediska i já podporuji, abychom projednali v režimu § 90 a mohli se touto věcí dále nezabývat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Marku Bendovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nebyla podána námitka.

 

Budeme tedy nyní postupovat podle § 90 odst. 5, a to rozhodnutím, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 303 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

To je návrh usnesení, o kterém rozhodneme v hlasování číslo 187, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 187. Z přítomných 162 poslanců pro 149, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Budeme tedy postupovat dále. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou prohlášku, jen připomínám, že tady nelze podávat pozměňovací nebo jiné návrhy, pouze lze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona nebo legislativně technické úpravy. Ani takové návrhy nejsou. Mohu tedy končit podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je teď zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 303."

Zahájil jsem hlasování číslo 188 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 163 pro 152 poslanců, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím projednávání zákona končím. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod 28.***
Přihlásit/registrovat se do ISP