(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré odpoledne. Já tedy zahajuji odpolední program jednání Poslanecké sněmovny, a než otevřu bod, tak s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny, pan poslanec Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobrý den, dámy a pánové. Já se potřebuji vyjádřit k hlasování k bodu 113, novela zákoníku práce, sice k hlasování číslo 156, které bylo... kde šlo o návrh na zamítnutí toho předloženého návrhu. Já jsem v tu chvíli řídil schůzi, tak jsem si nemohl zkontrolovat, že na záznamu hlasování mám, že jsem se zdržel. Já jsem přitom hlasoval pro vrácení tohoto návrhu. Já prosím nezpochybňuji hlasování, pouze pro stenozáznam uvádím na pravou míru to, jak jsem hlasoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A než otevřu bod, tak tady mám, koukám, sérii omluv. Tak za prvé, pan poslanec Michálek se omlouvá do 16.30 hodin z dnešního jednání, pan poslanec Jan Hrnčíř se omlouvá mezi 14.30 a 19 hodin z důvodu jednání, předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá od 14.30 do konce jednání Sněmovny z pracovních důvodů, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá z odpoledního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, poslanec Petr Dolínek se omlouvá z dnešního odpoledního jednání od 14.30 do konce jednacího dne, pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá od 15 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá mezi 14.30 až 16.00 z důvodu návštěvy lékaře, pan poslanec Petr Dolínek se omlouvá ještě jednou a v jiném čase, než jsem původně četl, takže tady to je od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, takže ta předešlá omluva byla od 14.30 do konce jednacího dne, takže to je ta důležitá. A poslední, pan poslanec David Kasal se omlouvá od 14.30 ze zdravotních důvodů. To byly omluvy.

 

A nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu schváleného programu schůze Poslanecké sněmovny a tím je

169.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka

Na 19. schůzi Poslanecké sněmovny dne 21. září 2018 jsme usnesením č. 342 přerušili projednávání tohoto bodu a odročili jej do příští řádné schůze. Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a dnes vám bylo doručeno na lavice jeho usnesení č. 69 ze dne 25. září 2018.

Prosím předsedu výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Policie ČR o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka. Tak, pane předsedo výboru, prosím, máte slovo. A já poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom pana poslance slyšeli a aby se mohl v klidu vyjádřit. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, na 19. schůzi Poslanecké sněmovny jsme zahájili projednávání žádosti Obvodního ředitelství policie Praha 2 o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka. Projednávání této žádosti ze dne 10. srpna 2018 a doručené předsedovi Poslanecké sněmovny dne 15. srpna téhož roku bylo dne 21. září 2018 usnesením Poslanecké sněmovny č. 342 přerušeno do další schůze.

Dnes tedy budeme pokračovat v přerušení jednání, v jehož úvodu si vás dovolím informovat, že projednávání žádosti zahájil mandátový a imunitní výbor na své 15. schůzi konané dne 5. září 2018 a její projednávání ukončil na 16. schůzi dne 25. září téhož roku. Žádost policejního orgánu obsahuje vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci, jak vyžaduje zákon o jednacím řádu Sněmovny. Tyto skutečnosti jsou pak obsaženy v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice.

Při projednávání žádosti policejního orgánu mandátový a imunitní výbor posuzoval, zda jsou v imunitní věci dány podmínky pro zahájení trestního stíhání člena Poslanecké sněmovny, pro které je vyžadována vyšší míra pravděpodobnosti závěru o spáchání trestného činu určitou osobou. Za účelem tohoto posouzení si výbor vyžádal stanovisko archivu bezpečnostních složek k anonymnímu podání doručenému výboru, které obsahovalo kopii svazků Sázkař. Členové výboru se seznámili s trestním spisem v prostorách sídla policejního orgánu a po vyslechnutí vyjádření policejního komisaře poručíka Mgr. Jana Jaňovky a dozorového státního zástupce Mgr. Tomáše Svobody se k věci osobně vyjádřil na jednání výboru i pan poslanec Zdeněk Ondráček.

V daném případě jde o střet dvou základních lidských práv zakotvených v českém právním řádu v Listině základních práv a svobod a v mnoha mezinárodních smlouvách, jimiž je ČR vázána. O střet práva na svobodu projevu, které však není neomezené a má i své limity, a práva na ochranu osobnosti. O střet, který je řešen v trestním řízení. U veřejně činných osob, tedy i politiků, jsou však mantinely přípustné kritiky celkově širší než u jiných osob. Na tomto principu je postavena jak judikatura Evropského soudu pro lidská práva, tak i soudů českých. Lze obecně konstatovat, jak ve svém nálezu opakovaně uvedl Ústavní soud ČR, že osoby veřejně činné musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. (Silný hluk v sále.)

Na základě provedeného šetření a následného posouzení věci přijal pak mandátový a imunitní výbor usnesení, které z přítomných 16 členů výboru podpořilo 10 členů, jeden člen se hlasování zdržel.

S tímto usnesením výboru vás seznámí následně zpravodaj výboru pan poslanec Marek Benda. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane předsedo. A já ještě přečtu jednu omluvu. Od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jan Bartošek z pracovních důvodů.

Nyní tedy poprosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru, pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo. (Silný hluk v sále.)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, budu maximálně stručný. Mandátový a imunitní výboru, tak jak již bylo řečeno jeho předsedou, na své 17. schůzi konané 25. září 2018 přijal usnesení č. 70, kterým... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid... Já vás poprosím opravdu o klid, aby pan poslanec nás pan poslanec mohl informovat o závěrech mandátového a imunitního výboru. Tak, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji.

I. bere na vědomí vyjádření poručíka Mgr. Jana Jaňovky, komisaře Obvodního ředitelství policie Praha II, Mgr. Tomáše Svobody, státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu II, poslance Zdeňka Ondráčka a zpravodajskou zprávu poslance Marka Bendy;

II. nedoporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D., nar. 28. 7. 1969;

III. pověřuje předsedu mandátového a imunitního výboru, aby Poslanecké sněmovně předložil toto usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP