(14.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

A nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu. Návrh pana místopředsedy Vojtěcha Filipa byl na středu 14. 11. před polední přestávkou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 140, přihlášeno 174 poslanců, pro 127, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Teď nám ještě zbývají návrhy dvou poslanců na změnu programu schůze.

 

Mám tady pana poslance Jakuba Michálka, který navrhuje změnu zařazení bodů, a to aby bod 12, svobodný přístup k informacím, byl nově zařazen za bod 9. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 141, přihlášeno 174 poslanců, pro 56, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní máme návrh pana poslance předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury a týká se to bodů 45 a 54. Vy navrhujete tyto dva body zaprvé v pátek 2. 11. po bodech Jany Černochové, když to cituji, které ovšem neprošly, takže jako první body, protože na pátek tady zatím nic nemám. Víme, o čem budeme hlasovat. Bod 45 a 54 zařadit v podstatě v pátek jako první body.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 142, přihlášeno 174 poslanců, pro 64, proti nula. Návrh byl zamítnut.

 

Takže máme ještě druhou variantu, co navrhoval pan předseda Stanjura, aby se tyto body 45 a 54 zařadily na úterý odpoledne 13. 11., po pevně zařazených bodech, kterých je už tuším pět.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 143, přihlášeno 174 poslanců, pro 64, proti nula. Návrh byl zamítnut.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto jsme se vypořádali s návrhy na změnu schůze a přikročíme tedy k projednávání schváleného pořadu naší schůze Poslanecké sněmovny. Jako první přikročíme k bodu

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 136/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. (Náhlý hluk v sále.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Vážená pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám v rámci druhého čtení představil vládní návrh novely zákona o Rejstříku trestů... (Hluk v sále trvá, řečník se na chvíli odmlčel.) Což je poměrně stručná novela tohoto zákona, jejímž primárním cílem je adaptace zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. června 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii.

Oč jde? V rámci Evropské unie byl tedy přijat přímo použitelný předpis, jehož cílem je usnadnit volný pohyb osob tím... (Hluk se zvyšuje, řečník se opět odmlčuje.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Poprosím vás o klid, aby se pan ministr mohl v klidu vyjádřit.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane předsedající.

... usnadnit volný pohyb osob tím, že pro některé standardizované dokumenty vydávané členskými státy bude zároveň zavedeno jejich vícejazyčné vyjádření neboli vícejazyčný standardní formulář. V případě výpisu z rejstříku trestů by tedy ten, kdo o to výslovně požádá, zdarma kromě samotného výpisu obdržel ještě formulář, který bude sloužit jako překlad do jazyků jiných členských států, a na základě toho potom takový dokument bude moci být použit v jiném členském státě, aniž by bylo potřeba pořizovat oficiální úřední překlad. (Hluk v sále trvá.) Týká se to pouze výpisů, které budou tedy ovšem bez záznamu. Tam, kde by byl záznam, tak tam by se tohle opatření neuvádělo. Jak už jsem uváděl, tak by to bylo tedy v rámci vydáno na požádání a bez zvláštního správního poplatku. To je hlavní, primární účel tohoto návrhu, proto také je navrhováno, aby ta úprava byla účinná od února 2019 tak, aby byla v souladu s tím příslušným nařízením. (V sále je velmi hlučno.)

Dalším důvodem předložení tohoto návrhu zákona a dalším okruhem problémů, kterými se tento návrh zákona zabývá, je reakce na zákon účinný od 1. července tohoto roku... (Další odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás opravdu poprosím o klid. Pan ministr se nemůže opakovaně vyjádřit. Já vím, že se tady vidíme po víkendu, ale prosím, jestli projednáváte něco, co se netýká tohoto bodu, tak jestli byste to projednali před jednacím sálem. Pane ministře, prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane předsedající.

Jedná se konkrétně tedy o zákon o elektronické identifikaci, kde my na něj v zákoně o Rejstříku trestů reagujeme tak, že upravujeme možnost dálkového podání žádosti o výpis z rejstříku trestů prostřednictvím elektronické identity s využitím tzv. e-občanky vydávané od 1. července.

Třetím okruhem problémů, který v tom návrhu řešíme, je potom reakce na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kde tu právní úpravu uzpůsobujeme tomuto novému přestupkovému zákonu tím, že zpřesňujeme okruh údajů o některých přestupcích, které jsou potom evidovány v evidenci rejstříku trestů pro účely případného přísnějšího ukládání sankcí za přestupky recidivistům.

Pokud jde o projednání toho návrhu, tak na ústavněprávním výboru zazněl jeden pozměňovací návrh, se kterým my souhlasíme, a pevně věřím, že tedy dnes by nemělo nic bránit tomu, aby po případném přednesení dalších pozměňovacích návrhů ten návrh postoupil do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 136/1. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jakub Michálek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor projednal návrh na své 23. schůzi dne 5. září 2018, přijal k tomu usnesení číslo 73. Jak už řekl pan předsedající, to usnesení vám bylo rozesláno. V tom doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby k tomu přijala dva pozměňovací návrhy, které máte uvedeny v tisku, jsou to body 4 a 5, kterými se tam doplňují některé technické záležitosti v návaznosti na elektronickou identifikaci. Také je tam návrh na změnu účinnosti toho právního předpisu, aby nabyl účinnosti 16. února 2019 s výjimkou ustanovení článku 1 bodu 4 a 5, které nabývají účinnosti dne 1. ledna 2020, to znamená odklad. Dále mě pověřil, abych vám toto usnesení odůvodnil na plénu Poslanecké sněmovny, což právě proběhlo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášené poslance, proto se rozhlédnu po sále a vidím, že se nikdo nehlásí ani z pléna, takže tedy končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra, zdali má zájem o závěrečné slovo. (Ne.) Táži se pana zpravodaje, zdali má zájem o závěrečné slovo. (Ne.) Nemáte. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Dívám se ovšem a do podrobné rozpravy nemám nikoho přihlášeného. Takže končím podrobnou rozpravu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP