(14.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Táži se na závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Nemají zájem. A jelikož zde nemáme žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní bych přečetl omluvu. Omlouvá se pan ministr Lubomír Metnar, a to dnes 30. 10. z celého jednacího dne z důvodu zahraniční pracovní cesty.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a jedná se o bod

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
/sněmovní tisk 188/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti, byl podrobně představen na minulé schůzi. Dovolte mi tedy, abych jen stručně zopakovala zásadní body návrhu.

Předložená novela zavádí právo zákazníka odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do dvou hodin od provedení směny. U směnárenských automatů je lhůta pro odstoupení stanovena na tři pracovní dny, a nemůže-li zákazník odstoupit od smlouvy, protože mu v tomto brání překážka na straně směnárny, je pro odstoupení stanovena náhradní lhůta v délce šesti měsíců.

Aby nedocházelo ke zneužití institutu odstoupení pro spekulace, je rozsah, v němž je možné odstoupit, omezen na tisíc eur. Odstoupit tak bude možné zhruba u 90 až 95 % směnárenských obchodů. U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží pouze jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace, včetně informace o právu odstoupit.

Návrh dále stanoví, že výhodnější podmínky směny, tzv. VIP nabídka, nesmí být inzerovány formou směnného kurzu. V provozovně a jejím okolí bude moci být jen jeden kurzovní lístek a to má zamezit záměně standardního kurzu a výhodnější nabídky.

Rovněž se omezuje právo požadovat úplatu za provedení směnárenského obchodu. Úplata bude moci být zohledněna pouze ve výši směnného kurzu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 188/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor projednal daný tisk na své schůzi 10. října 2018 a doporučil ho schválit ve znění jednoho pozměňovacího návrhu. Ten pozměňovací návrh jsem předkládal já a mění pořadí informací, které mají směnárny povinnost uvádět na dokladu, mění tam pořadí informací a doplňuje tam webovou stránku, kterou bude spravovat Česká národní banka, aby se turisté mohli informovat i on-line a nejenom skrz fyzické provozovny nebo fyzické kanceláře těch institucí, které tam jsou uvedeny. Tento návrh výbor doporučil, stejně jako doporučil schválit celý zákon. Myslím si, že jsme se tomu věnovali již velmi obšírně a čím dříve ta změna bude platit, tím lépe.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám dva přihlášené. Takže první požádám o vystoupení pana poslance Víta Rakušana. Jako druhý se připraví pan poslanec Patrik Nacher. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve mi dovolte ocenit, že přichází zákon, kterým jsme se jako klub Starostů a nezávislých meritorně zabývali už od března. Náš tehdejší návrh o jeden jediný hlas neprošel do druhého čtení. My jsme navrhovali, že právě v tom druhém čtení jsme mohli ve společné rozpravě hovořit o obou zákonných návrzích, nicméně samozřejmě akceptujeme, jak hlasování dopadlo.

Jak jsem řekl, meritorně je tam ta základní věc, o kterou my jsme také usilovali, to znamená, že je možné provést reklamaci provedené transakce ve směnárně, a tím se zvyšuje komfort uživatele, komfort turisty, který už by neměl být takovýmto nekalým způsobem podváděn. V konečném důsledku toto má samozřejmě i pozitivní vliv na obraz České republiky v očích turistů, kteří sem přijíždějí. Chtěl bych říci, že klub Starostů a nezávislých, byť jsme měli jinou představu o tom, jak rychle a jaký návrh by měl být podpořen, podpoří i tento vládní návrh zákona, protože meritorně sleduje stejný cíl. Nicméně přesto, že neprošel rozpočtovým výborem, resp. nebyl doporučen můj protinávrh... omlouvám se, pozměňovací návrh, který se vyjadřuje k předsmluvním ujednáním.

Danou věc jsem konzultoval jak se zástupcem České národní banky, tak se zástupci dTestu, kteří se dlouhodobě věnují právě ochraně spotřebitelů. A dovolte mi, prosím, abych přečetl v této chvíli názor dTestu na zrušení předsmluvních opatření: "Ochrana slabší smluvní strany, kterou je vždycky spotřebitel, je zajišťována zejména informační povinností na straně podnikatele tak, aby i neprofesionál, kterým je spotřebitel, obdržel jasným a srozumitelným způsobem dostatek informací, aby mohl učinit rozhodnutí ohledně uzavření smlouvy. Zrušení informační povinnosti je proto v rozporu s principem ochrany slabší smluvní strany a snižuje standard této ochrany. Již nyní řada zákazníků smlouvu neuzavře poté, co se seznámí s podmínkami směny dopředu."

Chci jenom poukázat na to, že předsmluvní opatření u veškerých transakcí, a nejenom u transakcí přesahujících 1 000 eur, kterých je menšina, tak tyto předsmluvní informace byly kvalitním institutem té dosavadní podoby směnárenského zákona. My přicházíme s vylepšením, evidentním a jednoznačným, na kterém se všichni shodneme, to je možnost reklamace, ale zároveň v tom zákoně rušíme něco, co fungovalo. Ty předsmluvní informace prostě svůj jednoznačný smysl měly. Já jsem četl argumenty jak rozpočtového výboru, tak paní ministryně, tak si umím představit prostřednictvím pana předsedajícího argumenty pana poslance Nachera. Nicméně já i přesto, po veškerých odborných konzultacích, svůj pozměňovací návrh v podrobné rozpravě načtu a ještě jednou bych poprosil vážené kolegyně a kolegy o skutečné zvážení toho, že se nejedná o nějaký politický šprajc. Dopředu avizuji, že i bez tohoto pozměňovacího návrhu zákon jako celek podpořím. Stejně tak moji kolegové z klubu. Přesto ještě jednou prosím o zamyšlení, zda předsmluvní informace nebyly tím institutem, který naopak pomáhal i doteď a pomáhal by i do budoucna v kombinaci s možností reklamace ještě více.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Rakušan. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Patrika Nachera. Zatím poslední. Faktickou? (K poslanci Ferjenčíkovi u stolku zpravodajů.) Tak omlouvám se, na faktickou a navíc ještě jako zpravodaj s přednostním právem, prosím, můžete vystoupit kdykoli. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl přece jenom prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegu Rakušana ohledně těch předsmluvních informací.

On ten zákon, který rozpočtový výbor doporučil, přináší celou řadu obtíží pro ty provozovatele, pro směnárníky. A já bych si velmi přál, aby v uvozovkách zvlášť ti poctiví z toho něco měli. A myslím si, že zrušení těch předsmluvních informací je adekvátní ve chvíli, kdy zavádíme možnost reklamace, a dát tam nějaké opatření, které kompenzuje náklady, které s tím zavedením zákona budou mít, je podle mě zcela namístě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP