(17.50 hodin)
(pokračuje Matušovská)

Ministerstvo tímto krokem navazuje nejen na zkušební provoz realizovaný na základě evropského projektu, ale také na zavádění této povinnosti v ostatních státech Evropské unie, zejména Spolkové republiky Německo, Slovenské republiky, Rakouska a dalších. Zařízení pro sledování polohy a zařízení pro zobrazování plavebních map a poloh v současnosti užívají provozovatelé některých plavidel na základě dobrovolnosti anebo na základě smluv a zápisů uzavřených s Ministerstvem dopravy a Českou republikou. Tato zařízení byla bezplatně zapůjčena na tato plavidla.

V tomto zákoně se také mění podmínky pro provádění technických prohlídek, o kterých se, doufám, pobavíme na hospodářském výboru. Součástí předloženého materiálu je i vyhodnocení přínosů a nákladů. Jako nejvhodnější řešení k dosažení cílů regulace a dosažení identifikovaných přínosů se jeví varianta spočívající ve stanovení povinnosti vybavit vybraná plavidla, jako jsou lodě, které nejsou rekreačními plavidly, plovoucími stroji, malými plavidly s délkou trupu nepřesahující sedm metrů a provozovanými správcem vodní cesty, plavebním úřadem nebo základní složkou integrovaného záchranného systému, která budou vlastně provozovaná na vybraných vodních cestách, kterými jsou vodní tok Labe od Přelouče po státní hranici se Spolkovou republikou Německo včetně plavební dráhy na vodní ploše Velké Žernoseky a vodní tok Vltavy až k soutoku s Labem. Tato varianta vyžaduje doplnění jednoho paragrafu do zákona o vnitrozemské plavbě a doplnění několika ustanovení do příslušného zaváděcího právního předpisu.

Ze shora uvedených důvodů lze návrh zákona hodnotit kladně a doporučit jeho projednání ve výborech. Garančním výborem by měl být hospodářský výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Než ji ovšem zavřu, přečtu jednu omluvenku. Omlouvá se paní poslankyně Věra Kovářová mezi 17.45 a 18.30 z důvodu jednání.

Přibyla mi tady žádost o faktickou poznámku, nicméně tu je možno přednést pouze v reakci na rozpravu, takže se zeptám, jestli se pan poslanec hlásí do rozpravy. Hlásí. Tak prosím. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce, protože budeme mít příležitost to probrat na hospodářském výboru. Já miluji tyto úřednické postupy, kdy v těch jejich hlavách se zrodí myšlenka, že by mohli někomu nařídit pořídit si poměrně drahý systém polohování, který je samozřejmě nic nestojí. To si musí koupit provozovatelé plavidel. A jediná výhoda, kterou to má kromě zmíněné bezpečnosti, tak je to šmírování. Šmírování, kde každý uvidí, kde se jaké plavidlo nachází, takže je to nástroj k tomu, aby se postupně odbourávalo jakékoliv soukromí. Takže to je celé.

A je to netranspoziční. Pan ministr to přečetl správně, co mu napsali jeho úředníci. Je to netranspoziční opatření, takže jako vždycky, jako se prostě k nějaké transpozici nebo implementaci evropské normy přišije pár přílepků, které by samy o sobě nikdy nemohly projít, ani touto Sněmovnou ne, ale pod kouzelným slůvkem a zastřešením, musíme to udělat, protože je to transpozice nebo implementace evropské normy, tak to tam prostě nabalíme. Já jenom na tohle chci upozornit. My to budeme jistě řešit na hospodářském výboru a rád bych k této záležitosti připoutal vaši pozornost.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Další přihlášky do rozpravy nevidím, tedy rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tentokrát rád využil závěrečného slova a reagoval na to, co tady řekl prostřednictvím pana předsedajícího můj předřečník. Já jsem přesvědčen, že tady nemáme žádného dalšího bratra nebo žádný nějaký požadavek. Můj dotaz byl samozřejmě na naše úředníky, zdali to musí být povinnost a jestli to dává smysl.

Zaprvé bych chtěl říct, my jsme ta drahá zařízení 95 procentům plavidel koupili za evropské peníze, takže je mají a nemusí si je kupovat. To je první moment. Druhý moment je - je to žádost těch lodníků, kteří říkají, že ten systém je opravdu dobrý. A to není žádný velký bratr. To je prostě prevence srážky. Na lodi to není jako v autě. Když ta loď jede a vy nevidíte za břeh, tak když má špatný kurz, tak se srazit mohou. A jenom bych chtěl říct, nehledejme v tom ztrátu soukromí. Není to pro všechny lodě, jenom pro ty lodě, které jsou velké a které mohou být ohrožením plavebního provozu. Takže jenom krátce. A určitě bude debata na hospodářském výboru, kde to budeme moci probrat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Teď se mi přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Pávek. Nicméně já ji bohužel nemohu připustit, protože pan ministr vystoupil až po uzavření rozpravy. Takže pokud nedosáhnete otevření rozpravy jinak, tak vás nemohu pustit. A paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo? Nemá.

V tom případě návrhy na vrácení nebo zamítnutí nebyly předloženy, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě svolám kolegy do sálu a žádost o odhlášení nevidím. Žádost o odhlášení, takže odhlásím všechny. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o přiřazení tisku garančnímu výboru. Počkám, až se nám počet přihlášených poslanců a poslankyň ustálí... Vypadá to, že jsme dosáhli nějakého maxima.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přiřazení. Kdo je proti přikázání? Já vám děkuji.

hlasování číslo 44 bylo přihlášeno 160 poslanců a poslankyň, pro 155, proti 1. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru hospodářskému jako garančnímu.

 

Ptám se, jestli má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání. Organizační výbor žádné další výbory nenavrhl. Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod. Já jej končím a posuneme se dál. Děkuji navrhovateli a zpravodajce.

Ve zbývajících dvou minutách si dovolím otevřít vládní návrh... Jenom k těm dvěma minutám, poté napevno zařazený bod Informativní zpráva ministra zdravotnictví doplněná o informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy o stavu Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostrava, nicméně ještě nám zbývá čas... Já bych to alespoň otevřel? Já myslím, že už to nemá cenu za tu minutu, než něco předneseme...

Takže pokud někdo nebude zásadně nic namítat, dovolím si otevřít bod 178 mírně předčasně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP