(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. To je procedurální návrh, se kterým bychom se měli vyrovnat rovnou. Pan poslanec Skopeček se hlásí k tomuto návrhu, nebo do rozpravy? Ne, k tomu návrhu. K tomu by měl vystoupit někdo s přednostním právem. Máte procedurální protinávrh, tak prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Nemám procedurální návrh. Já jenom myslím, že jsou zbytečná ta slova. Já rozumím, že to je návrh. Třeba bychom pro něj i hlasovali, ale o jakých obstrukcích kolega mluví? My jsme tady v posledních týdnech prostě měli standardní vystoupení k elektronické evidenci tržeb a je úplně zbytečné používat tato slova. Není to pravda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid v sále. Budeme znovu hlasovat, takže svolám poslance. (Gong.) Byl přednesen návrh na přerušení tohoto bodu do příští řádné schůze Sněmovny.

Já v tuto chvíli nevidím žádost o odhlášení. To je žádost o odhlášení? V tom případě vás odhlásím a prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Pro přicházející poslankyně a poslance zopakuji, že budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do příští řádné schůze. Já počkám, až se počet přihlášených ustálí... Vypadá to, že se počet přihlášených ustálil.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím o klid i po mé levici.

hlasování číslo 43 bylo přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Jednání o tomto bodu přerušujeme do příští řádné schůze.

 

S přednostním právem se mi hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom velmi krátce. Chtěl jsem zareagovat na pana zpravodaje Volného, ale až poté, co to odhlasujeme, protože o procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Ale prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Volný, když jste mluvil o obstrukcích, máme statisticky zpracováno, že v diskusi o EET nejčastěji vystupovali vládní poslanci, a to poslanci ANO. Mnohem častěji než poslanci opoziční. Já jim to nevyčítám, je to správně. Dozvěděli jsme se mnoho o pečení housek, o dodavatelsko-odběratelských vztazích, jak se dodávají koláče -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším, pane předsedo, a poprosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: - o tom, jak se dodávají koláče do řetězců. Myslím si, že to byla přínosná debata, ale tu debatu naplňovali zejména poslanci ANO. Tak bych se ohradil proti tomu, že vy tady mluvíte o obstrukcích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. K vystoupení pana poslance Skopečka před hlasováním si dovolím podotknout, že byl původně avizován procedurální protinávrh, tedy jsem to umožnil.

 

Myslím, že se můžeme posunout dál. Dalším bodem je

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 195/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie z roku 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění se směrnice 2009 a zrušuje směrnice 2006/87/ES, do vnitrostátního správního řádu. Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona.

V souladu s požadavky směrnice dochází zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel a vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel, zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazujících plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu.

Návrh zákona přináší i další změny, přesahující rámec uvedené směrnice. Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Zákonné zakotvení této povinnosti představuje další krok v postupném zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb, takzvaného systému RIS, v České republice. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu.

Součástí předkládaného návrhu zákona je i dílčí úprava a doplnění některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě na základě zkušeností z aplikační praxe, jakož i provedení několika terminologických změn a úprav legislativně technického charakteru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Květa Matušovská. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, dovolte mi, abych se zhostila své pozice zpravodajky k novele zákona o vnitrozemské vodní plavbě.

Jak už tu zaznělo od pana ministra, tak hlavním cílem předkládané novely je vlastně zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby. Směrnice vlastně harmonizuje podmínky pro vystavování osvědčení plavidla, upravuje problematiku jednotného evropského identifikačního čísla plavidla a nově je tu také výslovně upravena evropská databáze trupu plavidel, kterou vede Evropská komise a do níž členské státy Evropské unie předávají stanovené údaje o plavidlech.

Nejvýznamnější netranspoziční změnou obsaženou v návrhu novely je zavedení povinnosti, aby provozovatelé některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavili plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze. Ministerstvo dopravy deklaruje, že ve vztahu k plavebnímu provozu zavedení této povinnosti zvýší bezpečnost plavebního provozu na vodních cestách, a předpokládá se též zefektivnění proplouvání plavebními komorami a celkově efektivnější provoz nákladní a veřejné osobní dopravy a v neposlední řadě také zvýšení ochrany životního prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP