(16.10 hodin)
(pokračuje Matušovská)

Pokud mohu uvést příklad třeba například z praxe: V souladu s evropskými předpisy bude i v České republice možné registrovat takzvané certifikační známky, kde na základě transparentního předem zveřejněného seznamu podmínek certifikace bude nezávislý certifikující udělovat certifikační známky prokazující například vyšší kvalitu, původ a tak dále, což lze využít i pro stávající značky typu Česká potravina, Klasa, Regionální potravina či Bio.

I pro to, co jsem tady řekla, bude KSČM novelu zákona podporovat, a to i při schvalování v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme sem byli zvoleni, abychom se účastnili na průhledném legislativním procesu, a ne abychom tady odmávali návrh, který má víc jak 30 stránek legislativního textu, na základě toho, že nás obvolá nějaká úřednice. To je naprosto nepřijatelné. Takže já po konzultaci s panem předsedou poslaneckého klubu TOP 09 vznáším veto na projednání tohoto tisku v režimu § 90.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, ano. To znamená, že tedy nemůžeme pokračovat podle § 90. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Takže jestliže tyto kluby nejsou propodnikatelsky orientované, tak je potřeba teda načíst změnu tak, abychom mohli toto veto akceptovat, a proti němu teda navrhnu hlasovat o přidělení do výboru hospodářského a o zkrácení projednávací lhůty v tomto výboru na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Já mám za to, že toto patří do podrobné rozpravy, takže vás potom ještě poprosím o zopakování. Ale pokud se nikdo nehlásí v obecné rozpravě, tak ji končím. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu. Tak ještě možná jednou prosím - stačí odkázat se na ten váš návrh.

 

Poslanec Pavel Juříček: Tak ještě jednou zopakuji teda návrh, abychom tento materiál přidělili do hospodářského výboru, a žádám o odhlasování zkrácení lhůty pro projednání v tomto výboru na 30 dnů. To znamená zkrátit lhůtu o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Hospodářský výbor byl navržen jako garanční již z výboru organizačního, takže registruji pouze to zkrácení lhůty na 30 dnů. Dále do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo... (O slovo se hlásí poslanec Michálek.) Omlouvám se, o slovo se hlásí pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený předsedo, já jsem chtěl jenom uvést, že my samozřejmě podporujeme podnikatelské prostředí v České republice. Podpoříme i návrh na zkrácení doby projednání ve výboru, protože je potřeba se na to zkrátka připravit. Ale chtěl jsem poprosit vládu, aby pokud jsou nějaké časové limity, ty návrhy projednávala zkrátka rychleji a předkládala je do Poslanecké sněmovny tak, aby mohly být projednány v řádném legislativním procesu, pokud nejde opravdu o několika málostránkové úpravy. V tomhle případě je to velký návrh, který by měl být řádně projednán, a to řešení, pokud chceme poskytnout větší časový prostor pro přípravu spotřebitelům, podnikatelům, na nové návrhy, je, že to vláda předloží do Poslanecké sněmovny rychleji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ještě jednou děkuji, dámy a pánové. Já už jsem to tady zdůvodňoval. Ta geneze byla naprosto jasná, byla transparentní a je škoda, že jsme promarnili šanci být mezi osmadvacítkou jako první k tomu, aby se podnikatelé opravdu mohli na to dobře připravit. Protože to není skutečně o některých z nás poslanců, ale je to skutečně o těch podnikatelích a o těch odborných profesích, které tady tento poměrně složitý zákon musí načíst, naučit se ho a nějakým způsobem konzultovat. Můžu říct, že jsme to skutečně konzultovali s řadou profesí a s řadou odborníků, kteří v tom pracují, a nikdo v tom nenašel problém. Až nakonec ten problém najdeme ve Sněmovně u dvou klubů. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, tak končím podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo chce vystoupit k návrhu organizačního výboru, který říká, abychom navrhli přikázat tento návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Jiný návrh zde není. V tom případě budeme hlasovat.

 

Je tady tedy návrh, aby garančním výborem byl výbor hospodářský.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 19. Přihlášeno je 178, pro 160, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a stanovili jsme garanční výbor.

 

Zeptám se, zda tu jsou návrhy na přikázání jinému výboru. Není tomu tak. V tom případě ještě musíme hlasovat o zkrácení, což zaznělo v rozpravě, a to zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20. Přihlášeno je 179, pro 127, proti 2. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena.

 

Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto tisku. Děkuji panu ministrovi, respektive oběma ministrům, protože byli dva předkladatelé, i panu zpravodaji.

Budeme pokračovat - respektive měli bychom pokračovat bodem 6, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní tisk 30, ve druhém čtení, nicméně mám zde informace, že všichni tři možní navrhovatelé, což byli senátoři Michael Canov, Miroslav Nenutil a senátorka Wagnerová, se omluvili. To znamená, že tento tisk nemůžeme projednávat, a já bych konstatoval, že bude zařazen nakonec druhých čtení.

 

Dále budeme pokračovat bodem 7, jímž je

7.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 32/ - druhé čtení

Z pověření Senátu tento návrh zákona uvede pan senátor Michálek, kterého tady vítám. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Libor Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh novely zákona o daních z příjmů spočívá v tom, aby byla odstraněna výjimka v § 17b písm. a). Podle tohoto písmene fondy, které zaregistrují svoje akcie na burze, mohou požívat daňové zvýhodnění 5 %. Tato možnost byla některými fondy zneužívána. Fakticky klasické akciové společnosti měly možnost se, v uvozovkách, přebalit na takzvaný investiční fond a pouhá registrace těchto akcií jim daňové zvýhodnění umožňovala. Díky tomu v roce 2016 došlo k únikům na dani z příjmu v odhadu kolem 600 mil. korun.

Tento návrh byl již opakovaně diskutován v rozpočtovém výboru. Došlo zde k načtení pozměňovacího návrhu, který navrhuje zachování tohoto písmene, nicméně s podmínkou, aby vlastníci toho investičního fondu měli, řekněme, diverzifikovanou vlastnickou strukturu. To znamená, aby žádná právnická osoba neměla podíl větší než 10 %. Tato podmínka míří právě proti tomu zneužití ze strany jedné právnické osoby, nebo skupiny osob, které do těchto fondů mohly vložit nemovitosti nebo jiný majetek a tohoto daňového zvýhodnění využívat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP