(16.00 hodin)
(pokračuje Hüner)

Předmětným návrhem se dále do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zapracovávají některá ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním. Převážná část uvedené směrnice již byla do českého právního řádu transponována, ale s ohledem na nutnost zajištění úplného souladu s tímto unijním předpisem je nezbytné do něj promítnout ještě ta ustanovení, která se týkají práva vlastníka obchodního tajemství na peněžitou náhradu škody za porušení jeho obchodního tajemství.

Součástí návrhu je rovněž změna zákona o správních poplatcích, do něhož se ze zákona o ochranných známkách převádí úprava správních poplatků vybíraných Úřadem průmyslového vlastnictví a výše těchto správních poplatků, která zůstává zachována.

Dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu a současně navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem souhlas již v prvním čtení. Důvodem je jak lhůta stanovená pro implementaci, tak zejména potřeba dostatečně dlouhého času na přípravu veřejnosti, zejména podnikatelů a jejich odborných zástupců, na nové prvky systému. V případě, že by návrh nebylo možno projednat v prvním čtení, žádám prosím o zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Jenom upozorňuji, že případný návrh na zkrácení lhůty musí potom zaznít v rozpravě. Prosím pana ministra spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom velice stručně dodám za Ministerstvo spravedlnosti jakožto spolupředkladatele, že ta část, která se týká obchodního tajemství, má za cíl dokončení transpozice evropské směrnice č. 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství - z větší části jsme s touto směrnicí v souladu - a doplňuje se několik praktických technikálií, kterými vás nebudu do detailu unavovat, ale které pomohou, myslím si, zejména našim menším podnikům v ochraně toho, co je u nich cenné, to znamená toho know-how.

Děkuju a prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Juříček, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, je to tak, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.

Já jenom obecně bych chtěl říct, že známky indikují obchodní původ umožňující rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby a práva k ochranným známkám jsou založena na principu teritoriality, to znamená Česká republika, Evropa, svět. Ochrana se poskytuje pro určitý stát nebo určitý region. Harmonizace těchto práv systému ochranných známek na evropském řízení je přínosem pro všechny uživatele, tedy především pro malé a střední, protože skutečně vzniká v podstatě jasnější a transparentnější přístup k ochranným známkám nebo k registraci ochranných známek a k jejich prodlužování. Sice jde o novelu transpoziční, ale nicméně je nutné říct, že skutečně našim firmám to významně pomůže. A především, jak jsem říkal, těm středním a malým.

Obsah směrnice nicméně musíme transponovat do 14. ledna, nebo účinnost do 14. ledna 2019 přenést do vnitrostátního právního předpisu.

A teď dovolte trošku genezi, jak tady tento materiál vznikal jako směrnice Evropské unie. Vznikl zhruba v polovičce roku 2016, nicméně 28 zemí až do podzimu roku 2017 mělo jakési harmonizační diskuze v Bruselu a v Alicante a až po této době jsme mohli začít zpracovávat tuto legislativní podobu, což tady u některých klubů už zaznělo, že proč to vláda předkládá "takto pozdě" a proč tedy § 90. Tak já bych to právě chtěl obhájit tady tímto, že skutečně teprve na podzim jsme měli možnost - nebo naše vláda - začít připravovat znění tohoto zákona a že samozřejmě je tam řada, zhruba 55, drobných technických úprav, jako den a datum, a Společenství a Evropská unie, ale nicméně celý ten obsah má velmi logiku a hlavu a patu a bylo by velmi vhodné, kdybychom ho my jako Česká republika přijali mezi prvními státy Evropské unie.

Pokud bychom to dělali skutečně v podobě běžné, byť zkrácené, tak se dostaneme do zveřejnění tohoto zákona někdy v říjnu, a podnikatelé - nicméně je to odborný materiál, není to politický materiál, je to vysoce odborný materiál o 66 stránkách - tak budou mít v podstatě jenom tři měsíce na to, aby tento poměrně složitý tisk načetli a mohli se na to připravit. Proto tady vznikl na základě vlády, vznikl ten požadavek na § 90, a pokud opravdu tato Sněmovna má chuť podporovat podnikatele a firmy, tak to v tom § 90 uděláme. Pokud máme řadu jiných záměrů, tak pak to budeme pročítat ve druhém a třetím čtení, což by bylo škoda. A musím říct, že já jsem s ředitelem Úřadu průmyslového vlastnictví s Ing. Kratochvílem na tom pracoval několik dní, kontaktoval jsem řadu firem a odborníků na průmyslová vlastnictví a všichni mně řekli, že ten zákon je potřeba přijmout bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů tak, jak ho zpracovala vláda. Takže tak jak už tady taky zaznělo, nedochází tady ani k úpravám poplatků, to znamená, za ochrannou známku se zaplatí 5 tisíc korun a za její prodloužení, které se dělá po deseti letech, se zaplatí 10 tisíc korun, což jsou běžné současné poplatky a běžné současné úzy, takže myslím si, že Sněmovna by k tomu mohla takto i přistoupit a skutečně to udělat v tom § 90.

Děkuju vám a doufám tedy v podporu tady toho zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, mám zatím dvě přihlášky. Prosím paní poslankyni Matušovskou a připraví se pan předseda Michálek.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, dovolte mi, abych se vyjádřila k tisku 168 a vyjádřila tak i stanovisko klubu KSČM.

Pan ministr i pan zpravodaj vysvětlili, co přesně jsou ochranné známky, například třeba Budvar, a že umožňují rozlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb jiného podnikatele. Tato novela kromě transpozice evropské směrnice přináší na jedné straně jednodušší, jasnější, se zahraničním kompatibilní registrace ochranných známek a na druhé straně pro registrující rychlejší systém zápisu, vyšší právní jistotu, jakož i účinnější ochranu proti případným padělatelům. V rámci evropského sladění dochází v jednotlivých, zejména tzv. starých členských státech k odstranění určitých národních anachronismů, a tak naši podnikatelé si díky znalosti českého systému registrace po novele budou moci snadněji registrovat svou ochrannou známku i v jiných členských státech, jakož i získat ochrannou známku Evropské unie. Dojde tak i k snadnějšímu obchodu se zbožím a službami na vnitřním trhu Evropské unie. Prospěch by tato novela měla přinést zejména uživatelům systému ochranných známek, tj. podnikatelům, nejvíce malým a středním podnikům, které nebudou muset díky jednodušší úpravě investovat prostředky do specializovaných právních služeb. U spotřebitelů naopak poroste důvěra v české i zahraniční spotřební zboží označené podle nejmodernějších nebo modernějších jednotných pravidel.

Dalším, co mě utvrzuje v podpoře tohoto návrhu (novely), je to, že její přijetí podporuje i Komora patentových zástupců České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků, a to i přijetí v prvním čtení. Blíží se totiž datum převzetí unijních předpisů, jak už tady zmínili mí předřečníci, a zde narážíme právě na proškolení odborné veřejnosti včas před jeho účinností. Po přijetí bude zjednodušena i právní úprava, neboť veškeré povinnosti budou uvedeny pouze v zákoně a nebude třeba vydávat prováděcí předpisy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP