(Jednání pokračovalo ve 12.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 12.40 hodin a budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Než přistoupíme k hlasování o předložených návrzích, tak vás seznámím s omluvami. Do 13 hodin se omlouvá pan místopředseda Okamura z jednání Poslanecké sněmovny a paní poslankyně Válková se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Jednání jsme přerušili v okamžiku, kdy byla ukončena obecná rozprava a zazněla, respektive nezazněla, závěrečná slova.

Protože v obecné rozpravě byl předložen návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona, budeme tedy nyní hlasovat o tomto předloženém návrhu na zamítnutí. Přivolal jsem poslance z předsálí a myslím, že jsme připraveni na to, abychom hlasovali. Je zde ovšem žádost o odhlášení, které vyhovuji. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Nyní jsme připraveni skutečně na hlasování.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 121, přihlášeno je 137 poslanců, pro 55, proti 62. Návrh byl zamítnut.

 

Znamená to, že se budeme nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. Organizačním výborem byl jako garanční výbor navržen rozpočtový výbor. Ptám se, zda někdo navrhuje nějaký jiný výbor jako výbor garanční. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 122, přihlášeno je 138 poslanců, pro 134, proti žádný. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh k projednání ještě jinému výboru. Navrhuje prosím někdo z poslanců něco jiného? Ano, paní poslankyně Pekarová Adamová se hlásí. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já myslím, že vzhledem k tomu, že to souvisí s důchody, tak bychom to měli projednat ještě ve výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, eviduji váš návrh. Je zde prosím ještě nějaký jiný návrh na přikázání výboru? Pokud ne, budeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Jde o to, aby se předloženým návrhem zabýval také výbor pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 123. Přihlášeno je 138 poslanců, pro 149 (správně 49), proti 4. Návrh nebyl schválen.

 

Neschválili jsme tedy projednávání v žádném dalším výboru. Návrhem se bude zabývat pouze rozpočtový výbor jako výbor garanční. Konstatuji, že v rozpravě nezazněl návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty, takže končím prvé čtení a projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Cílem předloženého návrhu je vytvořit podmínky pro vyšší efektivitu a operativnost státní a zahraniční služby i státní správy jako celku. Přiblížím vám navrhované změny.

Změna úpravy výběrových řízení o otevření výběrových řízení na jednotlivé kategorie představených širšímu okruhu osob. Prvních kol se oproti současnému stavu budou moci zúčastnit v zásadě všichni zaměstnanci v organizačních složkách státu splňující příslušné předpoklady. Druhých kol pak v zásadě všichni zaměstnanci a další osoby z veřejného i soukromého sektoru splňující příslušné předpoklady, zejména určitý typ a délku praxe. (V sále rušno.)

Dále se zavádí pravidlo, že na obsazení volného služebního místa náměstka pro státní službu, státního tajemníka, vedoucího státního úřadu, náměstka pro řízení sekce, ředitele sekce a personálního ředitele sekce pro státní službu se koná výběrové řízení vždy.

Další změna spočívá v tom, že osoba, která vykonávala státní službu na služebním místě představeného, se po ukončení výkonu státní služby na tomto služebním místě považuje po dobu tří let za osobu, která splňuje předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na obsazení služebního místa představeného na stejném nebo nižším stupni řízení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, omlouvám se. Prosím paní poslankyně a pány poslance o klid, ať máme možnost vyslechnout vládní návrh zákona, jak nám ho předkládá pan ministr. Prosím pokračujte.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající.

Další, úprava systému hodnocení. Tato úprava zahrnuje v první řadě zavedení pěti možných výsledků služebního hodnocení namísto současných čtyř a možnost provést mimořádné služební hodnocení z iniciativy služebního úřadu nebo státního zaměstnance. Jako opravný prostředek proti služebnímu hodnocení budou většině státních zaměstnanců sloužit námitky. Posiluje se též úloha bezprostředně nadřízeného představeného při služebním hodnocení. Nově se bude hodnocení vysoce postavených představených projednávat se služebním orgánem. Provedení služebního hodnocení bude rovněž možné delegovat na představené, čímž dojde k odbřemenění služebních orgánů.

Další změna. Možnost odvolání představených i v případě dosažených dostačujících výsledků služebního hodnocení. Představení budou nově odvoláni, dosáhnou-li jednoho ze dvou nejhorších možných výsledků z pětibodové navrhované stupnice, tedy nikoli pouze při dosažení nevyhovujících výsledků, ale též při dosažení výsledků dostačujících.

Další navrhovaná změna. Omezení počtu oborů státní služby pro služební místo státního zaměstnance. Nově se navrhuje omezit počet oborů státní služby stanovených pro jedno služební místo, a to na tři obory státní služby, respektive čtyři obory státní služby v případě pozice představených.

Další upřesnění a navrhovaná změna. Povinnost vykonat úřednickou zkoušku při změně oboru služby. Potvrzuje se dosud ne zcela jednoznačné pravidlo, že je třeba vykonat do 12 měsíců příslušnou část úřednické zkoušky nejen při nástupu do státní služby, nýbrž i při změně oboru státní služby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP