(14.40 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den dámy a pánové, já bych chtěl reagovat jenom v rychlosti na to, co zaznělo. Prosím vás, nemíchejme ty věci takto dohromady. Ta iniciativa, která předcházela novele tohoto zákona, zněla: Máme problém s tím, že neuvolnění funkcionáři v malých obcích se mohou cítit šikanováni, někdo je příliš špehuje. To jsme chtěli adresovat. O tom byla původní debata. Konsenzus, který dopadl ve Sněmovně, s kterým my, za Piráty, nesouhlasíme, takže to není konsenzus všech politických stran, ale v podstatě ten závěr byl takhle většinový, zase míří úplně dál. My jsme říkali: pojďme v tom zákoně řešit jenom malé obce s určitým budgetem, skutečně vyčlenit ty starosty v obcích, 500 lidí, a to se nestalo. Tady se šlo v rámci novelizace daleko za rámec, který vede k utajování informací. Takže nemíchejme primátora Prahy a toho starostu malé obce, protože to se ztratilo v překladu v průběhu projednávání a ty pozměňovací návrhy i to celkové znění už neodpovídají záměru ochránit neuvolněné funkcionáře malých obcí před přílišnou šikanou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já si uvědomuji, že je tam ten rozdíl. To nijak nezpochybňuji. Ale upozorňuji na to, že požadavek, který tam dáváte, prostřednictvím pana předsedajícího, není realizovatelný. Prostě ve chvíli, kdy uděláte velké části toho registru na žádost, tak přijdou paušální žádosti na všechny, starosta se dozví, že někdo z Prahy poslal paušální žádost na všechny, a ten člověk, co se bude chtít kouknout ze své obce na svého starostu, nebude používat státem provozovaný registr, ale ten paralelně provozovaný soukromý registr, který bude obsahovat povětšinou stejná data. Bude docházet k omylům, bude docházet k tomu, že tam z časových prodlev budou nějaké nesrovnalosti, a celkově to povede k většímu zmatku a vůbec to nesměřuje k tomu cíli. Já upozorňuji na tento problém předtím, než nastane. A jsem si naprosto jistý, že nastane.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, já bych rád, a proto v kontextu toho, že skutečně termín komunálních voleb se výrazně blíží, a pokud chceme vyslat signál, který by uklidnil komunální politiky v době, kdy teď se skládají pomalu kandidátní listiny, aby zvážili svá případná rozhodnutí nekandidovat na podzim, tak z tohoto důvodu bych po dohodě s předsedou ústavněprávního výboru navrhl v souladu s jednacím řádem zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl přednést pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 33. Přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu číslo 559, což je pozměňovací návrh, kterým se právě zavádí výjimka pro ty menší obce, jak o ní mluvil předseda Ivan Bartoš.

Ten návrh zní tak, že do § 2 by se vložil odst. 5, to znamená, tam na konci, jak jsou v zákoně o střetu zájmu ty výjimky, tak by se tam přidalo, že povinnosti podle tohoto zákona podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 se na osobu uvedenou v odst. 1 písm. q) vztahují pouze tehdy, jestliže obec, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část hlavního města Prahy, jíž je veřejný funkcionář starostou, místostarostou, zástupcem starosty, hospodařila podle svého závěrečného účtu aspoň v jednom roce v posledních třech letech s majetkem přesahujícím hodnotu 50 milionů korun nebo její roční výdaje podle závěrečného účtu přesáhly aspoň v jednom roce v posledních třech letech částku 50 milionů korun.

To znamená, že tímto ustanovením bychom vyňali ty malé obce, tak jak tady byl řekněme legitimní zájem na tom, aby starostové, místostarostové apod. chtěli zastávat své funkce v těch malých obcích. Pro případ, že se Poslanecká sněmovna rozhodne projednávat jinou předlohu, tak tentýž návrh bych chtěl uplatnit tak, že se do článku 1 té předlohy komplexního pozměňovacího návrhu, nebo resp. pokud to bude projednávané jako jiná předloha, vůči které se budou formulovat pozměňovací návrhy, tak že by se to přidalo do článku 1 jako další novelizační bod na konec článku 1.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na minulé vystoupení pana předsedy Michálka. Jak jsem to zaznamenal, tak říká, že pokud obec spravuje majetek v hodnotě 50 milionů korun, to byla jedna z těch podmínek - slyšel jsem to dobře? Ale to je velký problém. To je i u malých obcí. Navíc majetek se neodepisuje, je v pořizovacích hodnotách. Tak já tuto podmínku pokládám za úplně nesmyslnou. Rozumím podmínce výdajů. Tomu rozumím, tam je to docela jasné. Ale ta obec může hospodařit s minimálním rozpočtem, historicky může mít nějaké komunikace, které mohou být v pořizovacích hodnotách úplně jiné hodnoty, a najednou to na ně nebude platit. Tak já to nepovažuji za domyšlené, tu část, která mluví o velikosti majetku, kterou spravuje. Rozumím té části, která mluví o výdajích. To jsou ty věci, které reálně zastupitelstvo může ovlivnit, ale u toho majetku i tím, že se neodepisuje, je to velmi diskutabilní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se na zájem o závěrečná slova. Paní navrhovatelka nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu, který zde zazněl, a to je podle § 95 odst. 1 zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dnů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 177, pro 97, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Omlouvám se kolegům v předsálí. Zapomněl jsem gong, takže někteří to nestihli. Tím jsme se vypořádali s druhým čtením tohoto tisku a já tento bod končím. Všem vám děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 13/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu stručný, nechám to především na diskusi. Dovolte mi jenom krátce, protože obsáhle jsem tu novelu uváděl v rámci prvního čtení.

Chci jenom připomenout, že se novela týká především povinnosti transponovat do českého právního řádu některé části směrnice Rady Evropské unie, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice, týkající se jakosti benzinu a motorové nafty. A druhým částečně transponovaným evropským předpisem je rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tady máme už zpoždění v transpoziční lhůtě a samozřejmě budu velmi rád, kdybychom to jednání co nejdříve dokončili.

Kromě toho se ale v rámci výborů, projednávání ve výborech, objevily některé nové návrhy, které se týkaly spalování v lokálních kotlích, které se týkaly i případných výjimek na spalování ve velkých spalovacích zařízeních, a celá řada dalších. Já bych chtěl jenom ve zkratce říct, že s velkou většinou těchto návrhů vyslovilo ve výborech Ministerstvo životního prostředí souhlas. V jednom případě jsme vyjádřili neutrální stanovisko, v jednom případě potom nesouhlas. Ale chtěl bych říct, že vítám možnost projednání těchto návrhů ve výborech, nejenom ve výboru, ale ve výborech, a myslím, že to bylo velmi zajímavé pro všechny zúčastněné. Podle mých informací jsou ještě další pozměňovací návrhy, takže určitě bude ještě možnost se o tom bavit.

Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP