(14.40 hodin)

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, téma těch takzvaných rentistů, to znamená osob, které pobírají náhradu na ztrátě výdělku, bylo téma, kterým jsme se zabývali v minulém volebním období. Máme zhruba 4 tis. zdravotně postižených horníků, kteří nemohou vykonávat svou práci z titulu toho, že utrpěli buď pracovní úraz, nebo byli ohroženi chorobou z povolání. Já jsem rád, že tady bylo napříč spektrem dohodnuto, že to pustíme do výborů, protože tato problematika není jenom otázka minimální mzdy, ale v problematice těchto osob, které pobírají náhradu na ztrátě výdělku, a nejmarkantněji se to projevuje u 4 tis. horníků, je za prvé to, co řeší předložený návrh, budu to dokumentovat na hornících. Když je vyřazen z dolu z titulu pracovního úrazu nebo z titulu, že hrozí zaprášení plic, nastoupí na úřad práce. A tito lidé, zejména 4 tis. těchto horníků, mají strašně složité se dostat na pracovní trh. Takže on je na úřadu práce, kde mu strhávají minimální mzdu. Minulá vláda, tedy zaplať pánbůh, zvýšila minimální mzdu z 8 tis. na dnešních 12 200 korun. To znamená, že toho člověka, který nemůže získat práci, protože dělal 20 roků na šachtě, má zaprášené plíce, nikdo nevezme. Sedí v uvozovkách na úřadu práce a teď už díky zvednutí minimální mzdy ztrácí dvanáctkrát 4 200 korun. A 50 tis. ročně už těmto rodinám skutečně rozpočet naruší.

Druhá otázka. My jsme toto téma diskutovali v minulém volebním období na podvýboru, který se, tuším, jmenoval pro zaměstnanost a úřad práce, kde byli zástupci jak Ministerstva práce a sociálních věcí, tak Ministerstva průmyslu a obchodu, a hledali jsme řešení. Druhý problém, o kterém teď chci hovořit, je ten, že když si vyřazený horník najde práci a ztratí ji, tak mu nestrhávají výši minimální mzdy, ale strhávají mu výši posledního výdělku. On se potom dostává do dilematu, jestli do práce jít a riskovat, že případně když práci ztratí, mu bude strhávána vyšší mzda.

A z toho potom pramení třetí problém, že když tito lidé jsou na úřadu práce, tak se jim to nepočítá do důchodu. On dovrší, tento člověk, horník, věk 65 let. Tím končí vyplácení ztráty náhrady výdělku. Teď přijde, chce důchod: oni řeknou, bohužel, Franto Nováku, důchod nedostaneš, protože nemáš odpracované potřebné roky.

Je to téma určitě důležité. Pro někoho je 4 tis. horníků málo. Ale já si myslím, že 4 tis. horníků je, aspoň pro mě, skutečně skupina, z jejichž řad jsem vyšel, takže určitě za ni budu bojovat. Chtěl bych, aby se v rámci komplexního pozměňovacího návrhu, který bude ministerstvo zpracovávat - byl jsem v kontaktu s panem náměstkem Vaňáskem a vím, že se na tom pracuje - zkusilo ještě zahrnout - nechci tady rozšiřovat zákoník práce, ale myslím si, že to, co jsem vám řekl, minimálně posouzení možnosti, kdy nastoupí do práce a zpátky je nucen nastoupit na úřad práce, by se mělo diskutovat, výše minimální mzdy, nebo respektive výše srážky, která by se potom počítala.

Takže vítám, že se Sněmovna dohodla, že to pustí do dalších čtení, a jsem potom samozřejmě připraven s našimi kolegy i s vámi spolupracovat na případné formulaci, nebo vysvětlení podmínek, reálií, o kterých jsem tady hovořil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že zde zazněla námitka jak ze strany několika poslaneckých klubů, tak skupiny poslanců, nebudeme dále pokračovat podle § 90 odst. 2. V rozpravě nezazněl ani návrh na zamítnutí, ani návrh na vrácení předkladateli k dopracování, ani žádný návrh na zkrácení lhůty. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o výboru garančním.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se, zda někdo navrhuje jako garanční jiný výbor? Zdůrazňuji. Nikoho nevidím, přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 34. Přihlášeno 177, pro 156, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Omlouvám se trochu kolegům, že jsem nevyužil gong před hlasováním, ale byl nás dostatečný počet. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nevidím, že by se někdo hlásil. Tím zazněly veškeré návrhy a já končím tento bod. Děkuji.

 

Otevírám další bod.

42.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018
/sněmovní dokument 231/

Prosím pověřeného člena organizačního výboru pana poslance Jana Richtera, který nahradí omluveného pana poslance Volného, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Richter: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, organizační výbor na své 4. schůzi dne 17. ledna 2018 tento bod projednal a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které je obsaženo ve sněmovním dokumentu č. 231.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za velice stručné a jasné uvedení bodu. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na případné závěrečné slovo? Zřejmě není zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Do té taky neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se pro jistotu ještě jednou... není zájem. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova v podrobné rozpravě? Zájem zde není.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, jak bylo předneseno s odkazem na sněmovní dokument. Pro jistotu poprosím pana navrhovatele, aby nám na protokol přečetl text usnesení.

 

Poslanec Jan Richter: Poslanecká sněmovna schvaluje Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018 s výší příspěvku měsíčně: pevná částka na kluby 24 500 korun, variabilní částka na člena klubu vládní strany 5 314 korun, variabilní částka na člena klubu nevládní strany 6 908, kde je využit koeficient 1,3, který vychází vlastně z jednacího řádu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: (Předsedající gonguje.) Já vám děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesené usnesení. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 35. Přihlášeno je 178 poslanců, pro 162, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím tento bod.

 

Otevírám další bod, kterým je

3.
Vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů
podle Nagojského protokolu
/sněmovní tisk 15/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP