(15.30 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 739/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 68, proti 38. Návrh zákona nebyl přijat.

 

Děkuji panu ministru i paní senátorce a končím projednání tohoto návrhu zákona.

 

Protože další bod - návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 114, o ochraně přírody a krajiny - je pevně zařazen na 16. hodinu, budeme pokračovat bodem

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
/sněmovní tisk 754/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 754/3. Paní senátorka Jitka Seitlová si podrží místo u stolku zpravodajů a prosím, aby i tento návrh za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům osvětlil a vyjádřil se pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, úplně ve stručnosti důvody předložení, obsah návrhu zákona. Návrh zákona adaptuje český právní řád na příslušné nařízení Evropského parlamentu o fluorovaných skleníkových plynech a cílem tohoto nařízení je postupně snížit emise fluorovaných skleníkových plynů, a to prostřednictvím omezení množství těchto plynů v zařízeních uváděných na trh. Předmětný návrh zákona se zaměřuje na tři zásadní oblasti regulace. A já musím jenom říct, že Ministerstvo životního prostředí souhlasí se všemi pozměňovacími návrhy, které byly přijaty v Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Chce se prosím k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit také zpravodaj garančního výboru pro životní prostředí pan poslanec Václav Zemek? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V podstatě navážu na pana ministra. Domnívám se, že změny, které proběhly v Senátu, jsou akceptovatelné v rámci novely, která tady prošla už naším plénem.

Jsou tam celkem takové tři drobné úpravy. Jedna se týká hodnoticích subjektů, které doteď měly povinnost organizovat školení. Teď se jim dá možnost, že v případě zájmu mohou organizovat školení pro oprávněné osoby. Druhá změna se týká upřesnění v zápisu do seznamu certifikovaných osob ze strany ministerstva, kam se nově mohou zařazovat i osoby, které mají certifikaci z jiných zemí EU. A za třetí je tam drobná úprava upřesnění v § 18b, kdy se za slovo "množství" vkládá "nejméně".

Já se domnívám, že tyto změny jsou akceptovatelné, a tudíž není z mé strany problém, abychom hlasovali i pro senátní verzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí paní senátorka Jitka Seitlová. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Pane předsedající, vážení představitelé vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jen velmi krátce, protože vše důležité asi bylo řečeno, a také máte všichni rozdánu informaci, kterou jsem pro poslance zpracovala, takže jen velmi krátce.

Poslanecká sněmovna postoupila návrh novely zákona Senátu dne 20. 12. 2016 a Senát ji na své 4. schůzi projednal a svým usnesením číslo 83 v hlasování číslo padesát tři se usnesl na vrácení návrhu novely Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pro vrácení návrhu zákona hlasovalo 48 z 58 senátorů, nikdo nebyl proti.

Jak již bylo řečeno, jedná se o tři pozměňovací návrhy. Týkají se jednak toho, že by zcela nesmyslně byla povinnost hodnotitele, tj. toho, kdo má licenci, uspořádat školení, ačkoliv by o něj nikdo neměl zájem. V důvodové zprávě se říkalo, že to po nás chce EU. Ona to po nás opravdu takto nechce, tak po dohodě s ministerstvem jsme toto napravili.

Druhá věc se týkala certifikovaných uživatelů, kteří budou předstupovat před ty, kteří nakládají s fluorovanými plyny nebo regulovanými plyny, a lidé by těžko hledali v zahraničních seznamech, že se skutečně jedná o toho certifikátora, který je oprávněný. To znamená, že v tomto případě ministerstvo opět po dohodě s tím pozměňovacím návrhem, který ministerstvo podporuje, chce vyjít vstříc uživatelům.

A ten třetí napravuje zjevnou chybu, která by byla v rozporu s právními předpisy EU.

Takže děkuji za pozornost, děkuji i ministerstvu a věřím, že v tomto případě bude shoda se Senátem na úpravě zákona tak, aby sloužil tak, jak je potřeba, všem uživatelům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní senátorce za její vystoupení. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nikdo takový není. Pokud se nikdo nehlásí, tak tedy rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pánů zpravodajů případně pana navrhovatele. (Nemají zájem.)

Přivolám naše kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, podle sněmovního tisku 754/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 754/3."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 23, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas.

 

Děkuji paní senátorce i panu ministrovi. Na shledanou, paní senátorko. Děkuji, pane ministře.

 

Dalším bodem našeho jednání je

262.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 990 a 984
ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh uvedl pan poslanec Roman Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, tisk 984, tj. vládní návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti, a druhý tisk, číslo 990, je vládní návrh, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území ČR. Oba dva návrhy již prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně 11. ledna 2017 a lhůta k projednání ve výborech končí 13. března 2017. Dneska je tedy 41. den této lhůty. Mezitím však oba návrhy zákonů projednaly všechny výbory, kterým byly tyto zákony přikázány, tj. v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti garanční výbor pro bezpečnost a výbor hospodářský a výbor pro obranu a u zákona o pobytu cizinců garanční výbor pro bezpečnost. Vzhledem k tomu, že již byly zákony projednány všemi výbory, kterým byly přikázány, a mohli bychom je, tyto zákony, které jsou poměrně důležité pro bezpečnost tohoto státu, projednávat dále ve druhém čtení, navrhuji, aby lhůta k projednání ve výborech u těchto sněmovních tisků byla zkrácena o 19 dnů. Takže tolik tedy k odůvodnění návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP