(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Není zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné.

 

Poslanec Roman Váňa: Přihlašuji se tedy ke svému návrhu zkrátit lhůta k projednávání těchto dvou tisků ve výborech o 19 dnů. Tedy vypršela by dnešním dnem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy - není tomu tak - končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečné slovo.

 

Budeme tedy hlasovat o návrh usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Roman Váňa. Jde o zkrácení lhůty o 19 dnů.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 24. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem našeho jednání je

7.
Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochraně památkového fondu)
/sněmovní tisk 666/ - druhé čtení

Z pověření vlády přednesený návrh uvede pan ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona o správních poplatcích připomněl to nejpodstatnější z toho, co již zaznělo v prvém čtení, a některé okolnosti a důvody zpracování.

Nová právní úprava zdůrazňuje veřejný zájem na ochraně památkového fondu a vytváří podmínky pro péči o tento fond provázané na stěžejní související zákony, zejména pak na správní řád, stavební zákon, zákon o základních registrech, nový občanský zákoník, katastrální zákon a další. Současně má za cíl zpružnit a zefektivnit systém památkové péče využitím informačních technologií a přispět k transparentnosti celé oblasti.

Návrh zákona přináší i řadu velmi důležitých změn, kterými jsou především tyto: Jednotné prohlašování památkových území, tedy památkových rezervací a památkových zón, opatřením obecné povahy. Možnost ze strany státu kompenzovat náklady vlastníků nemovitostí v památkových rezervacích a památkových zónách. Zavedení nástrojů, které umožní reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti. Povinnost zpracovat vyjádření ze strany odborné organizace památkové péče při obnově pouze v zásadních zákonem stanovených případech. Úprava podmínek provádění stavebně historického průzkumu, a to pouze v rámci obnovy kulturní památky, a zrušení prohlášení za kulturní památku. Úprava archeologie, zejména provádění archeologických výzkumů včetně zavedení projektů archeologického výzkumu jako významného kontrolního mechanismu a prvku určité předvídatelnosti dopadů archeologických výzkumů na stavebníka. Úprava sankcí v souladu s novou právní úpravou v oblasti přestupků.

Dovolte mi připomenout, že Ministerstvo kultury po celou dobu již od zpracování věcného záměru přizvalo ke spolupráci různé subjekty z oblasti památkové péče nebo subjekty dotčené péčí o památkový fond, z nichž byl složen odborný tým. A přestože k návrhu zákona jsou a budou výhrady některých skupin i jednotlivců, navrhovaný zákon o ochraně památkového fondu si získal i širokou podporu významných institucí, které se památkovou péčí zabývají nebo pro které je památková péče podstatnou činností. Návrh byl dále opakovaně samostatně projednáván i se zástupci krajů.

Pokud jde o projednávání ve druhém čtení, vítám, že garanční výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které se shodují s pozměňovacími návrhy podvýboru pro kulturu, a že další pozměňovací návrhy nebyly výborem přijaty.

Věřím, milé kolegyně a kolegové, že návrh zákona, který je dlouho očekávanou komplexní právní úpravou nahrazující dosavadní zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a přinášející důležité změny k lepší a účinnější péči o památkový fond, podpoříte. Děkuji za vaši pozornost i pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 666/2. Záznam výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 666/1.

Prosím nyní pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Romana Procházku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já vás v krátkosti seznámím s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 205 ze dne 26. ledna letošního roku.

Výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka ministra pana Ourody za Ministerstvo kultury, zpravodajské zprávě poslance Romana Procházky a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o ochraně památkového fondu, sněmovní tisk 666, ve znění těchto pozměňovacích návrhů. Já vám tyto návrhy nebudu teď předčítat. Máte je všichni v tisku 666/2 a máte je všichni k dispozici.

Dále pověřuje předsedu výboru pana poslance Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále pověřuje zpravodaje výboru pana poslance Procházku, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny, což tímto činím. A za třetí, pověřuje zpravodaje výboru poslance Procházku, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji pane poslanče. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Stanislav Berkovec, informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane poslanče. (Posl. Berkovec si jde pro materiál k předsedajícímu. Chvilka čekání.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, s chutí do toho. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP