(12.20 hodin)

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s celou procedurou hlasování tisku 841, která byla projednána a schválena výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jakožto garančním výborem na jeho 20. schůzi dne 20. prosince 2016. Výbor přijal usnesení číslo 202, které máte uvedeno v tisku 841/4. Tuto proceduru bychom následně schválili a přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Ještě připomínám, že druhé čtení tohoto tisku proběhlo dne 29. listopadu 2016. Nebyl předložen návrh na zamítnutí návrhu zákona a všechny předložené pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 841/3. Garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně následující proceduru hlasování.

O samotném věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat vždy před vlastním hlasováním. Jednotlivé pozměňovací návrhy budeme hlasovat takto. Jako první pozměňovací návrh F, poslankyně Nováková. Druhý A1, body 3 a 4, A3, A4, body 8 a 10, A6 a A9, vše pozměňovací návrhy výboru. Třetí hlasování - A1, bod 5, taktéž návrh výboru. Hlasování číslo čtyři - A2, návrh výboru. Hlasování číslo pět - C2, pozměňovací návrh poslankyně Dobešové. Hlasování číslo šest - D1, D2, D3, pozměňovací návrhy poslankyně Chalánkové. Hlasování číslo sedm - C1 hlasovat společně s A4, body 7 a 9, poslankyně Dobešová a výbor. Hlasování číslo osm - A5, návrh výboru. Hlasování číslo devět - A7, A8, pozměňovací návrhy výboru. Bude-li schválen A8, je dále nehlasovatelný pozměňovací návrh B, bod 12, poslankyně Semelová. Hlasování číslo deset - B, pozměňovací návrh poslankyně Semelové, bude-li schválen A8, tak bez bodu 12, jdou proti sobě. Hlasování číslo jedenáct - A10, návrh výboru. Hlasování číslo dvanáct - A11, A12, taktéž návrhy výboru. Hlasování číslo třináct - E, pozměňovací návrh můj, tedy poslanec Kořenek. Hlasování číslo čtrnáct by pak bylo o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Nyní bych si dovolil vás požádat o schválení procedury.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Má, prosím, někdo nějaký jiný návrh k proceduře? Jestliže ne, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu procedury, jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tuto proceduru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 168, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já bych si před představením pozměňovacích návrhů dovolil jednu poznámku. Jako zpravodaj přednáším návrh garančního výboru. Tudíž jenom pro vás, kteří jste se mě ptali, nevyjadřuje to mé vlastní postoje. Je to skutečně návrh garančního výboru.

Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F. Jde o poslanecký návrh poslankyně Novákové, kterým se upravuje text § 2 odst. 2, obecné cíle vzdělávání. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Negativní.)

Zahajuji hlasování o návrhu F1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 169, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Jako druhý budeme hlasovat pozměňovací návrh A1, body 3 a 4, A3, A4, body 8 a 10, A6 a A9. Jedná se o pozměňovací návrh školského výboru, upravuje § 20 odst. 4, přijímací řízení na střední školy při dlouhodobém pobytu v zahraničí, dále § 38 odst. 3 a 5, souběžné navštěvování žáka vícespádové základní školy, dále § 160 odst. 1 se doplňuje o nové písmeno e) a nově vkládaný § 162. Opět se týká vzdělávání v zahraničí. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacích návrzích A1, body 3 a 4, A3, A4, body 8 a 10, A6 a A9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 170, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Hlasování číslo tři bude o bodu A1, bodu 5. Pozměňovací návrh školského výboru, jedná se o práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o bodu A1, bodu 5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 171, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 165, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Hlasování číslo čtyři je o pozměňovacím návrhu A2, pozměňovací návrh školského výboru. Upravuje ve vazbě na předchozí schválené § 31, vyloučení žáka nebo studenta v případech zvlášť závažného zaviněného porušení povinností. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu A2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 172, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 166, proti žádný. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Hlasování číslo pět, pozměňovací návrh C2 paní poslankyně Dobešové, upravuje § 30 a týká se uzavírání smluv se žáky střední školy. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu C2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 173, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 96, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Hlasování číslo šest o pozměňovacích návrzích D1, D2, D3 paní poslankyně Chalánkové. Týká se to § 32, politická propagace a pamlsková vyhláška. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu D1, D2 a D3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 174, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Hlasování číslo sedm o pozměňovacích návrzích C1 společně s A4, body 7 a 9. Jedná se o pozměňovací návrhy poslankyně Dobešové a školského výboru. Jedná se o spolupráci škol se zaměstnavateli při přípravě na povolání. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích C1 a A4, body 7 a 9 společně. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 175, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Hlasování číslo osm, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A5. Je to pozměňovací návrh školského výboru. Je to pouze úprava v odkazu § 149 odst. 1, kdy místo písm. f) bude písm. e).

Stanovisko garančního výboru je doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP