(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu A5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 176, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 165, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Hlasování devět, budeme hlasovat o A7 a A8. Jde o pozměňovací návrh výboru, kde se upravuje v odst. (?) 161c odst. 1 písm. c). Je to pouze úprava v textu. Doporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o A7 a A8. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 177, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný, i tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Protože jsme v předchozím hlasování schválili A8, můžeme nyní hlasovat o B, bodech 10, 11, 13 a 14. Bod 12 je již tímto nehlasovatelný. Jedná se o pozměňovací návrh poslankyně Semelové v úpravě § 160 odst. 1 a 162 odst. 3, 4, problematika církevních škol a jejich financování. Garanční výbor stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o návrhu pana zpravodaje. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 178, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 116, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Hlasování číslo deset, budeme hlasovat o A10. Jedná se o pozměňovací návrh výboru, týká se § 178. Jedná se o krajské úřady a financování základních škol, zřízených jinou obcí. Garanční výbor zde nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu A10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 179, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 100, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: (Hlasování) jedenáct o A11 a 12. Jedná se o pozměňovací návrh školského výboru, úprava textu 183, vložení nového odstavce a úprava slova "přechodné" na "přechodná" ustanovení. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacích návrzích A11 a A12. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 180, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 165, proti žádný, i tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Hlasování číslo dvanáct, bude to pozměňovací návrh písm. E, jedná se o dělenou účinnost ve vazbě na nově předkládané pozměňovací návrhy. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu E1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 181, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný, návrh byl přijat.

 

O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Pane zpravodaji, je to tak? (Ano, je.) Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 841, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Doporučující.) Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 182, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců. pro 130, proti 17, návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji všem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

Naším následujícím bodem měl být bod 217, registr smluv. U toho ale ještě nebyla splněna podmínka projednání garančním výborem. Proto tento tisk nebudeme dnes projednávat, bude i nadále přerušen do splnění oné podmínky, a budeme se zabývat bodem

21.
Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Jan Birke. Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, pokusím se být velmi, velmi stručný, protože řekněme poměrně obšírná rozprava se vedla v prvním čtení, nehledě na to i poměrně velká diskuse probíhala na obou dvou výborech, ať už na hospodářském výboru, nebo na výboru regionální správy. Jenom pro vaši informaci, obsahem tohoto tisku a obsahem tohoto návrhu novely zákona 13 o pozemních komunikacích je možnost, řekněme velmi jednoduše, možnost, že kraje budou moci zadávat přímo svým súskám údržbu prvních tříd, které jsou ve vlastnictví státu.

Chci konstatovat, že se nacházíme v druhém čtení, že daný tisk byl na hospodářském výboru projednán jako v garančním výboru, kde nebyl schválen, nicméně potom požádám, aby vás provedl situací zpravodaj. Nicméně ve výboru pro regionální rozvoj byl tento tisk schválen a byl puštěn do druhého čtení i přesto, že byl návrh na zamítnutí, který neprošel. V této situaci se nacházíme, a prosím, berte to, že se snažím být velmi stručný, protože jsme v časovém stresu, tak abychom danou věc projednali.

Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení hospodářského výboru a záznam výboru vám byly doručeny jako sněmovní tisky 888/2, 3 a 4. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pak jako sněmovní tisk 888/5.

Prosím nyní, aby slovo dostal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Foldyna, informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady mám usnesení hospodářského výboru ze své 45. schůze ze 14. prosince. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí úvodního slova pana poslance Birkeho, zpravodajské zprávě pana poslance Foldyny a po obecné a podrobné rozpravě přijal toto usnesení: Nepřijímá usnesení k předloženému návrhu zákona sněmovního tisku 888 a pověřuje předsedu výboru přednést toto usnesení na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tuto materii projednal jako sice, jak už řekl předkladatel, negaranční výbor a po poměrně velmi ostré diskusi nakonec těsně doporučil přijetí tohoto návrhu zákona.

Tolik jako zpravodaj a potom se k tomu vyjádřím ještě jako poslanec nezpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nejprve tu mám faktickou poznámku pana poslance Petra Kudely. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP