(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Kubíček. (Neustálý hluk v sále.)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi také pár slov za klub KSČM k předloženému návrhu zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám. Prosím dva ministry a jednoho poslance, aby se usadili. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Také děkuji. My rovněž nemáme problémy a podpoříme pozměňovací návrhy tak, jak prošly ústavněprávním výborem. V tom panuje asi shoda napříč politickým spektrem, tak jak poslouchám tady vystoupení jednotlivých předřečníků. Nicméně si myslíme, že celý předložený návrh zákona je nadbytečně obsáhlý, řeší věci, které ani po něm nepožadoval tehdejší Ústavní soud, a jako celek tento zákon nepodpoříme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velmi stručný, protože zde bylo řečeno vše. Za klub ANO podpoříme pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec byl zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra na závěrečné slovo. Přeje si. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dlužím několik odpovědí na otázky, které tady padly. Bude platit úprava českého právního řádu a Ministerstvo vnitra se podle ní bude řídit. To znamená, pokud bude tato změna vypuštěna, tak bude platit v českém právním řádu to, co schválíme, a Ministerstvo vnitra se tím bude řídit. Tím ovšem není dotčeno právo dotčených se domáhat svých práv u soudu. To se také stalo v té judikatuře, o které hovořil pan předseda Tejc. Já nemohu vyloučit, že se ty případy nebudou množit, že ty soudy budeme prohrávat. Na druhou stranu vůle Poslanecké sněmovny je takováto, my ji akceptujeme, respektujeme. A já chci poděkovat panu předsedovi Tejcovi a ústavněprávnímu výboru, že jsme se byli schopni shodnout a tuto změnu velmi rychle připravit.

To znamená, odpověď na vaši otázku, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, je, že bude platit to, co dnes Poslanecká sněmovna přijme.

Jestli si vzpomenete, my jsme vedli dlouhou debatu i s paní ombudsmankou, která tehdy navrhovala, zhruba dva roky zpátky, aby volební právo v České republice měli nejenom cizinci žijící na území České republiky ze zemí EU, ale všichni. Tehdy jsme to společně odmítli. A já si myslím, že česká právní úprava je vyvážená, dostatečná, a to, že dnes vypustíme právo volit pro přechodný pobyt, té normě nijak neubližuje. Já vyjádřím souhlasné stanovisko s návrhem -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové - já se omlouvám, pane ministře - já vás opravdu prosím, kolegyně a kolegové, abyste sledovali jednání a nediskutovali.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Tak je pátek třináctého, pane předsedo, ono se to projevuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já tomu rozumím, ale přece jenom bych rád slyšel, co říkáte, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Dobře, já budu mluvit nahlas.

Závěrem pouze jednu jedinou věc. Chci říct, že Ministerstvo vnitra podporuje návrh ústavněprávního výboru, podporujeme tuto změnu, která je vyjádřena v jednom hlasování pravděpodobně, jak navrhne proceduru pan předseda, takže tímto je to pro nás vyřešeno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje o návrh procedury.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Procedura bude relativně jednoduchá. Máme čtyři pozměňovací návrhy. Jsou to dva minibloky - A1 až A4. Můžeme o nich hlasovat jedním hlasováním, tak to navrhuje ústavněprávní výbor. Ke všem těmto pozměňovacím návrhům se garanční, tedy ústavněprávní výbor staví logicky kladně, neboť jsou to jeho návrhy. A teoreticky je možné, nechávám na zvážení, zda to někdo bude požadovat, abychom hlasovali ve dvou oddělených hlasováních - A1 a A2, což je právě hlasování o tom, že neumožníme, schválíme-li tento pozměňovací návrh, neumožníme cizincům s přechodným pobytem hlasovat v komunálních volbách. A potom bychom mohli hlasovat o A3 a A4, které se týká legislativně technického zpřesnění a účinnosti. Můžeme hlasovat dohromady, můžeme hlasovat i odděleně. A potom bychom už hlasovali o návrhu zákona jako celku, neboť jsem nezaznamenal žádné legislativně technické úpravy navržené ve třetím čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já bych vás, pane zpravodaji, poprosil, abyste něco navrhl, a pak se k tomu můžeme vyjádřit.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já navrhuji - takhle. Já mohu vycházet z toho, co navrhuje ústavněprávní výbor, a ten navrhuje A1 až A4.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To znamená jedno hlasování o čtyřech návrzích.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Jedno hlasování a následně celek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k proceduře. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, vzhledem k tomu, jak se to tady opět vyhrotilo, navrhuji, abychom o A1 a A2 hlasovali zvlášť a o A3 a A4 také zvlášť. To jsou opravdu jenom technické - ono to dopadne úplně stejně, ale ať máme to jedno hlasování, ve kterém se vyjadřujeme k té jedné konkrétní věci, o které se dnes mluvilo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vy navrhujete tedy jedno hlasování A1 a A2 společně, A3 a A4 společně. Pan zpravodaj s tím souhlasí? (Ano.) V tom případě nechám proceduru takto navrženou panem poslancem Bendou a akceptovanou zpravodajem, odhlasovat.

 

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem procedury? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 85, přihlášeno je 163, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o prvních dvou pozměňovacích návrzích. (Zpravodaj souhlasí.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o A1 a A2, tedy vypuštění rozšíření volebního práva pro cizince z EU s přechodným pobytem v komunálních volbách.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výboru? (Souhlas.) Ještě tady byla žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 86, přihlášeno je 160, pro 158, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali o A3 a A4, legislativně technická úprava a současně odložení, resp. stanovení účinnosti 15. dnem po vyhlášení, neboť 1. 1., původně navržené, už není možné samozřejmě stihnout.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr - stanovisko? (Souhlas.) Výbor? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 87, přihlášeno je 163, pro 160, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění volební zákony a některé další zákony, podle sněmovního tisku 899, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 88, přihlášeno je 161, pro 105, proti 13. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Otevírám bod 211, což je

211.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 851/ - třetí čtení

Pan ministr je na místě a ještě prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Koubka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 851/2, byl doručen 30. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 851/3. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP