(9.30 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Tak ještě jednou, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl usnesení rozpočtového výboru ze 40. schůze ze dne 27. dubna letošního roku k Roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2015.

Po úvodním slově člena Bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. bere na vědomí roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2015;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna podle § 47 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí Roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2015;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji, ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jaroslav Klaška.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 450, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu guvernérovi a přeji mu jménem Poslanecké sněmovny vše dobré v jeho dalším působení jak v České národní bance, tak v osobním životě.

Než přejdeme k dalšímu bodu, ještě oznamuji, že náhradní kartu č. 19 má pan premiér.

 

Dalším bodem našeho jednání je

168.
Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě
právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
/sněmovní tisk 646/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního ústavněprávního výboru pan poslanec Martin Plíšek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 646/3, který byl doručen dne 13. dubna 2016. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 646/4.

Nyní prosím pana navrhovatele, zjevně má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Hlavním principem navrhované právní úpravy je zavedení bezplatné právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Dalším z principů je zavedení právě závazného úplného znění novely právního předpisu. Nově tak bude každá novela obsahovat také právně závazné úplné znění právního předpisu s vyznačením případných změn, které tento návrh budou provázet. Návrh dále směřuje ke zkvalitnění a vyšší efektivitě legislativního procesu. Návrh právního předpisu bude předkládán a projednáván elektronicky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pěkné dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji vám poměrně jednoduchou hlasovací proceduru o předložených pozměňovacích návrzích.

Vzhledem k tomu, že ve třetím čtení nepadly návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, měli bychom nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu garančního ústavněprávního výboru pod písmenem A, a to dohromady hlasování o návrzích A1 a A2, potom bychom měli hlasovat o mých pozměňovacích návrzích pod písmenem B, tedy také jedním hlasováním B1 až B3, a následný krok by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Má někdo nějaký jiný návrh k proceduře? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji předložil pan zpravodaj pan poslanec Martin Plíšek.

Zahájil jsem hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 451, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 140, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Takže jako první krok hlasování, jak už jsem uvedl, by mělo být hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, a to souhrnně, hlasování o návrzích A1 až A2. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím? (Zpravodaj: Stanovisko garančního výboru je kladné.) Stanovisko pana ministra? (Odpověď nebyla slyšet.) Prosím o zapnutí mikrofonu. (Tak ještě jednou: Kladné.) Třikrát kladné.

Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 452, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, a vesměs kladné je i stanovisko Poslanecké sněmovny, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny pod písmenem B, tedy souhrnně jedním hlasováním B1 až B3. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 453, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 139, proti žádný. I tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak? Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů), podle sněmovního tisku 646, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 454, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Oba dva si však ještě místo u stolku zpravodajů podrží, protože dalším bodem našeho jednání je

169.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě
právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
/sněmovní tisk 647/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 647/3, který vám byl doručen 13. dubna 2016, usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 647/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Prosím, pan zpravodaj se hlásí. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP