(9.40 hodin)

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny načítám a předkládám tyto legislativně technické opravy a úpravy návrhu tohoto zákona.

Za prvé vypustit ustanovení, popř. části, které novelizují zákony a jejich ustanovení, jež jsou jinými souběžnými tisky zrušovány, a to vypustit část 2., 60., 61., v čl XXVII vypustit bod 1 a v čl. XXXVIII vypustit bod 3.

Za druhé promítnout změny ve značení a číslování ustanovení, a to v čl. XXIII v bodě 2 slova "odst. 1 písm. r)" nahradit slovy "odst. 2 písm. c)" a v čl. XXVII v bodě 2 slova "odst. 3" nahradit slovy "odst. 2".

Tolik tedy návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Pardon, ještě konzultace s legislativou. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji. Po konzultaci s legislativou upravuji - v bodě 1 za čl. XXVII vypustit bod 1 a v čl. LXVIII vypustit bod 3. To jsem se přeřekl v číslování. Takže jenom načítám LXVIII odst. 3 vypustit bod 3, což je na konci toho prvního bodu legislativně technických oprav. Děkuji legislativě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za upřesnění. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, pak přednesl stanoviska a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tady bude postup velmi podobný. Za prvé bychom měli hlasovat o návrzích technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, poté o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A - souhrnně jedním hlasováním A1 až A4, poté o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. B - souhrnně B1 až B8. A jako poslední hlasování by bylo o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za návrh procedury a zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 455, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Takže jako první hlasování by byly návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, které byly předneseny ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím? (Zpravodaj: Stanovisko je kladné.) Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o návrhu legislativně technických úprav, tak jak byly předneseny. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 456, přihlášeno 164 poslankyň a poslanců, pro 146, proti žádný. Návrh legislativně technických úprav byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Jako další hlasování by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm A, souhrnně o návrzích A1 až A4. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod písm. A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 457, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. B, souhrnně o návrzích B1 až B8. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Taktéž kladné.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod písm. B. Kdo je pro přijetí, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 458, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. I návrhy pod písm. B byly přijaty.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.) Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), podle sněmovního tisku 647, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko prosím? (Zpravodaj: Kladné.) Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 459, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

170.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 677/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů si podrží ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru pro bezpečnost pan poslanec Roman Váňa. Pozměňující návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 677/5, který vám byl doručen 13. dubna tohoto roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 677/6.

Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Poslanecká sněmovna se již několikrát zabývala novelou zákona o zbraních. Nebudu ji tedy detailně představovat.

V průběhu druhého čtení bylo uplatněno několik pozměňovacích návrhů. Rád bych řekl, že souhlasím s pozměňovacím návrhem, který byl podán výborem pro bezpečnost. Lze také souhlasit s pozměňovacím návrhem pana kolegy poslance Chalupy.

Tam, kde nesouhlasím s pozměňovacími návrhy, to jsou návrhy výboru pro obranu. Je to z důvodu, že policie nejprve dotyčného člověka vyzve, a teprve pokud není vydána zbraň, tak následuje možný vstup do obydlí. To znamená, nejprve je tam úkon dobrovolného vydání zbraně, a pokud se tak nestane, policisté mohou vstoupit do obydlí, aby tuto zbraň tomuto člověku zabavili. Samozřejmě jedná se o lidi, kde je vážné podezření z jejich zdravotní nezpůsobilosti tu zbraň dále držet. Myslíme si, že toto ustanovení má chránit především lidské životy.

Co se týká návrhů pana poslance Gabala a pana poslance Gabala a Jurečky, s těmito návrhy nesouhlasím, a to z toho důvodu, že povinné psychotesty např. na Slovensku selhaly, jsou de facto vágní, jsou plošné a neosvědčily se především u našich sousedů na Slovensku.

Co se týká návrhu, aby lékaři měli povinnost informovat policii. My jsme si v začátcích té debaty mysleli to samé. Ale následnou debatou s lékařskými kluby a svazy, s panem Kubkem a dalšími, jsme zjistili, že pokud by tato povinnost byla taxativně lékařům uložena, znamenalo by to obrovské komplikace, a obrovské komplikace především ve venkovských oblastech, kde jsou většinou starší lékaři. Ne každý má přístup na internet, ne každý má přístup do té databáze. Znamenalo by to obrovskou komplikaci. Proto jsme od této varianty, od této povinnosti směrem k lékařům sami ustoupili.

Chci poděkovat za velmi širokou a odbornou debatu, která se k tomuto tématu vedla. Jsme připraveni reagovat v rámci hlasování na jednotlivé pozměňovací návrhy tak, jak byly navrženy, a tak, jak jsem je stručně okomentoval. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra. Dobré dopoledne, paní a pánové. Budeme pokračovat rozpravou, kterou otevírám a do které je přihlášen pan poslanec Daniel Korte jako první. A eviduji tady faktickou poznámku... Ale pojďte, pane kolego (k poslanci Kortemu), protože nemohu dát faktickou poznámku, když neprobíhá rozprava, a ta je od pana poslance Tomio Okamury, kterého stejně nevidím. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP