(16.30 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dalším bodem našeho dnes náročného jednání je

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech
a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi),
a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 547/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 547/6. Vítám mezi námi senátora Jiřího Oberfalzera. Prosím, ještě než dám slovo navrhovateli, tak s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem se hlásil ještě předtím, než pan předsedající začal uvádět další bod. Chtěl jsem vystoupit s procedurálním návrhem, jestli by bylo možné, abychom dneska, a je to návrh jménem poslaneckého klubu ANO 2011 a sociální demokracie, jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině, tak jak jsem avizoval na jednání grémia. Podle toho, jak bude dnešní program odsýpat, plus minus do 20 hodin. Ale abychom prostě mohli jednat i po 19. hodině.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

Zahájil jsem hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Faltýnka, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 216, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Je tady žádost o kontrolu hlasování. Pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych zpochybnil hlasování. Chtěl jsem aktivně hlasovat pro, a na sjetině mám zdržel se hlasování. Takže prosím o zpochybnění.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci za jeho námitku, o které dám hlasovat. Ale nejprve je tu žádost o odhlášení všech. Prosím, abyste se přihlásili znovu svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Jiřího Petrů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 217, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 130, proti 2. Námitka byla přijata

 

Budeme opakovat hlasování o procedurálním návrhu, tak jak jej přednesl pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, abychom dnes meritorně i procedurálně hlasovali i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 218, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 82, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi jen velmi krátce připomenout cíl návrhu zákona, který nyní projednáváme. Tím je posílení a zefektivnění systému podpory poskytované Státním fondem kinematografie. Zásadní změnou navrhované právní úpravy je vytvoření nového stabilního zdroje podpory kinematografie, a to formou participace státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu by měla být na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován. Další změny se týkají samotného procesu poskytování podpory z prostředků fondu. Žadatel o filmovou pobídku bude moci podat žádost kdykoliv během fiskálního roku, nikoli pouze jednou v roce, jak je tomu dosud. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům zahraničních produkcí.

Snaha o vyřešení problému s odkladem účinnosti výběru poplatků z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání byla při projednávání v Senátu shledána nepřípustnou. Proto návrh zákona projednáváme nyní znovu a já s ohledem na vzniklou situaci doporučuji přijetí senátní verze.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhů Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru po vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Roman Procházka? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pozměňovací návrh Senátu obsahuje pět bodů, z nichž první tři body obsahují změny legislativně technického charakteru a zbývající dva body upravují účinnost ustanovení nařizujícího povinnosti v souvislosti s vybíráním poplatků z poskytování audiovizuálních mediálních služeb. Novela zákona přijatá Poslaneckou sněmovnou obsahovala odklad účinnosti těchto ustanovení do roku 2019, a to z důvodu právních předpisů Evropské unie. Původní předpokládaná účinnost návrhu novely zákona o audiovizi byla k 1. lednu 2016, což nebylo z důvodu dlouhého legislativního procesu možné, a proto se mohou jevit ustanovení o odložení účinnosti do roku 2019 jako retroaktivní, ačkoli poplatky ze strany Státního fondu kinematografie dosud vybírány nebyly a odložení účinnosti je ve prospěch dotčených subjektů.

Vzhledem k potřebnému celkovému obsahu novely zákona o audiovizi, ve kterém se ustanovení o účinnosti poplatkové povinnosti jeví jako minoritní problém, navrhuji i přes výše zmíněné pozměňovací návrh Senátu přijmout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, jestli má chuť se k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřit také zpravodaj volebního výboru pan poslanec Martin Komárek. Není tomu tak. Otvírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Jiří Oberfalzer. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, moji předřečníci v podstatě postihli, o co v těch pozměňovacích návrzích přicházejících ze Senátu jde. Chtěl bych zdůraznit, že proti věcnému obsahu tohoto návrhu nebyla v Senátu vznesena žádná námitka ani v komisi ani v našem garančním výboru. Plénum celkem jednomyslně schválilo stanovisko Senátu. Bohužel, ačkoli bychom si přáli, aby tento zákon co nejrychleji vstoupil v platnost a podpora kinematografie mohla být účinná, nemohli jsme úplně pominout skutečnost, že v tom návrhu se ocitly nedopatřením některé ústavněprávní problémy. Byla zde o nich řeč. Jeden problém byl, že v zákoně se odkazuje na to, že určitá opatření omezující práva žadatelů anebo naopak jim ukládající povinnosti byla předjímána v tom smyslu, že budou obsahem statutu fondu, čili vlastně zde byl pominut ústavní princip, že povinnosti mohou být ukládány jenom zákonem, a nikoli podzákonnou normou. A o vypuštění odkladu účinnosti zde už můj předřečník hovořil. Skutečně ten návrh, ačkoli chápeme jeho důvody a se zástupci Ministerstva kultury jsme o tom mluvili podrobně a také s ředitelkou fondu, které na tom velice záleželo, bohužel se stalo, že jsme projednávali návrh zákona v době, kdy už toto ustanovení bylo platné, čili by se jednalo o retroaktivní opatření.

Tedy jinými slovy omezili jsme se na co nejmenší okruh pozměňovacích návrhů a budeme rádi, když je podpoříte a tento zákon bude moci vejít v život. Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP