(9.50 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní se budeme zabývat dalším bodem. Tím je bod 135. Je to

135.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční
přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě
/sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před sebou máte návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě.

Česká republika je členským státem úmluvy již od jejího vzniku. V roce 1999 byla úmluva novelizována, avšak dalších sedm let trvalo, než ji ratifikoval dostatečný počet států a mohla tak nabýt účinnosti. Mezitím však Evropská unie zdokonalila své vlastní právo regulující některé oblasti železniční dopravy. Členské státy COTIF, které jsou současně členy EU, musely na základě Smlouvy o fungování Evropské unie dát přednost právu evropskému, a proto byly nuceny učinit výhradu k aplikaci některých částí úmluvy. V roce 2009 byla proto přijata euronovela úmluvy, která oba právní režimy sjednotila. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se tedy předkládá ke schválení návrh ratifikace této novely úmluvy a současně návrh na odvolání výhrady České republiky k úmluvě.

Úmluva byla projednána v zahraničním výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně souhlasit s ratifikací tohoto dokumentu, a proto si vás dovoluji požádat o jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 567/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych načetl usnesení zahraničního výboru z 23. schůze ze dne 16. prosince 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj také ne.

 

Přikročíme tedy k hlasování o předneseném usnesení navrženém zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 291, přihlášeno 136 přítomných, pro 120, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím čtení tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 136. Tím je

136.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací
v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015
/sněmovní tisk 594/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu k ratifikaci Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech. Dne 29. června 2015 ji za Českou republiku podepsala paní Jana Reinišová, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Nizozemském království včetně ostrova Curacao, ostrova Svatý Martin a ostrova Aruba, a pan Alfonso Boekhoudt, zplnomocněný ministr - zástupce Aruby při nizozemské vládě.

Dosavadní jednání s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem vyústila ve 14 konečných návrhů textu tohoto typu mezinárodních smluv, které následně prochází legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo již devět dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání, to je dle textu dohody v České republice daně všeho druhu a pojmenování a v Arubě daně všeho druhu a pojmenování včetně spotřebních daní. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají příslušné povinnosti mlčenlivosti. Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu a informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní v případě vyšetřování nebo trestního stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, které je v trestních věcech vyhrazené justičním orgánům. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí.

Schválení dohody, na jejímž základě bude možno vyměňovat daňové relevantní informace s jurisdikcí donedávna považovanou za daňový ráj, by mělo vést k efektivnímu snížení daňových úniků. Dohody tohoto typu působí jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 594/1. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 594/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Fischerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Paní předsedající, děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás informovala o průběhu jednání zahraničního výboru, který proběhl 16. prosince 2015. Byla to 23. schůze.

Usnesení zahraničního výboru zní: K vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015. Jedná se o sněmovní tisk 594.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Roma Kostřici a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015, a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tímto vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, a nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miroslavu Vostrou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 34. schůze ze dne 13. ledna 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP