(10.00 hodin)
(pokračuje Vostrá)

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Schillerové, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015. II. Zmocňující ustanovení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za zprávu a nyní otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, paní zpravodajka také ne. Druhá paní zpravodajka také ne. Takže nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Dříve než spustím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí přednesení návrhu usnesení, zmáčkněte tlačítku a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 292, přihlášeno 118 přítomných, pro 114. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím čtení tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

137.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 641/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Mauricijské republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu Mauricijské strany se v listopadu roku 2014 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu roku 2015, následně byla v srpnu roku 2015 dohoda podepsána. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dohoda byla projednána v zahraničním výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně souhlasit s ratifikací tohoto dokumentu, a proto si vás dovoluji požádat o jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře, a nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance René Čípa, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 641/1.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych za kolegyni Hanu Aulickou načetl usnesení zahraničního výboru, konkrétně z jeho 23. schůze dne 16. prosince 2015. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. U pana zpravodaje vidím, že ne, u pana navrhovatele také ne.

 

Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 293, přihlášeno 126 přítomných, pro 115. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu

138.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou
a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava,
podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni
/sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, máte slov.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, účelem předkládané smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava je nepohyblivé ukotvení bodu styku státních hranic těchto tří států.

Trojstátní hraniční bod se nachází v korytě řeky Moravy, v prostoru zaústění řeky Dyje. V současné době je tento bod pohyblivý. Státní hranice s Rakouskou republikou na řece Dyji je pohyblivá, v dotčeném úseku probíhá střednice toku Dyje. Státní hranice se Slovenskou republikou je od 1. dubna 2011 nepohyblivá v celé délce a pouze s výjimkou úseku přiléhajícímu k tomuto trojstátnímu bodu. Jedná se přibližně o 60 metrů, které probíhají střednicí toku Moravy.

Koncept pohyblivých státních hranic na hraničních vodních tocích je v současné době překonaný, Česká republika má zájem upravit postupně smlouvy o společných státních hranicích se sousedními státy tak, aby byly státní hranice nepohyblivé po celé délce toků. Ukotvení bodu styku státní hranice s Rakouskem a Slovenskem je podmínkou pro realizaci tohoto záměru. Smlouva vychází ze současné polohy trojstátního hraničního bodu, nedojde tedy k žádné změně státní hranice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance René Čípa, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 645/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji ještě jednou za slovo. Dovolil bych si nyní načíst usnesení zahraničního výboru ze dne 16. prosince 2015, konkrétně z jeho 23. schůze. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava podepsané dne 29. září 2015 ve Vídni. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slov. Nemá, pan zpravodaj také ne, tudíž přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 294, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 116, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat a s návrhem usnesení byl tedy vysloven souhlas. Končím čtení bodu 138.

 

Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat, je bod

131.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků
do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
/sněmovní tisk 324/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 28. ledna na 39. schůzi, kdy jsme přerušili rozpravu do doby přítomnosti navrhovatele, místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Šrámek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP