(16.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh neeviduji.

 

V tom případě v obecné rozpravě zazněl ještě návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 257, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti 26. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a byla zkrácena lhůta na projednání.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážení paní a pánové, vážená paní ministryně, kolegové. Dalším bodem našeho jednání je

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.
/sněmovní tisk 689/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ještě než začne hovořit, bych požádal kolegu Kaňkovského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Poslankyně a poslanci, tento návrh zákona je již ve druhém čtení, tak já to jenom opakuji. Předkládá se především z důvodu nezbytnosti řešit pokles reálné hodnoty příspěvků na péči, ke kterému došlo za téměř deset let existence této dávky, a navrhuje se v zákoně o sociálních službách zvýšit částky příspěvků na péči ve všech stupních závislosti o 10 %, a to s účinností od 1. srpna letošního roku. Dále se tam upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta a v návaznosti na tuto úpravu se upřesňují stávající ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. Třetí okruh úpravy reaguje na narůstající nelegální poskytování sociálních služeb.

Ještě chci dodat, že se jedná o takovou malou technickou novelu tohoto zákona, jinak taková velká, důkladná, ta se připravuje a bude v řádu měsíce, dvou, vypuštěna do vnějšího připomínkového řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 689/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Víta Kaňkovského, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 179 výboru pro sociální politiku ze 38. schůze ze dne 18. února 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona číslo 87/2015 Sb. Jde o sněmovní tisk 689.

Po odůvodnění náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Stöcklové, zpravodajské zprávě poslance Víta Kaňkovského a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem ve znění pozměňovacích návrhů a doplňků. Ze dvou předložených pozměňovacích návrhů byl výborem schválen jeden, krátce se k němu vyjádřím v rozpravě. Jeho znění máte k dipozici v písemném vyhotovení usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 689/1. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenu paní poslankyni Janu Hnykovou a potom pan zpravodaj v přihlášce nikoli jako zpravodaj, ale v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající, přeji všem krásné odpoledne.

Vážené dámy a pánové, předkládám vám pozměňovací návrh k novele zákona 108/2006, ve kterém se mění posuzování příspěvku na péči.

Navrhované změny dvou paragrafů zákona o sociálních službách vracejí jejich obsah do doby před změnami provedenými Parlamentem České republiky v rámci tzv. úsporných balíčků. Současné platné znění se z hlediska osob žádajících o příspěvek na péči neosvědčilo. Mnoha osobám pobírajícím tuto dávku byl příspěvek snížen, nebo dokonce odebrán, a to nikoli proto, že by se změnil či zlepšil jejich zdravotní stav a způsobilost, ale proto, že v rámci nového systému jsou administrativně považováni za soběstačnější, než ve skutečnosti jsou. Noví žadatelé o příspěvek na péči jsou v mnoha případech zařazeni do nižšího stupně závislosti na pomoci druhé osoby, než umožňují jejich skutečné možností zvládat základní životní potřeby. Pokud tedy bylo skutečně cílem této úpravy, jak bylo při jejím prosazování deklarováno, snížení administrativní náročnosti a složitosti při současném zachování, či dokonce zvýšení standardu péče o osoby závislé, a nikoli snížení výše finančních příspěvků, je evidentní, že proklamovaných cílů přijetím této úpravy nebylo dosaženo. Nejenže radikálním snížením počtu posuzovaných úkonů nedošlo ke snížení administrativní náročnosti, ale došlo dokonce k jejímu zvýšení. Posuzuje se totiž sice méně oblastí, ale vzhledem k rozsahu a absenci logického rozčlenění je složitější. V řadě případů dokonce nemožné. Každý jednotlivý případ zodpovědně a pravdivě tímto nedostatečným počtem parametrů se musí posoudit.

Důvodem těchto negativních změn je zúžení rozsahu úkonů, které jsou příslušnými orgány státní správy posuzovány při rozhodování o výši příspěvku z původních 36 na pouhých 10. Stejným způsobem byla provedena restrikce i v prováděcí vyhlášce, takže nyní je značně obtížné pro sociální pracovnice i posudkové lékaře objektivně zhodnotit u jednotlivých žadatelů o příspěvek jejich schopnost zvládat konkrétní úkony základních životních potřeb.

Navrhovaná nová právní úprava se pouze vrací k původnímu znění § 8 a 9, které se za několik let jejich využívání plně v praxi osvědčilo. Vzhledem k tomu, že sestava sociálních pracovníků a lékařů, kteří zdravotní způsobilost posuzují, se změnila za dobu trvání současné úpravy jen málo, je předpoklad, že většině pouhý návrat do doby před přijetím minulé právní úpravy způsobí méně problémů než tvorba zcela nové metodiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP