(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi za jeho vystoupení a pokračujeme v rozpravě návrhem pana poslance Stanislava Grospiče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já se samozřejmě omlouvám a na základě upozornění pana zpravodaje bych chtěl upřesnit svůj pozměňovací návrh, že navrhuji, aby tedy to navýšení pro kapitolu 327, konkrétně do bloku 503 a na tu položku týkající se Státního fondu dopravní infrastruktury šlo z kapitoly 398 Všeobecné pokladní správy z položky 5183, to znamená všeobecné finanční záležitosti jinak nezařazené, a aby se o tuto výši 200 mil. tato částka ponížila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. To byl v tuhle chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy ve druhém čtení ke státnímu rozpočtu. Není tomu tak. A protože jde o druhé čtení, podle speciálního ustanovení §105 zákona o jednacím řádu rozpravu končím, a tím také končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi financí, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 5.

Zbývá nám ještě trocha času do 13. hodiny. Vyhlížím paní ministryni školství, ta je připravena, v tom případě budeme pokračovat do 13. hodiny vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony podle sněmovního tisku 464. Než... (K předsedajícímu přistupuje poslankyně Kovářová a hovoří s ním mimo mikrofon.) Jsme mezi body, paní kolegyně. (Hovor mimo mikrofon.) Já jsem zahájil jiný bod. Teď jsme v složité situaci...

Upřímně řečeno, nezbývá mi nic jiného, než se na vás obrátit, vážené kolegyně, vážení kolegové, se žádostí úplně speciální paní kolegyně, která ve svém vystoupení v podrobné rozpravě ne úplně zcela přesně vyjádřila své přihlášení k pozměňovacímu návrhu. Já tedy se ptám s rizikem, že mě odmítnete, že bych zahájený bod číslo 22 ještě nezahajoval, přestože jsem uvedl úvodní formuli, ale nějakým způsobem se vrátil do bodu státního rozpočtu.

Jestli mi chce pomoct předseda klubu ODS, budu rád, protože z pohledu předsedajícího přece jen mám omezené možnosti. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože se konala jen podrobná rozprava ve druhém čtení a ne obecná podrobná, tak podle mě jediné řešení, že pan zpravodaj bude velkorysý a identifikuje vystoupení paní poslankyně Kovářové, která mluvila ke konkrétnímu pozměňovacímu návrhu, že se k němu přihlásila. Protože já se obávám, jinak bychom, protože bod skončil, museli bychom opakovat druhé čtení a to prostě podle mě nejde.

Ale při jisté velkorysosti pana zpravodaje, já se za to přimlouvám, tady vidím pana předsedu rozpočtového výboru, tak se to podle mě... Já jsem to vystoupení paní poslankyně sledoval, já nemám pochybnosti, že se k tomu přihlásila ve svém vystoupení. To je podle mě legislativně čisté a správné, a budeme moci o tom pozměňovacím návrhu ve třetím čtení hlasovat. Ale podle mého názoru bychom museli rozhodnout o zařazení nového bodu a museli bychom to třetí čtení opakovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, já si dovedu živě představit, co bych musel udělat, ale... Ještě vyzpovídám pana zpravodaje, jak se dívá na vystoupení paní poslankyně Kovářové.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já s tím nemám problém. Ale samozřejmě pokud potom bude nějaké zpochybňování, tak to bych nerad. Já osobně jako zpravodaj s tím problém nemám. Je pravda, že paní kolegyně tady měla být a měla se přihlásit k tomu, co je v systému, to pravda je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tam jde o to, že ona ve svém vystoupení v rozpravě odůvodňovala, ale nepronesla tu formuli, že se přihlašuje k tomu konkrétnímu sněmovnímu dokumentu. To si uvědomuji, protože jsem tady byl, než jsem střídal pana předsedajícího místopředsedu. To je všechno, co já k tomu mohu dodat.

 

Poslanec Václav Votava: Tak to se omlouvám. Já jsem vás špatně pochopil. Ano, tak proti tomu nemám námitek samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stejně rozhodneme v hlasování. Potom, pokud by to někdo zpochybňoval, tak samozřejmě je to otázka druhá.

Tak, tím pádem jsme vyřešili tento nepatrný procedurální problém a já zopakuji to, že zahájíme bod číslo 22 našeho programu schůze, který byl pevně zařazen na dnešní jednání, a to je

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 464/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a požádám pana kolegu... Nepožádám pana kolegu Miholu, protože ten je řádně omluven. Takže bych rád, aby buď někdo z kolegů z výboru, anebo předseda výboru, který... Takže to uděláme podle usnesení výboru a výbor nám doporučí jiného.

Paní ministryně, prosím, ujměte se slova, a já si mezitím připravím hlasování o náhradním zpravodaji. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi tedy blíže představit vládní novelu zákona o vysokých školách v této fázi projednávání, tedy před načtením pozměňovacích návrhů ve druhém čtení.

Jak už bylo dříve představeno, novela obsahuje systém hodnocení kvality vysokých škol, nových pravidel akreditace studijních programů a zavedení systému institucionální akreditace jako rámce, v němž si bude vysoká škola dosahující určitých kvalitativních standardů oprávněna samostatně vytvářet studijní programy pro konkrétní oblast vzdělávání, dále vytvoření podmínek pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích. Také upravuje postavení a působení zahraničních vysokých škol a jejich poboček na území České republiky. Vedle toho se zabývá tématem dříve diskutovaným, to je otázka pozbytí platnosti vysokoškolského diplomu a řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem, a to se zřetelem k ochraně dobré víry a práva na spravedlivý proces, a současně napravuje některé dílčí nedostatky právní úpravy, popřípadě doplňuje právní úpravu na základě dosavadních praktických zkušeností, jako je například zpoplatnění podání žádosti o uznání zahraničního dokladu o vysokoškolském vzdělávání.

Co se týká dalších souvisejících změn, některých dalších zákonů, tak ty se tedy týkají zejména provazeb týkajících se komplexnosti předkládaných změn v rámci novely vysokoškolského zákona.

Výsledky projednávání návrhu po prvním čtení jsou tedy takové, že návrh byl projednán ve výboru pro bezpečnost a v garančním výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V mezidobí bylo jednání ve výborech přerušeno právě s ohledem na výměnu na pozici ministra školství. Opakovaně jsme jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy diskutovali s Radou vysokých škol, s Českou konferencí rektorů a dalšími odborníky předložené pozměňovací návrhy. Naší snahou bylo najít maximální shodu na předložených námětech. Stejně tak jsme v rámci těchto debat přizývali odborníky a snažili se tady vytvořit maximálně souhrnný pozměňovací návrh, který byl s dílčími úpravami přijat školským výborem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP