(12.50 hodin)
(pokračuje Valachová)

Výbor pro bezpečnost ve svém usnesení číslo 76 ze dne 24. června doporučil Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas, a to ve znění šesti pozměňovacích návrhů. S pozměňovacími návrhy, mohu už v tuto chvíli avizovat, schválenými výborem pro bezpečnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí. Stejně tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí se souhrnným pozměňovacím návrhem, který přijal výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Pokud jde o další písemné pozměňovací návrhy, tak k těm bych se s ohledem na ty, které byly, to znamená v systému na webových stránkách Sněmovny, vyjádřila později, neboť jak bylo avizováno, jednak od některých pozměňovacích návrhů bude autorem upuštěno v návaznosti na podporu oněch usnesení dotčených výborů, to je výboru pro bezpečnost a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Prozatím děkuji za trpělivost i za pozornost, kterou úpravám návrhu zákona věnují poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Návrh iniciativně projednal výbor pro bezpečnost. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 464/1-7.

Nyní vyřešíme problém se zpravodajem, protože zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Mihola je řádně omluven, předseda výboru také. K tisku se hlásí jako náhradní zpravodaj paní poslankyně Martina Berdychová, jako členka výboru. Pro jistotu dám odhlasovat jiného zpravodaje. Myslím si, že s tím nemáme nikdo problém.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 26. Kdo souhlasí, aby zpravodajkou pro druhé čtení byla paní poslankyně Martina Berdychová? Zahájil jsem hlasování číslo 26 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 26 z přítomných 170 pro 114. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy paní poslankyni Martinu Berdychovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k tomuto tisku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v zastoupení zpravodaje garančního školského výboru, to je v zastoupení zpravodaje pro první čtení sněmovního tisku číslo 464 pana poslance Jiřího Miholy, který je na oficiální návštěvě v Číně, uvedla alespoň několika větami vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách a některé další zákony, a seznámila vás s usnesením školského výboru.

Paní ministryně už mi ulehčila práci, protože v úvodu víceméně uvedla podstatu předkládaného tisku i průběh hlasování v jednotlivých výborech, takže já bych asi s tím už nezdržovala a seznámila bych vás s usnesením školského výboru, to je usnesení číslo 134, které školský výbor projednal na své 18. schůzi dne 4. listopadu. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně Kateřiny Valachové za Ministerstvo školství, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Miholy doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk 464, ve znění pozměňovacích návrhů.

Těch pozměňovacích návrhů je 43. Já bych možná ještě pro upřesnění uvedla, že školský výbor revokoval usnesení číslo 115, které se týkalo dvou bodů Policejní akademie, takže to už se v tomto novém usnesení neobjevuje. A usnesení školského výboru je v souladu s usnesením výboru pro bezpečnost.

Pane předsedající, mám uvést odůvodnění těch jednotlivých pozměňovacích návrhů stručně, nebo až v obecné rozpravě?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já si myslím, že to je součástí zpravodajské zprávy. Je na vás, jak to vezmete.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Takže velmi stručně a rychle. Některé z těch 43 bodů. Školský výbor - z věcných změn lze jmenovat zejména jiný způsob volby členů Rady pro vnitřní hodnocení, pro zvýšení nezávislosti, dále se navrhuje upravit, resp. rozdělit kompetence fakult. Navrhuje se, aby garantem magisterského studijního programu a doktorandského studijního programu mohl být nejenom docent nebo profesor, ale i mimořádný profesor, pokud dosáhl srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem v zahraničí. Dále se navrhuje nestanovovat v zákoně o vysokých školách výši sociálního stipendia pevnou částkou, ale jeho výši navázat na výši základní sazby minimální mzdy. A v bodu 42 se dále navrhuje zcela vypustit změnu zákona číslo 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, protože jde o novelu jiného zákona, která s novelou zákona o vysokých školách vůbec nesouvisí, a proto do návrhu věcně nepatří. Ostatní změny jsou víceméně legislativně technického charakteru.

Tolik tedy stručně k přehledu změn, které jsou obsahem pozměňovacích návrhů doporučených školským výborem nebo výborem pro bezpečnost. Pokud jde o pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost, ty asi zdůvodní paní poslankyně Jana Černochová. Takže já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu a nyní žádám zpravodajku výboru pro bezpečnost paní poslankyni Janu Černochovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Výbor pro bezpečnost se touto problematikou zabýval opakovaně, a to ve dvou rovinách. Jedna rovina se týkala právě Policejní akademie, kdy výbor pro bezpečnost řešil formální věci, které se týkají registru profesorů, kdy jsme poukazovali na to, že tam může dojít k nějakému problému z hlediska zveřejňování osobních údajů. Všechny návrhy, které jsme na výboru pro bezpečnost navrhovali a přijímali, byly přijímány po dohodě s paní ministryní školství, takže výbor všechny tyto pozměňovací návrhy na svém zasedání doporučil.

Následně se ještě jednou svolal mimořádný výbor právě po těch lehce zmatených pozměňovacích návrzích, které k nám připutovaly z jiných výborů a které se týkaly Policejní akademie a jejího vyčlenění mimo vlastně ten stávající systém. Tam poměrně jednoznačně výbor pro bezpečnost tuto aktivitu odmítl a jsem velmi ráda a děkuji všem kolegům za to, že se pak postarali o to, že na výboru pro školství, mládež, tělovýchovu se revokovalo toto usnesení, které navrhoval pan poslanec Mihola, a statut té Policejní akademie zůstává tak, jak je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce, ale nebudu otevírat obecnou rozpravu, protože máme těsně před 13. hodinou a nerad bych přihlášené omezil v jejich právech na vystoupení. Vyhlašuji polední přestávku do 14.30 hodin. Samozřejmě připomínám všem členům organizačního výboru, že ve 13.03 se sejdeme v jednací místnosti organizačního výboru. Přeji dobrou chuť. Pokračujeme po polední přestávce tímto bodem.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP