(11.40 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Dále chceme pokračovat v projektech zaměřených na prevenci kriminality dětí a mladistvých, v prevenci recidivy a ochraně ohrožených a zvlášť zranitelných skupin obětí trestné činnosti. Podporovat více projektů prevence kriminality v roce 2015 nám umožní mj. rozhodnutí navýšit prostředky na prevenci kriminality v obcích, krajích, a to na projekty prevence kriminality o částku 5 mil. korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro bezpečnost bylo doručeno jako sněmovní tisk 519/1 a já prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Výbor pro bezpečnost na své 19. schůzi uskutečněné 2. září 2015 přijal usnesení číslo 83, kterým za prvé vzal na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 a Zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014, za druhé pověřil předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Sněmovny, a za třetí uložil mně jako zpravodajce výboru, abych vás s tímto usnesením seznámila, což jsem právě učinila. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Je tomu tak. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan ministr nebo paní zpravodajka. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda nyní si chce pan ministr nebo paní zpravodajka vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

V tom případě přistoupíme k hlasování o usnesení tak, jak bylo přečteno.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem a tím je

193.
Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014,
Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014
a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015
/sněmovní tisk 528/

I tuto zprávu uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představil materiál Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015.

Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014 popisuje loňské významné události a trendy. Důležitou informací je, že se neopakovala série protiromských pochodů z roku 2013. Veřejnost přestala slyšet na populistické argumenty extrémních politiků, příp. jiných aktivistů. Pozitivní vliv měla opatření státní správy a samosprávy směrem ke zvýšení bezpečnosti v těchto sociálně vyloučených lokalitách.

V roce 2014 se významněji začaly prosazovat islamofobní subjekty, ze strany anarchistické scény byly zaregistrovány přímé akce, tedy žhářské útoky, tzn. primárně nás tedy trápilo v těchto letech narůstání tzv. protiuprchlické rétoriky a zároveň některé aktivity levicových extremistů. Jak jsem již říkal, především se jednalo o žhářské útoky. V roce 2014 se jednalo o pět prokázaných žhářských útoků, v roce 2015 jich zatím přibylo 8.

V první části jsou uvedeny informace o počtu a charakteru akcí, o struktuře a počtech příznivců. Na pravicové extrémní scéně to jsou zejména Dělnická strana sociální spravedlnosti, Dělnická mládež či nově formovaný blok bývalých neonacistů. Z hlediska levicových extremistů jsou k dispozici poznatky o scéně anarchistické i marxisticko-leninské.

V roce 2014 bylo Policií České republiky v této oblasti zjištěno 201 trestných činů s extremistickým podtextem, což představuje 0,07 % z celkové kriminality. Meziročním srovnáním došlo k poklesu zjištěných extrémních činů o 10.

Poslední pasáž reflektuje významné zahraniční události a trendy, které měly dopad na tuzemskou scénu.

V samotném dokumentu je obsaženo vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014. Těžiště aktivit se soustředilo na zvládání extremistických shromáždění a jejich předcházení. Jednalo se např. o záležitosti, jako je policejní trénink vzdělávání, využívání antikonfliktních týmů či právní opatření, jakým byla např. novela o právu shromažďovacím. V řadě opatření je potřeba dále pokračovat. Objevily se i nové výzvy. Nová Koncepce boje proti extremismu na rok 2015 tak zadává další úkoly pro ústřední orgány státní správy.

Z našeho pohledu bude nadále důležité za prvé předcházet projevům extremismu, eliminovat sociální napětí především v sociálně vyloučených lokalitách, pomáhat obětem extrémní trestné činnosti a chránit je. Za další pak držet extrémní scénu v mantinelech, kdy nebudou ohrožovat demokratické uspořádání země. Důsledně postihovat jakékoli porušování zákonnosti ze strany extremistů. Za další pak vyvíjet nástroje a opatření k eliminaci individuálních excesů ze strany extremistů, např. - a to je oblast, kde opravdu je tomu třeba věnovat zvýšenou pozornost - otázka tzv. osamělých vlků. A také se zaměřit na nové platformy na extrémní scéně, protože se samozřejmě vyvíjí svět a s tím se vyvíjí i extremistická scéna, která dnes spolu komunikuje na široké bázi na celoevropské, příp. celosvětové úrovni.

Koncepce boje pro extremismu pro rok 2015 nemá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Materiál byl vzat na vědomí 2. září 2015, a to výborem pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro bezpečnost bylo doručeno jako sněmovní tisk 528/1. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Martin Lank a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Lank: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro bezpečnost projednal tuto zprávu na své 19. schůzi dne 2. září 2015 a přijal usnesení č. 84, se kterým bych vás rád teď seznámil.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova prvního náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka, po zpravodajské zprávě zpravodaje výboru Martina Lanka a po obecné a podrobné rozpravě za prvé bere na vědomí Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2014, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2015. Za druhé pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Za třetí ukládá zpravodaji výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem tímto učinil.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a eviduji do ní zatím jednu přihlášku - pan poslanec Okamura. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych měl otázku na pana ministra, zdali by ji mohl tady zodpovědět. Protože když se dívám na definici extremismu, tak extremismus je termín, jímž bývají označována jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní, tzn. střední proud společnosti. Já když se dívám na přijímání nelegálních imigrantů touto vládou do České republiky - a jenom připomenu, že již v červenci jste odsouhlasili mimo kvóty, zcela dobrovolně, to kvóty ještě nebyly, 1 500 nelegálních imigrantů do České republiky a následně jste bez odporu kývli na kvóty Evropské unie, a podle průzkumů tady více než 90 % občanů České republiky žádné nelegální imigranty nechce... Takže podle definice extremismu - a já vím, že tato zpráva je podávána za rok 2014 - tak by se měla ve zprávě na rok 2015 objevit jako extremistická nebo jako extrémní jednání této vaší vlády nebo Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP