(11.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé chci říct, že jsem hlasoval pro to usnesení v rozpočtovém výboru, budu hlasovat i dnes pro to usnesení. Ale řekněme si, proč o tom jednáme. Čerpám z informací jednání rozpočtového výboru, kde pan ministr nebyl, byl tam myslím že náměstek. Ministerstvo životního prostředí vědělo už v roce 2014, že ty peníze bude potřebovat. Nárokovalo si je. Ministr financi Andrej Babiš je škrtl, protože spoříme, aby se v září nebo kdy objevil problém, že ty peníze reálně potřebujeme na to spolufinancování, ty důvody jsou reálné, tudíž se tím samým musí zabývat jak rozpočtový výbor, tak Poslanecká sněmovna. Protože já jsem samozřejmě jako kriticky opoziční poslanec zaútočil na reprezentaci Ministerstva životního prostředí: To jste nevěděli dříve? To k nám chodíte v říjnu, kdy rozpočet je dávno schválen? Proč jste to nedělali loni, když jste chystali rozpočet? A k mému překvapení byli připraveni a říkali: Ale my jsme to dělali, my jsme to věděli, my jsme to chtěli, jen ty finance nám to nedaly.

Tak jenom abychom věděli celý příběh. Je to věc, kterou víme rok, není to věc, která vznikla v průběhu roku, nezavinil to nikdo na MŽP, jsou to peníze, které tam jsou potřeba, a my to podpoříme. Jenom až se budeme bavit v rozpočtu ve druhém a třetím čtení, tak se pak ptejme těch resortů, co už vědí, že budou potřebovat, a co jim bylo škrtnuto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pan ministr nebo pan zpravodaj? Není tomu tak.

Přistoupíme k rozpravě podrobné a táži se, kdo se hlásí v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan zpravodaj nebo pan ministr si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě bych dal hlasovat o návrhu usnesení a táži se, zda má tento návrh usnesení být znovu přečten, nebo můžeme to brát tak, že víme, o čem hlasujeme, tak jak to přednesl pan zpravodaj. Vznáší někdo námitku proti tomuto postupu? Není tomu tak. Vzadu eviduji žádost o odhlášení, já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Přivolám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přečten, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji.

 

Pan poslanec Laudát s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jelikož jsme obdrželi informaci, že v Moskvě byla zadržena česká delegace v čele s místopředsedou Sněmovny Petrem Gazdíkem, tak avizuji i nepřítomnému ministrovi zahraničí, že zítra budeme požadovat jako první bod Sněmovny informaci o incidentu v Moskvě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A my budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je bod

192.
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
na území České republiky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013)
a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality
v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014
/sněmovní tisk 519/

Tuto zprávu uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně představil dva výroční materiály z oblasti vnitřní bezpečnosti České republiky. Jedná se o Zprávu o činnosti v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2014, a to ve srovnání s rokem předchozím, a Zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality České republiky na léta 2012 až 2015, a to za rok 2014. Oba materiály byly vzaty na vědomí výborem pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to na jeho schůzi 2. září 2015.

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky podává souhrnnou informaci o stavu a vývoji kriminality a opatření směřující k jejímu snižování. V České republice bylo v roce 2014 zjištěno celkem 288 660 trestných činů. Meziročně došlo k poklesu o 11,3 % a po roce tak i k návratu trendu poklesu kriminality. Pro trestnou činnost bylo stíháno a vyšetřováno 114 611 osob, což představuje meziroční pokles o 2,6 %. Ačkoliv meziročně klesl počet stíhaných a vyšetřovaných recidivistů, jejich podíl na celkovém počtu pachatelů, to je tedy na čísle 114 611, se zvýšil na historicky nejvyšších 53,2 %, tedy počet recidivistů je větší než polovina celkového počtu skutků. Podíl cizinců na celkovém počtu pachatelů této trestné činnosti se stabilně pohybuje okolo čísla 6,5 %. Nadále ovšem platí, že strmě narůstá počet vietnamských státních příslušníků, kteří páchají drogovou trestnou činnost. To je trend, který bohužel stále pokračuje.

Celková míra objasněnosti vzrostla na 49 %, zjištěné škody poklesly o 1,2procentního bodu na 28 miliard, v rámci trestního řízení zajistila policie celkem 7,78 miliardy korun.

V roce 2014 bylo na silnicích v České republice usmrceno 629 osob, což byl druhý nejnižší počet od roku 1961. Nejnižší počet usmrcených osob byl zaznamenán v roce 2013, to bylo 583 osob, jenom pro připomenutí.

Nejvýznamnějším bezpečnostním incidentem v roce 2014 byl výbuch muničního skladu ve Vlachovicích-Vrběticích na Zlínsku. S tímto problémem se vypořádáváme ještě v letošním roce a budeme se s ním vypořádávat ještě v roce následujícím, kdy zkraje roku, v lednu, nejpozději však v březnu dojde k vývozu veškeré munice z tohoto areálu. Zároveň po tomto výbuchu vláda přijala celý seznam legislativních opatření a změn, které jsou teď právě realizovány v rámci legislativního procesu.

Pro doplnění uvádím aktuální informace o vývoji zjištěné kriminality za první pololetí 2015, kdy došlo k dalšímu poklesu. Policie České republiky registrovala celkem 130 tisíc trestných činů, tj. zhruba o 15,6 % méně než ve srovnatelném období předchozího roku, tedy meziroční pokles 15,6 %.

Druhým materiálem, o kterém jsem dnes hovořil v úvodu a který máte k dispozici, je zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze strategie. Mezi priority v roce 2014 patřila problematika ohrožených dětí a jejich rodin, bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách, prevence předlužování, prevence recidivy nebo pomoc obětem trestné činnosti. Na celostátní úrovni pokračovala metodická a finanční podpora meziresortních specifikovaných preventivních programů a projektů. Na krajské a místní úrovni pokračovala realizace programu prevence kriminality. Celkem bylo v roce 2014 podpořeno 265 projektů z oblasti sociální prevence, situační prevence a informování občanů, které se realizují ve 146 obcích v rámci krajů České republiky. Tady bych chtěl vyzvednout především projekt Asistent prevence kriminality, který byl v roce 2014 realizován v 53 obcích, a zpětná vazba od starostů těchto obcí je velmi pozitivní. Já doufám, že tento projekt se bude nadále rozšiřovat. Podpora aktivitám tohoto druhu z Ministerstva vnitra činila v roce 2014 částku 51 milionů 350 tisíc korun.

Prioritou v oblasti prevence kriminality i v roce letošním je přijetí vládní strategie prevence kriminality na léta 2016 až 2020. Tato strategie zahrne i priority programového prohlášení vlády, jako např. bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách. To je věc, která nás nenechává spát a kde je potřeba ještě přijmout řadu legislativních a nelegislativních opatření. Myslím, že tady velice dobře i po debatě v Ústeckém kraji funguje legislativní opatření směrem k výkupu kovů a k fungování výkupen těchto druhotných surovin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP