(12.20 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázat tento návrhu ústavněprávnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 51, do kterého je přihlášeno 173 přítomných. Pro 171, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem k přikázání výboru pro regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 52, do kterého je přihlášeno 173 přítomných. Pro 168. Konstatuji, že i tento návrh byl schválen.

 

Tento návrh zákona byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a výboru pro regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Končím prvé čtení tohoto zákona.

Nyní mi dovolte, abych načetla omluvy. Mezi 11.30 a 18. hodinou z dnešního dne se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Holeček, pan poslanec Zemánek se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 až do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A z dnešního dne od 16 hodin a zítra z celého jednacího dne se z důvodů zahraniční cesty omlouvá pan ministr Stropnický.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

64.
Návrh poslanců Robina Böhnische, Michala Kučery, Josefa Hájka,
Jana Zahradníka, Marie Pěnčíkové, Jiřího Junka, Jaroslava Holíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje
Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 451/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 451/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já budu velmi stručný, abych nepotlačil smysl projednávání podle § 90. Za ochotu Sněmovny projednat tento zákon v tomto režimu velmi děkuji.

Novela je prvním krokem k řešení dlouhodobě nekomfortního postavení Správy Národního parku České Švýcarsko oproti správám zbývajících národních parků, tedy Krkonošského národního praku, Národního parku Šumava a Národního parku Podyjí. Správa Národního parku České Švýcarsko byla v roce 1999 zákonem zřízena jako rozpočtová organizace a správní úřad. Všechny ostatní správy národních parků mají odlišnou formu, jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem životního prostředí. Správa Národního parku České Švýcarsko tak nyní podléhá režimu nového zákona o státní službě a předkládaná novela má za cíl legislativně zajistit, aby formu správního úřadu pozbyla. Doposud byl do režimu státní služby převeden ředitel správy a sedm vedoucích pracovníků. Kdyby došlo k pokračování převodu pracovníků Správy Národního parku České Švýcarsko do státní služby, šlo by o dalších 12 služebních míst. S tím by souvisela zbytečná administrativa a finanční náklady rozvedené podrobněji v důvodové zprávě.

Protože se naše novela dostala na pořad jednání Poslanecké sněmovny až nyní, došlo v mezidobí mezi podáním návrhu zákon a dnešním projednáváním k zahájení převodu vedoucích pracovníků do režimu služebního zákona tak, jak jsem před chvílí uvedl. Přesto má co nejrychlejší přijetí tohoto návrhu stále význam a zmírňuje finanční dopady zahájeného procesu.

Vážené dámy a pánové. Děkuji proto za vaši ochotu a připravenost projednat návrh v režimu paragrafu 90 a děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Zemek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Já navážu na pana kolegu předřečníka. Trošku to shrnu. Jak už tady bylo řečeno, tak existuje určitá disproporce mezi zřízením Správy národního parku České Švýcarsko a ostatními správami. Vlastně na základě zákona č. 161/1992 Sb., o národním parku České Švýcarsko, došlo k tomu, že ta správa byla zřízena jako správní orgán na rozdíl od ostatních správ národních parků, které jsou příspěvkovými organizacemi Ministerstva životního prostředí. Novela, která se tady předkládá, vlastně řeší tento rozdíl a uvádí to vlastně do stejného stavu.

Jinak bych podotkl, že stanovisko ministerstva a stanovisko vlády je kladné. A ještě jedna věc. Novelu zpracovali napříč politickým spektrem poslanci všech politických stran. Tudíž bych doporučoval a přimlouval bych se za to, aby bylo použito režimu podle § 90. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. A děkuji těm poslancům a nebudeme vetovat v tomto případě devadesátku, protože je to odraz práce tamhletoho ministra, co tam sedí. Tvářil se a předkládal tady materiály, které mu nenáležely. Kdyby se věnoval svému resortu tak, aby byl rychle aplikován zákon o státní službě, a tak dál, a tak dál. A já sám vím, že ta situace je tam velmi naléhavá. Proto nebudeme vetovat, ale pan ministr Brabec by se nad sebou měl zamyslet.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Nyní rozhodneme podle § 90, odstavec 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 451 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Dříve než o tomto návrhu zahájím hlasování, všechny vás odhlásím, poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 53, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 156. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Nevidím nikoho v podrobné rozpravě s přihláškou, proto končím podrobnou rozpravu. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, ale dříve než tak učiníme, táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje? Není tomu tak.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Robina Böhnische, Michala Kučery, Josefa Hájka, Jana Zahradníka, Marie Pěnčíkové, Jiřího Junka, Jaroslava Holíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 451."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 54, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 159. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a jeho projednávání tímto končí.

 

Pro stenozáznam tady mám opravu omluvy pana poslance Jiřího Zemánka, který se omlouvá od 14.30 až do konce jednacího dne z pracovních důvodů ze zítřejšího jednání.
Přihlásit/registrovat se do ISP