(9.30 hodin)
(pokračuje Snopek)

V pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem E2, bod 34, se ve slovech 2, 3, 4 a 7 až 11 a 15 číslovky 11 a 15 nahrazují číslovkami 12 a 16.

Dále pozměňovací návrh uvedený pod bodem D2 byl předložen v usnesení hospodářskému výboru, ale z textu není zřejmé, kam přesně má být zařazen. Takto předložený pozměňovací návrh je nutné považovat za zmatečný, a proto nehlasovatelný.

Dále hospodářský výbor projednal jednotlivé pozměňovací návrhy a stanovil proceduru hlasování. Zaujímal stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji garančního hospodářského výboru. Než mu dám slovo k proceduře, ptám se, jestli ještě někdo z ostatních zpravodajů. Pan poslanec Chvojka z ústavněprávního výboru či pan poslanec Bendl ze zemědělského výboru má zájem o závěrečné slovo? Nemají. Pan ministr také nemá o závěrečné slovo zájem, přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nyní prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych vás seznámil s procedurou hlasování, kterou bychom nejprve schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.

Musím konstatovat, že ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí, a proto můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Jako první by bylo hlasování o legislativně technických úpravách, které jsou uvedeny v tisku 445/7 pod bodem 1, s nimi jsem vás seznámil v rozpravě.

Jako druhé by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu F1, je to můj pozměňovací návrh a týká se úpravy § 3a. Je to použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou. Bude-li tento pozměňovací návrh schválen, potom není hlasovatelný bod A1.

Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu F2, je to opět můj pozměňovací návrh a týká se úpravy § 2 - vymezení některých pojmů. Bude-li tento pozměňovací návrh schválen, potom není hlasovatelný bod A2.

Za čtvrté by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích A3, A6 a A7. Jsou to návrhy přijaté hospodářským výborem. Jde o úpravy textu vládního návrhu zákona, konkrétně § 11, a upravuje podmínky poskytování informací prodávajícím, § 20p - součinnost s Českou obchodní inspekcí, a § 20u, taktéž Česká obchodní inspekce.

V bodě 5 bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu C2 pana poslance Tejce a vkládají se nové novelizační body, které se týkají § 20 a 20a. Jde o povinnosti související s konáním organizovaných akcí. Bude-li tento pozměňovací návrh schválen, potom není hlasovatelný bod A4.

Jako šesté by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích E1, E2, E3 a E4 pana poslance Vondráčka, vkládá do zákona novou část, pátou - informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele, a dále precizuje vládní návrh úpravy § 23 odst. 16. Jde věcně o jednu problematiku, tedy o registr dlužníků, a o těchto návrzích je nutné hlasovat společně, protože spolu souvisí, tedy nelze rozdělit. Budou-li tyto pozměňovací návrhy schváleny, potom jsou nehlasovatelné A5, A8, A9, A10, A 11, A12, A13 a A14, dále F3, F4, F5, F6 a F7, F9, D1, D2.

Za sedmé by bylo hlasování o pozměňujícím návrhu B1, B3 a B7. Jde o pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru, které precizují vládní návrhy novela (?), např. nahrazuje se slovo "orgánem" slovem "subjektu". I zde je opět nutné hlasovat společně, protože návrhy spolu souvisí.

Osmé hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu B2, B4, B5 a B6. Jde opět o pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru a týkají se § 20a, což je konání organizovaných akcí, a § 24 - správní delikty. Taktéž je nutné o těchto návrzích hlasovat společně.

Deváté hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu C1 poslance Tejce. Upravuje se § 23, doplňuje se nový odstavec 17 a upravuje dozorovou působnost ve smyslu nařízení Evropské unie.

Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu F8. Jde o můj pozměňovací návrh, kterým navrhuji upravit novelizační bod 38 § 23 odst. 7. Jedná se pyrotechniku, dozor nad ochranou spotřebitele.

A jako poslední by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Ještě bych chtěl upozornit, že kdyby některý z hlasovaných pozměňovacích návrhů nebyl schválen, budeme muset hlasovat o protinávrhu, zejména v případě šestého hlasování E1, E2, E3, E4 by následovalo hlasování o F9, které navrhuje vypuštění registru dlužníků z návrhu zákona. Kdyby nebyl ani tento schválen, potom by se hlasovalo o F3 až F7 společně, a kdyby nebyly schváleny ani tyto pozměňovací návrhy, potom by se hlasovalo o A5, A8 až 14, D1 a D2, tedy o těchto skupinách společně. To k proceduře hlasování.

Nyní bych požádal Sněmovnu o schválení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za velmi podrobný nástin procedury, velmi jasný nástin procedury, který jistě všichni ti, co se nebavili, slyšeli a pochopili. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji navrhl pan zpravodaj. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj Václav Snopek.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 35. Přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro 177, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy, pane zpravodaji, abychom hlasovali postupně. Nejprve o bodu 1, což jsou legislativně technické úpravy.

 

Poslanec Václav Snopek: Nejprve budeme hlasovat tedy o bodě číslo 1, legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana zpravodaje? (Souhlasné.) Pan ministr si prosím zapne mikrofon. Jinak jeho stanovisko je souhlasné.

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 36. Přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro 177, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Druhé hlasování bude o návrhu F1. Bude-li schválen, není hlasovatelný A1.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrhu F1 pana poslance Snopka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 37. Přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 176, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Třetí krok bude hlasování o návrhu F2. Bude-li schválen, není hlasovatelný A2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Garanční výbor souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu F2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 38. Přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 176, proti žádný. I tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP