(16.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí do rozpravy, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. (Hlásí se ministr.) Omlouvám se, závěrečná slova. Pan ministr.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Nebudu říkat závěrečné slovo, jen jsem si vzpomněl, že jsem jednu věc nezodpověděl. Byl tady dotaz, kolik mám politických náměstků. Mám jednoho, abych to zodpověděl.

Jinak řeknu jenom poslední slovo. Pořád vás prosím jenom o to, vím, že je to širší problém, prosím vás, udělejme tuto urgentní úpravu toho, co teď naléhavě potřebujeme, abychom zajistili výkon zahraniční služby s tím, že na to nebudeme muset dávat další peníze. Jsme připraveni připravit zákon o zahraniční službě, tedy speciální, ale to ještě vezme určitý čas. Ale už na tom pracujeme a jsme schopni to udělat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nyní tedy přistoupíme k návrhům přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 19, do kterého je přihlášeno 145 přítomných, pro 145. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má... Ano, vidím přihlášku pana poslance Klána a potom pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Jsem přesvědčený o tom, že se má tomuto tématu věnovat i výbor zahraniční. Kdo jiný koneckonců.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu přikázat tento tisk výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Hlasujeme o návrhu přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 20, přihlášeno 149 přítomných, pro 59, proti 64. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Bendla o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 21, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 141, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl tedy přikázán výboru ústavněprávnímu jako výboru garančnímu a dále k projednání zahraničnímu výboru.

 

Zazněl zde také návrh pana zpravodaje o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 22, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 107, proti 16. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto zákona.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu a to je bod

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 583/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním cílem novely je rozšíření okruhu činností, který může ze svého rozpočtu Státní fond dopravní infrastruktury financovat, a to zejména za účelem zefektivnění procesu vícezdrojového financování dopravní infrastruktury, čímž dojde k rozšíření okruhu kvalitních projektů, na něž bude možné čerpat prostředky z fondu Evropské unie, například možnost financování správy silnic a dálnic, možnost financování oprav, údržby a správy u významných vnitrozemních vodních cest, včetně možnosti financovat výstavbu, opravy či správu u přístavní infrastruktury v Hamburku, nebo změna u financování cyklostezek z údržby na opravu. Navrženou změnou právní úpravy nebude dotčen celkový objem prostředků, s nimiž fond hospodaří. Dále návrh obsahuje i řadu dílčích procedurálních a organizačních problémů spojených s vnitřní činností Státního fondu dopravní infrastruktury, například úprava terminologie nebo zveřejňování rozhodnutí výboru na webových stránkách fondu namísto ve Věstníku dopravy. Obsahuje i dílčí implementaci směrnice Evropské unie o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

Dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, neboť obsahuje úpravy pro činnost fondu velmi potřebné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Navážu na pana ministra. Jsme v prvním čtení, takže i moje vyjádření bude zatím stručné a skutečně jenom úvod do problematiky. Jedná se o relativně nevelkou, ale o to důležitější úpravu zákona. Jak řekl pan ministr Dan Ťok, především rozšiřuje účel financování Státního fondu dopravní infrastruktury, jinými slovy zvyšuje množství investic, které stát na základě fondu a tohoto zákona bude moci financovat.

V návrhu je dále snaha o odstranění dílčích organizačních a procedurálních komplikací, které jsou spojené s chodem SFDI. Vyplývá to z nějaké praxe, která se tam za poslední roky nasbírala, například je to řešení rozpočtového provizoria a podobně, protože vy, kteří se o dopravu zajímáte, víte, že rozpočet SFDI je navázán na státní rozpočet. Co je důležité říci: celkové objemy prostředků, se kterými SFDI hospodaří, nebudou touto novelou ovlivněny, protože ty stále spadají pod politické rozhodnutí vlády, resp. Sněmovny a hospodářského výboru. Díky rozšíření činností ale budeme mít větší šanci na čerpání prostředků Evropské unie.

Vybral jsem si několik nejdůležitějších bodů, které tam jsou nově navrženy. Je to za prvé možnost financování místních komunikací, ovšem ne všech, aby teď nezajásali starostové a primátoři obcí. Nebude to možno na všechny místní komunikace, ale bude to přesně specifikováno na místa, kde kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy. Budeme mít možnost také otevřít financování multimodálních překladišť a jejich napojení na dopravní infrastrukturu. A dále v rychlosti - stroje a zařízení nezbytná pro výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu, to znamená nejenom tvrdé investice do povrchů nebo do silnic a železnic, ale i na stroje, které se k tomu používají. Bude to využito také hodně na železnici. A konečně i takový drobný dodatek, movité a nemovité věci spojené s provozováním přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP