(Jednání pokračovalo ve 12.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji vám pěkné odpoledne. Než budeme pokračovat v jednání, přečtu další omluvenku, která ke mně dorazila. Z jednání 27. schůze se z důvodu neodkladných pracovních záležitostí omlouvá pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Jak jsem již ráno avizoval, máme na 12.45 hodin pevně zařazené dva body. Jedním z nich je návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, a druhým pevně zařazeným bodem je návrh na volbu členů Rady České televize.

 

Já tedy otevřu první pevně zařazený bod a tím je

141.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Požádám tedy, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dobré odpoledne vám přeji. Na základě výzvy pana předsedajícího se pustím do prvního ze dvou volebních bodů. Je to tedy bod 141- Návrh na volbu člena nejvyššího volebního úřadu.

K dnešnímu dni je jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu neobsazeno, protože dnem 2. dubna 2015 skončilo funkční období člence NKÚ paní doktorce Elišce Kadaňové. V souladu se zákonem prezident NKÚ pan Miloslav Kala předložil v zákonem stanovené lhůtě Poslanecké sněmovně návrh na volbu nového člena. Tentokrát je to návrh na pana inženýra Jana Stárka.

Volební komise k tomuto bodu přijala své usnesení číslo 109. Protože nebylo rozdáno, tak vám ho v rychlosti přečtu. Volební komise Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu zaprvé s návrhem kandidáta na člena NKÚ tak, jak jej předložil prezident NKÚ, a to pana inženýra Jana Stárka, zadruhé s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou, a za třetí s tím, že nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu. Návrh prezidenta NKÚ byl postoupen na poslanecké kluby, a jak jsem již konstatoval v usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise standardně navrhuje volbu tajnou.

Nyní vás pane předsedající prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby. Připomenu, že o tom, že budeme hlasovat tajně, musíme rozhodnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já tedy nejdříve otevřu rozpravu a potom dám hlasovat o formě hlasování. Nyní se hlásí pan poslanec Koníček. Máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, kontrolní výbor se na své 19. schůzi dne 19. května zabýval návrhem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na volbu nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu, vzal na vědomí informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o návrhu nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu Jana Stárka a zmocnil mě, abych s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo další hlásí k tomuto bodu do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A nyní vás, pane předsedající prosím, abyste nechal hlasovat o návrhu volební komise, že tato volba proběhne tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí... A zahájím hlasování o tom, že volba člena NKÚ proběhne tajným způsobem.

Dávám hlasovat, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 180. Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh je 117, proti žádný, takže s návrhem byl vysloven souhlas a volba bude tajná. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Protože se jedná o tajnou volbu, tak prosím, abyste, pane předsedo, přerušil projednávání tohoto bodu k provedení tajné volby ve Státních aktech a otevřel druhý volební bod, je to návrh na volbu členů Rady České televize.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přerušuji tento bod. Otvírám další bod.

142.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Opět vás prosím, pane předsedo Kolovratníku, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže k bodu 142, k návrhu na volbu členů Rady České televize, uvedu, že ke dni 29. května končí funkční období pěti členům Rady České televize. Je to tedy pro vaši informaci jedna třetina rady.

Volební výbor v souladu se zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, provedl výběr kandidátů. Podle tohoto zákona volební výbor předvybírá pro Sněmovnu počet odpovídající trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni, tedy 15 členů.

Volební výbor přijal 21. dubna své usnesení číslo 80 obsahující kandidátku pro volbu pěti členů rady. Toto usnesení výbor postoupil volební komisi a ta následně 28. dubna přijala usnesení číslo 110. To vám dnes ráno bylo rozdáno na lavice, i přesto vám ho pro stenozáznam v rychlosti přečtu. A ještě doplním, že volební výbor i volební komise v tomto případě také navrhují volbu tajnou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP