(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Dovolte, abych pokračoval v jednání naší schůze. Na začátku přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Z dnešního jednání se od 14.30 omlouvá pan poslanec Václav Votava, od 14 do 17 se omlouvá pan poslanec Jan Volný a dále od 9.30 do 15 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Plzák. Dále od 14.30 do 16 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vozdecký.

O slovo se hlásí paní poslankyně Nytrová. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji. Pouze do stenozáznamu chci uvést, že u hlasování číslo 105 jsem hlasovala proti a na výpise mám pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně.

 

Nyní tedy budeme pokračovat v pořadu schůze tak, jak jsme si ho schválili. Prvním bodem, který dnes budeme projednávat, je

79.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace
cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu
/sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, abyste se ujala slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové, vláda České republiky 27. října 2014 schválila vládní návrh na přijetí změn článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a na ratifikaci stanov této organizace. Jedná se o změnu mezinárodní smlouvy, tedy nelegislativní materiál. Schválení těchto stanov a změn jejích článků se řídí ústavními předpisy každého členského státu. Tento materiál byl na vládu postoupen bez rozporu.

Materiál byl schválen vládou, poté postoupen Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s touto ratifikací. 25. února 2015 Senát Parlamentu České republiky dal souhlas k ratifikaci vládního materiálu. Byl odsouhlasen výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu a výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky navrhujeme předložit materiál k ratifikaci panem prezidentem naší republiky.

Světová organizace cestovního ruchu je mezinárodní mezivládní organizací se sídlem v Madridu. Stanovy organizace vstoupily v platnost v lednu 1975 a v roce 1976 ke stanovám přistoupila tehdejší ČSSR. Česká republika se jako suverénní stát stala řádným členem organizace sukcesí 1. ledna 1993. Česká republika přistoupila k původním stanovám této organizace z roku 1970 a přijala již dříve novelizované články z let 1979 a 1989. Španělsko, které je depozitářem stanov, se obrátilo na Českou republiku s požadavkem na vyjádření souhlasu se změnami přijatými valnými shromážděními této organizace, které doposud nevstoupily v platnost.

Změny článků stanov a v podstatě důvod, proč to předkládáme, jsou reakce na změny, kterými organizace prochází, a odráží reálné potřeby organizace. Jedná se o změny názvu organizace, která se stala v roce 2003 specializovanou organizací OSN, úpravy v členství a v kompetencích přidružených členů, účasti přidružených členů na zasedání Valného shromáždění této organizace a Výkonné rady, zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků organizace a zároveň sestavování rozpočtu organizace v jednotné měně euro.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, jen velmi stručně, protože paní ministryně Šlechtová už tady v podstatě všechno důležité o tom, co je základním posláním Světové organizace cestovního ruchu, řekla. Taktéž zde poměrně podrobně zmínila, čeho se týkají změny obsažené tady v tomto dokumentu, především názvu organizace a dále také úprav v členství a v kompetencích přidružených členů, účasti přidružených členů na zasedání Valného shromáždění a na zasedání Výkonné rady a dále také zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků tady této organizace. Uvedené změny článků stanov a jejich přílohy, finančních pravidel jsou reakcí na změny, kterými organizace prochází, a odrážejí tedy reálné potřeby organizace. Jejich účelem je zabezpečení efektivního fungování Světové organizace cestovního ruchu a rozšíření jazykové diverzity organizace.

Doporučuji podpořit v prvním čtení a postoupit k projednání do zahraničního výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestliže je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít paní ministryně závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není.

Budeme se tedy v tom případě zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, přičemž organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh nebo doplnění. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat.

Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. (Hlasy z pléna.) Dobře, eviduji žádost o odhlášení. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání předloženého návrhu zahraničnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 154. Přihlášených poslankyň a poslanců je 111. Pro návrh 109, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, který je zařazen na dnešní jednání, je

133.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření
správnosti, hospodárnosti a zákonnosti postupů osob, které jsou odpovědné
za projekt, stavbu a stavební dohled při projektování a výstavbě pražského
tunelového komplexu Blanka, a osob odpovědných za ochranu zájmů
investora při realizaci tunelového komplexu Blanka
/sněmovní dokument 2124/

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 64 poslanců a poslankyň a současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu 2124. Prosím, aby se zástupce této skupiny pan poslanec Bronislav Schwarz ujal slova. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP