(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další paní navrhovatelka. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Už nechci protahovat debatu, mám přesné informace od právních zástupců matky, že matka vydala souhlas panu řediteli úřadu, panu Kapitánovi, už před měsícem. Nechci to už natahovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní navrhovatelce. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak končím podrobnou rozpravu. Nyní poprosím paní navrhovatelku dle návrhů, které přednesla v podrobné rozpravě, aby je navrhovala. Přivolám naše kolegy z předsálí. Mám tu žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a poprosím paní navrhovatelku, aby tak, jak uvedla v podrobné rozpravě, přednášela jednotlivé návrhy. Ptám se, jestli má někdo proti proceduře, tak jak ji navrhla paní navrhovatelka, námitku. Není tomu tak.

Prosím, paní navrhovatelko.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku.

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí

1. informaci předsedy vlády ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku předloženou Poslanecké sněmovně dne 13. února 2015 na základě přijatého usnesení č. 545 Poslanecké sněmovny ze dne 9. prosince 2014;

2. doplňující informaci předsedy vlády ke kauze Denise a Davida Michalákových přednesenou ústně předsedou vlády.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto usnesení o těchto dvou bodech zahajuji hlasování.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 67. Přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím paní navrhovatelku.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: II. Poslanecká sněmovna žádá vládu,

1. aby v kontaktu s Norským královstvím důsledně trvala na dodržování článku 37 písm. b) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, který ukládá smluvním stranám informovat příslušné konzulární úřady o případech týkajících se ustanovení poručníka nebo opatrovníka nezletilých občanů smluvních stran.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 68. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 7. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: II. Poslanecká sněmovna žádá vládu,

2. aby si prostřednictvím konzulární sekce velvyslanectví České republiky v Norsku a s odvoláním na článek 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a se souhlasem matky jakožto nositelky rodičovských práv sjednala styk s Denisem a Davidem Michalákovými, zjistila jejich aktuální stav -

Bacha!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moment. (Na galerii pro veřejnost se jeden muž pokouší přelézt zábradlí a skočit. Poslanci pod galerií urychleně opouštějí svá místa. Ochranná služba okamžitě zasahuje a muže zajišťuje.)

Ochranná služba zvládla tuto mimořádnou situaci. (Potlesk.) Poprosím kolegy, aby se vrátili na svá místa, a budeme pokračovat.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: II. Poslanecká sněmovna žádá vládu,

2. aby si prostřednictvím konzulární sekce velvyslanectví České republiky v Norsku a s odvoláním na článek 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a se souhlasem matky jakožto nositelky rodičovských práv sjednala styk s Denisem a Davidem Michalákovými, zjistila jejich aktuální stav a ověřila, že se jim v pěstounských rodinách dostává potřebné péče.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto usnesení zahajuji hlasování.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 69. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 14. Ani tento návrh nebyl přijat. (V sále je vzrušená atmosféra.)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Bod římská dvě - za třetí. Poslanecká sněmovna -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moment, paní poslankyně. Já se omlouvám. Chápu mimořádnost situace a citlivost zejména kolegů na levici...

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Už budeme končit.

Poslanecká sněmovna žádá vládu,

3. aby vyvinula maximální úsilí k dosažení návratu Denise a Davida Michalákových do České republiky a do působnosti české jurisdikce.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto usnesení.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 70. Přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 7. Návrh nebyl přijat. (V sále je stále velký hluk.)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: III. Poslanecká sněmovna doporučuje prezidentu republiky, aby byl vládě nápomocen při provádění usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto doporučení prezidentu republiky.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 71. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 44, proti žádný. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: IV. Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby nejpozději do 31. července 2015 informoval Poslaneckou sněmovnu o opatřeních, která vláda provedla, provádí a nebo hodlá provést podle tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 72. Přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro 81, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji vám za spolupráci. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Konstatuji, že jsme schválili všechna usnesení, která byla navržena. Děkuji paní zpravodajce.

S přednostním právem paní místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, vím, že jsme si dnes neprodlužovali jednání, ale na druhou stranu incident, kterého jsme před malou chvíli všichni byli svědky, se neodehrává na půdě Poslanecké sněmovny každý den. Myslím si, že by bylo namístě, abychom třeba na deset minut přerušili schůzi a aby nám sem někdo relevantní přišel říci, co se tady vlastně stalo. Chápu nervozitu kolegů, kteří sedí pod diváckou galerií. My pod novinářskou galerií jsme viděli pouze to, že pán, který tam seděl delší dobu, se snažil přelézt zábradlí a skočit dolů. Myslím si, že se skutečně v Poslanecké sněmovně něco takového ještě nestalo, a proto bych vás chtěla poprosit, zda by bylo možné přerušit jednání na deset minut, abychom se mohli dozvědět, co se tu stalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Poprosil bych paní kolegyni, zastupující předsedkyni klubu ODS, o strpení. Dozvíme se, samozřejmě, od příslušných, co se tady stalo. A není to tady poprvé, my tam s tím máme bohaté zkušenosti, co nám všechno padalo na hlavu. Pokud budeme těmto incidentům věnovat nadměrnou pozornost, tak je jenom namnožíme. Já bych v této chvíli z tohoto místa poděkoval ochranné službě Policie České republiky za včasný zásah. (Potlesk.)

Věřím, že tak činím jménem nás všech. A to opatření, které bylo kdysi přijato, že první řada nebude obsazena na galerii a bude tam ochranná služba přítomna, se ukázalo jako správné. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP