(18.40 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Pokud jde o soudní řízení, které matka otevřela 10. prosince prostřednictvím svých advokátek, tak se jedná o tzv. nové řízení. Není to revize původního soudního rozhodnutí, to už se vrátit nedá. Jedná se podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí barneloven o nové řízení, kdy matka musí prokázat, že došlo ke změně podmínek a že se polepšila a že skutečně žádá děti zpět do své péče. Takovouto žádost, kdy se k tomu vyjadřují také hmotně zainteresovaní pěstouni, a také během času je otázkou, zda si děti už u pěstounů nezvykli, může podávat matka nebo rodiče každých 12 měsíců. Není tedy jasné, kdy dojde k vyčerpání všech tzv. "opravných prostředků" až do věku 18 let těchto dětí. To znamená pořád dokola a dokola a pořád nebyly vyčerpány všechny opravné prostředky. Takových případů, které máme k dispozici k nahlédnutí v těch soudních rozhodnutích, máme více.

Hovořilo se zde také o tom, že chceme zajistit, aby se rodině dostalo práva na spravedlivý proces a rodinný život, tedy to je právě přesně to, co je obsaženo v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. A byla to jedna ze součástí mých návrhů na usnesení, že můžeme využít tzv. možnosti podat mezistátní stížnost podle čl. 33 právě této Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Pro dnešní den tento návrh stáhnu, už vás nebudu tímto zdržovat. Ale to neznamená, že toho vláda využít nemůže. Stejně tak jako může využít diplomatické ochrany pro své občany.

Až bude podrobná rozprava, tak vám přednesu podrobně návrhy na usnesení a zkrátím je.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Další se hlásí pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Já jenom krátce technicky prostřednictvím pana předsedajícího na paní doktorku otázku: Já jsem nikde neslyšel, nevím, jestli třeba mně to neuniklo, jestli jste to slyšeli vy, čeho se tedy vlastně ta paní tam dopustila. Proč jí ten soud děti odebral? Konečně říkáte, že tedy do spisu se může, já jsem to nikde neslyšel. Ten norský soud si to pravděpodobně nevymyslel, že to spadlo z nebe. Ona prostě teď má prokazovat, že něco zlepšila. Ale co tedy má zlepšovat? Co se tam stalo? Já jsem to nikde nečetl, neslyšel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Janulíkovi. Paní poslankyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já samozřejmě všechna soudní rozhodnutí k dispozici mám. Tato soudní rozhodnutí jsou založena na pozorování a zprávě Barnevernu, které nesmí nikomu Barnevern ukázat. Takže to je to, co my chceme vědět. A v soudních rozhodnutích je zadokumentováno - jednak výpovědi, tak jak jsem vás všechny informovala při svých interpelacích. Jsou zde informace o tom, o čem se svěřila pěstounka, která již děti měla několik měsíců ve své péči, tak to, co jí údajně ten menší chlapec řekl někde pod stolem, tak to je jeden z důkazů. Který ani soud nevzal v úvahu. A pak čerpal z tzv. posudků, kde je napsáno, že matka není dostatečně emočně vybavena. To je všechno. (Reaguje na poslance Janulíka.) Ano. Ne, my nekritizujeme soud, to jsou soudní rozhodnutí. Já vám nerozumím. Já kritizuji systém, kdy nevíme, na základě čeho došlo k tomuto soudnímu rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž avizovala svoji přihlášku paní navrhovatelka v podrobné rozpravě. Prosím, paní navrhovatelko.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Takže, když dovolíte, budu číst návrhy na usnesení a podstatně je zkrátím. Takže návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku.

Poslanecká sněmovna I. bere na vědomí:

1. informaci předsedy vlády ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku předloženou Poslanecké sněmovně dne 13. února 2015 na základě přijatého usnesení č. 545 Poslanecké sněmovny ze dne 9. prosince 2014;

2. doplňující informaci předsedy vlády ke kauze Denise a Davida Michalákových přednesenou ústně předsedou vlády

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tento návrh usnesení.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: To není celé, já jenom budu po římských, prosím o samostatné hlasování po římských číslech. A u bodu II potom po samostatných číslech, já vysvětlím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě ano, nicméně se ještě musím zeptat, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Ne, já jsem nepřečetla celé!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já tomu rozumím, ale nemůžu dát hlasovat, paní poslankyně, dokud neukončím podrobnou rozpravu. Takže nejprve to celé přečtěte.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobře. Takže bod II.

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby - a tady bych prosila o samostatné hlasování po jednotlivých bodech arabských čísel.

1. Aby v kontaktu s Norským královstvím důsledně trvala na dodržování článku 37 písm. b) Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, který ukládá smluvním stranám informovat příslušné konzulární úřady o případech týkajících se ustanovení poručníka nebo opatrovníka nezletilých občanů smluvních stran.

2. Aby si prostřednictvím konzulární sekce velvyslanectví České republiky v Norsku a s odvoláním na článek č. 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a se souhlasem matky jakožto nositelky rodičovských práv sjednala styk s Denisem a Davidem Michalákovými, zjistila jejich aktuální stav a ověřila, že se jim v pěstounských rodinách dostává potřebné péče.

3. Žádá vládu, aby vyvinula maximální úsilí k dosažení návratu Denise a Davida Michalákových do České republiky a do působnosti české jurisdikce.

Pak zde mám bod 4. , který v této chvíli stahuji, ale to nebrání vládě, aby tento bod nevyužila, a také to neznamená, že s ním nepřijdu někdy jindy. A tento bod zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zvážila možnost podání mezistátní stížnosti na Norsko ve smyslu čl. 33 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, a to popřípadě i společně s dalšími zainteresovanými zeměmi.

Bod 5 rovněž stahuji, to neznamená, že ho vláda nemůže využít: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zvážila možnost poskytnutí diplomatické ochrany Denisovi a Davidovi Michalákovým a jejich matce Českou republikou při prosazování jejich práva na soukromí a rodinný život a na spravedlivý proces vůči Norskému království.

III. Poslanecká sněmovna doporučuje prezidentu republiky, aby byl vládě nápomocen při provádění bodů tohoto usnesení.

IV. Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby nejpozději do 31. července 2015 informoval Poslaneckou sněmovnu o opatřeních, která vláda provedla, provádí anebo hodlá provést podle tohoto usnesení.

Prosím, abychom hlasovali samostatně o bodě I, bodě II a tam samostatně podle arabských čísel. A samostatně o bodě III a IV.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Omlouvám se za neporozumění s podrobnou rozpravou. Nyní se do podrobné rozpravy hlásí pan ministr zahraničí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, přeji pěkný večer. Jenom bych chtěl tady, protože jsem tady vyjmenoval kroky, které chystáme v nejbližší době, chtěl bych ujistit, že učiníme všechno, co nám umožňuje zákon, i využijeme všech politických možností, které máme. Jenom bych si chtěl stát na tom, co jsem tady řekl, když jsem zmínil, že pan Kapitán stále nemá k dispozici všechny spisy, které by potřeboval. Protože tady bylo řečeno, že už měsíc má přístup ke spisům. Nejde o ty spisy, které jsou tady k dispozici. Jsou i další. A o ty, jak bylo sděleno norskou stranou, s těmi se může s nimi seznámit pouze za předpokladu, že ho paní Michaláková zmocní k tomu, aby se k nim dostal a měl lepší znalost celé té věci. Takže já ujišťuji, že kdyby to šlo a pan Kapitán měl přístup k těm spisům, tak by o to samozřejmě neusiloval. To je logické. Takže trvám na tom, že stále ještě mu nebylo umožněno dostat se k řadě spisů, které jsou důvěrné, to je pravda, a pouze je v moci paní Michalákové, aby mu umožnila, aby se i k těmto spisům dostal. A já jsem řekl, že pokud se to povede, tak na základě těchto znalostí nebude problém, aby pan Kapitán navštívil Norsko a tento problém odmítnutí adopce zdůvodnil i argumentací, která bude podložena důkladnou znalostí věci. My pak jsme připraveni použít i diplomatickou nótu, abychom zabránili, kdyby skutečně hrozilo to, že se má dojít k adopci mladšího syna.

Takže ujišťuji, že my učiníme všechny kroky, ale zároveň trvám na tom, že panu zástupci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí České republiky do této chvíle stále ještě nebylo umožněno, aby nahlédl do všech, těch spisů je celá řada, do těch spisů, do kterých měl zájem nahlédnout, aby byl skutečně pro jednání s norskou stranou náležitě vybaven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP