(16.00 hodin)

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám zájem o úvodní slovo, mimo jiné proto, že tento návrh jsem předkládal jménem Občanské demokratické strany v dubnu minulého roku. Na pořad jednání se dostal, jak zde bylo řečeno panem místopředsedou Sněmovny, v půlce června, byla zde bouřlivá debata a diskuse byla posléze přerušena a dnes, po tak dlouhé době, se k tomu návrhu zase vracíme. Tak považuji za užitečné, abych přece jenom připomenul, v čem je jeho podstata a proč chceme posílit nezávislost takzvané finanční rozvědky, tedy Finančního analytického útvaru, FAÚ, jak se říká ve zkratce, na Ministerstvu financí.

Ta dlouhá doba, která uběhla od té chvíle, kdy jsme začali ten návrh projednávat, je samozřejmě negativní a nesvědčí příliš o vstřícnosti vůči návrhům opozice. Na druhé straně byla užitečná v tom, že možná mnozí z vás si více uvědomili, jak je ten návrh aktuální a jak moc ho potřebujeme. Má to i obecný rozměr, protože jsme v situaci, kdy stát nás stále více kontroluje, od kamer na ulicích, v obchodech přes odposlechy, které se stávají běžnou součástí našich životů, až po třeba novou potřebu dokazovat, jak kdo získal majetek atd. Ale s růstem pravomoci těch kontrolních a bezpečnostních orgánů, s růstem pravomoci, který je sám o sobě někdy sporný, musí být také posilována kontrola těchto orgánů, musí být tedy posilována kontrola kontrolorů, protože demokracie nemůže dopustit, aby měl jednotlivec nebo nějaká skupina možnost kontrolní činnost využít ve svůj prospěch nebo ji zneužít proti druhým. Proto chceme posílit kontrolu nezávislosti FAÚ, Finančního analytického útvaru, na vedení Ministerstva vnitra. Přístup ke klíčovým informacím má samozřejmě ministr financí, pod jehož kontrolu útvar, který monitoruje dění a peněžní toky v české ekonomice a politice, spadá, a v tom může být dlouhodobě problém i proto, že současný ministr financí se svými aktivitami ocitá ve stálém permanentním střetu zájmů. A je to i další důvod, proč chceme, aby ředitele Finančního analytického útvaru jmenovala a odvolávala vláda jako kolektivní orgán, samozřejmě na návrh Ministerstva financí. Dále chceme vytvořit samostatný kontrolní orgán v Poslanecké sněmovně pro dohled nad činností FAÚ, podobně jako je tomu při kontrole zpravodajských služeb, jako je třeba BIS nebo Vojenské zpravodajství.

Přestože ten návrh má i aktuální rozměr a přestože může pomoci současnému ministru financí, aby nebyl v podezření z toho, že může zneužívat účelovým způsobem ty informace, které se mu dostávají, tak bych rád připomenul, že to není účelový návrh, že podobný návrh předkládala Občanská demokratická strana už v minulém období a že pouze vzhledem k pádu vlády a rozpuštění Sněmovny se ho nepodařilo projednat. Není to tedy poprvé, co se tím zabýváme. Jde nikoliv o účelový krok, ale o systémovou změnou, kterou považujeme za správnou. Proto vás, dámy a pánové, žádám o podporu našeho návrhu a žádám vás o to, abyste ho propustili do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi, zástupci navrhovatelů, a nyní poprosím pana zpravodaje o slovo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, členové vlády, chtěl bych vás předně informovat o tom, že rozpočtový výbor 28. ledna tohoto roku svým usnesením číslo 189 ustanovil podvýbor pro státní aktiva, pasiva a činnost Finančního analytického útvaru. Já jsem tady hovořil, protože se nalézáme v přerušeném prvním čtení, tak když jsme projednávali minule to prvé čtení, tak jsem tady hovořil o tom, že tento podvýbor již v minulosti fungoval v rámci rozpočtového výboru, potom nebyl obnoven v dalším volebním období, a řekl jsem také, že si umím dobře představit fungování tohoto podvýboru v rámci rozpočtového výboru, právě i se zaměřením na činnost Finančního analytického útvaru. Já si myslím, že je zcela legitimní vést diskusi o působnosti, kompetencích tohoto útvaru, který má samozřejmě mimořádné kompetence. Mimořádné kompetence v tom, že působí také coby v podstatě - nebo vykonává určitou zpravodajskou činnost v boji proti praní špinavých peněz. Dovedu si i samozřejmě představit a je legitimní diskuse i o určité kontrole tohoto Finančního analytického útvaru a myslím si, že i na půdě tedy rozpočtového výboru by řada věcí právě o činnosti tohoto Finančního analytického útvaru zaznít měla. Tolik jenom pro připomenutí, to, co se odehrálo tedy v tom období, od toho, kdy jsme zahájili první čtení, do dnešního dne o zřízení podvýboru mimo jiné pro Finanční analytický útvar.

Jenom ještě možná k doplnění. Tento podvýbor bude mít devět členů. Pět členů musí být tedy z rozpočtového výboru a čtyři členové nemusí být členy rozpočtového výboru. Samozřejmě zřízení toho podvýboru bylo dáno ve známost klubům poslaneckým, takže pokud samozřejmě je zájem účastnit se na tomto výboru, nikomu tím bráněno není, ani tím, že tedy není členem rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi a budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo takový není, končím tedy obecnou rozpravu a eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Zdeněk Ondráček a pan poslanec Matěj Fichtner. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, tak jak jej předložil pan poslanec Zdeněk Ondráček a pan poslanec Matěj Fichtner.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 134, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 135, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP