(15.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

A protože u těchto strojvůdců je velmi časté onemocnění kardiální, protože to je vázáno na tento typ povolání, tak oni jezdí na operace do Spojených států a skutečně do těch nejlepších klinik, protože mají informace o tom, abych nejmenoval, na Mayo mají takové a takové výsledky, a proto já jedu tam, a pojišťovna mu to hradí jako mimořádný benefit.

Z toho se odvíjí to, že vlastně pojišťovny by měly mít zájem na tom, aby smlouvy měly se zařízeními, která pracují dobře. My jsme velmi, velmi žertovní v této věci. My o tom nemluvíme, my to tajíme. Máme centra excelence nebo centra, která se zabývají superspecializovanou péčí, a my rozhodujeme o tom, jestli budou, nebo nebudou podle toho, jestli mají nakoupen dostatečný počet přístrojů, jestli jsou vybavena, ale vůbec ne podle toho, jestli jejich výsledky jsou lepší nebo horší než těch ostatních. To je naprosto zásadní a principiální chyba. Ona tak trochu vycházela z toho, že údaje z Ústavu zdravotnických informací prostě byly špatně zpracovávány, historicky to prostě bylo psáno na papírcích, se kterými nikdo nemohl pracovat. To, co se teď odstartovalo, a odstartovalo to ministerstvo, za to je potřeba ministerstvo pochválit, to brněnské pracoviště prostě dává předpoklad pro to, že bychom mohli s fakty, jako jaký je výsledek léčby, začít pracovat. Prostě pojištěnec má právo vědět, jak se kde léčí, a pojišťovna má mít zájem na tom, aby smlouvu uzavírala s tím, kdo dobře léčí, a dokonce - mluvím sám proti své obecné profesi lékaře - tak pojišťovna by měla mít právo říct: ano, s tímto zařízením já smlouvu neuzavřu, protože to pojištění nesplňuje měřítka kvality, která považuji za standardní pro tuto zemi, a to nemáme. Navíc jsme tak zvláštní a žertovná země, že když se někde ve světě objeví nová metoda léčby nebo nový preparát, ještě nikde na světě se to nepoužívá obecně jako standard, zato u nás už nastane obrovský boj, aby se tento typ léčby stal léčbou hrazenou ze zdravotního pojištění.

Jestli tomuto nezabráníme, tak všechna tato povídání o tom, že zveřejňujeme smlouvy, jsou dobrá, ale je to prostě A, které za sebou nemá B, a zase to nebude fungovat! Prostě proto, že budeme mít údaje o tom, jak to bylo nasmlouváno, kolik tam pojišťovna platí, ale vůbec nebudeme vědět, jestli to je smysluplné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane kolego. Poprosím, abyste pokračoval až poté, co se sněmovna uklidní. Moc děkuji.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Já jsem se skoro lekl, že už nebudu smět pokračovat, ale výsledek byl dobrý.

Myslím si, že to je skutečně velmi zásadní věc, kterou by se tato Sněmovna měla začít zabývat, protože po těch téměř 20 letech, kdy má možnost účastnit se všech možných jednání o pojišťovnictví a o jeho systému, jsem přesvědčen o tom, že pokud nezačneme hovořit, že na jedné straně mince je také kvalita péče a výsledky, nikdy nedospějeme k tomu, aby cost, ta cena, byla v nějaké podobě, v nějakých otěžích, které to budou řídit, a veškeré povídání o nadstandardu a o regulačních poplatcích zase ztrácí smysl, když nevíme, jestli to dáváme někomu, kdo skutečně tu péči dělá v nějaké standardní nebo mimořádné podobě. Byl bych velmi rád, kdyby se na to téma začalo hovořit, protože máme celou řadu zákonů zdravotnictví upravujících a tento bod stále zůstává velmi, velmi neřešený, a jsem přesvědčen, že je vlastně tou nejdůležitější částí. Protože co je cílem celého zdravotnictví? Uzdravit člověka v té jednoduché variantě. A my vlastně tím se nezabýváme. My se zabýváme, co by to uzdravení stálo, kdyby se povedlo. A jestli se povede, to nevíme.

Nic to nemění na tom, že tento návrh zákona je návrhem dobrým, že je návrhem, který jde dopředu, ale byl bych velmi rád, kdyby v této podobě po jednání ve zdravotním výboru se otevřely dveře pro tuto cestu dalších diskusí o tom, jak má být zdravotnictví cestou pojištění financováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi a gratuluji panu ministrovi. Nestává se často, že by opoziční poslanci tak vehementně chválili vládní návrhy zákonů. (Pobavení.)

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím vystoupit jenom velmi krátce a v podstatě chci poděkovat za velmi kultivovanou rozpravu, racionální, která k tomu návrhu zazněla. Chci tady potvrdit to, že jsme si samozřejmě vědomi, že ten návrh řeší několik konkrétních závažných problémů českého zdravotnictví, že neřeší úplně všechno. Tuto ambici jsme opravdu neměli a myslím si, že by nebyla reálná.

To, jak jsem zaznamenal, kde jsou trochu rozdílné názory, to je na záležitost rezervního fondu, kde se ztotožňuji s tím, co tady zaznělo, že to je opravdu pseudorezervní fond, protože v okamžiku, kdy přijde opravdu závažný problém, tak stejně není schopen systém zdravotního pojištění stabilizovat a musí zasahovat stát. Ale děkuji tady i za otevření dalších témat, která asi v průběhu času, který budeme mít do druhého čtení, nevyřešíme a nepřetavíme do legislativní podoby, ale chci tady říct Poslanecké sněmovně, že na spoustě věcí pracujeme, byť některé věci prostě vyžadují čas. Myslím si, že velkým problémem českého zdravotnictví v minulosti bylo, že jsme ty věci chtěli urychlit, že jsme se chtěli vyvarovat toho to odpracovat, připravit koncepčně, nachystat. Myslím si, že zvláště co se týče práce ÚZISu jako nějaké datové základny pro české zdravotnictví, tak je tady veliký posun i díky jejímu novému řediteli, který už prokázal, že něco umí, a věřím, že i o tom se povede debata v rámci zdravotního výboru a v rámci dalších fór, kam by se to mělo ubírat. Slibuji, že budeme na tom pracovat a že přijdeme i s dalšími věcmi, které vývoj budou posunovat. Takže myslím si, že toto jsou konkrétní kroky, které teď předkládáme, které pomohou, ale jsme si vědomi, že nejsou jediné a že musí následovat další, nicméně říkám, některé věci prostě potřebují práci a potřebují čas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Je tady žádost o vaše odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přistoupíme k hlasování o přikázání předloženého návrhu k projednání výboru pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 133, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 142 poslankyň a poslanců, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

35.
Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 146/ - prvé čtení

V úterý 17. 6. byl tento návrh přerušen v obecné rozpravě na 10. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 146/1.

Nyní prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Petr Fiala a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava. Ptám se nejprve pana poslance Fialy jako zástupce navrhovatelů, jestli má zájem o úvodní slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP