(Jednání pokračovalo ve 12.16 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

Zazvoním na gong, aby kolegové z předsálí přišli a účastnili se projednávaného bodu.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 288/5.

Já vás poprosím, abyste zaujali svá místa, abyste se ztišili, abychom navzájem rozuměli, co se zde projednává.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. První řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Nina Nováková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu mluvit dlouho. Jako členka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a jako členka obou podvýborů pro regionální školství mohu říci, že poslanci, kteří se tím zabývali, opravdu projednávání této novely poctivě odpracovali. Nejenže jsme diskutovali x-krát v podvýborech, ale zúčastňovali jsme se také řady seminářů a opravdu můžeme říci, že když podáváme pozměňovací návrhy, máme to skutečně promyšlené.

Chtěla bych říci, že jestliže proces schvalování nebude tak, aby se nejprve hlasovalo o tom, co je opravdu prodiskutované, to znamená, jaká jsou usnesení výboru, jestliže začneme nějakou jinou procedurou, znamená to, že bude jasně vidět, co je pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prioritou. Pro nás za TOP 09 velmi prosím, zvažte svou podporu pozměňovacím návrhům jinak velmi respektovaného kolegy Kořenka, který vlastně ve svém pozměňovacím návrhu ruší možnost individuálního vzdělávání na druhém stupni. Chci říci, že to, že TOP 09 - a nejen TOP 09, také řada poslanců z poslaneckého klubu ANO - si uvědomuje, že individuální vzdělávání vůbec nenarušuje strukturu našeho klasického školství, že se jedná o stovky do tisíce žáků. Pro nás toto je naprosto závažné a je to limitující. Jestli toto nemůže projít, je to pro nás znamení, že nemůžeme podpořit celou novelu.

Chtěla bych říci, jestli na tom stojí, na registru pedagogických pracovníků a na neschválení individuálního vzdělávání na druhém stupni - které, znovu říkám, se týká do tisíce dětí -, jestli kvůli tomu je ochotno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahodit ten naprosto pozitivní § 16, který je pozitivním průlomem v přístupu k žákům, kteří mají nějaké specifické potřeby, tak my toho velmi litujeme, ale přesto, pokud nebude splněna podmínka individuálního vzdělávání, pokud z § 16a nevypadne odstavec 5, který je velmi dlouze prodiskutován, tak poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit tuto novelu. A je nám to velmi líto, protože - znovu opakuji - § 16 obecně považujeme za velice pozitivní průlom.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášena paní poslankyně Semelová, poté s přednostním právem pan ministr Chládek. Máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já už nebudu vystupovat k § 16, o tom byla diskuse dost podrobná tady i na různých seminářích. Musím ale reagovat na individuální vzdělávání.

Já bych chtěla upozornit na to, že i podle současného školského zákona, podle současné legislativy je možné, aby se žák vzdělával mimo školu, pokud k tomu jsou závažné zdravotní důvody, případně pokud je žák se svými rodiči dlouhodobě v zahraničí. Je to umožněno podle individuálního vzdělávacího plánu. Já nevidím žádný důvod, aby se rozšiřovalo domácí neboli individuální vzdělávání i na druhý stupeň základní školy.

My jako klub KSČM nesouhlasíme ani s domácím vzděláváním na prvním stupni. Myslíme si, že to nepřispívá ke kvalitě vzdělávání, že to degraduje učitelské povolání a že by to v naší legislativě vůbec být nemělo. Chci tím tedy říci, že klub KSČM, pokud bude ještě k tomu rozšířeno domácí vzdělávání na druhý stupeň základní školy, tak nepodpoří tuto novelu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP