(10.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že to není na naší libovůli. Myslím, že pan zpravodaj má pravdu. Kdyby se v těchto dvou návrzích tyto návrhy lišily pouze částkou a jinak byly totožné, tak je logické použití orientačního hlasování pro obě varianty. Ale ty varianty se neliší částkou. Jenom ve vysvětlení, ale v textu ne. Jeden text vypouští novelizační bod a druhá varianta mění v novelizačním bodě částku. Myslím, že postup, který teď navrhuje pan zpravodaj k bodu E5, je fakt správně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, budeme hlasovat o E5, o první i druhé variantě zvlášť. Zahájíme hlasování o E5 první variantě. Stanovisko pana zpravodaje?

 

Poslanec Karel Rais: Bod E5, varianta 1. Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o bodu E5, varianta 1. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 139. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu E5, variantě 2. Stanovisko pana zpravodaje?

 

Poslanec Karel Rais: E5. Varianta 2. Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o E5 variantě 2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 140. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 86. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Poslední návrh, který dal pan poslanec Vilímec, je veden pod E6. Týká se v podstatě zase zmírnění tvrdosti v oblasti pokut. Můj názor na E6 nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 141. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 41, proti 84. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Další v pořadí je návrh pana poslance Uhlíka. Je to v podstatě obdoba návrhu pana poslance Šincla a navrhuji, aby dva body, F1 a F2, byly hlasovány dohromady. Stanovisko zpravodaje je nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: F1 a F2. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Šincla pod písmeny F1 a F2. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Uhlíka, pardon, pod písmeny F1 a F2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 142. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 69. Návrh pana poslance Uhlíka nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Teď máme pod bodem G návrh Petra Fialy, ale návrh je naprosto identický s tím, co předložil Radim Fiala pod bodem B, a ten už byl hlasován.

Takže můžeme pokračovat dál. Dostáváme se do skupiny návrhů pana poslance Volného. Je to HII.1, HII.2 a HII.3. Je to v podstatě úprava usnesení rozpočtového výboru. Zase se to týká pojištění a v podstatě z mého pohledu formálních textových věcí. Navrhuji hlasovat tyto tři body dohromady a vyjádření zpravodaje je souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Volného pod písmenem H. Zahajuji hlasování o těchto návrzích. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 143. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 13. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Další návrh je od pana poslance Zbyňka Stanjury - I1 až I3. Navrhuji, jak on sám říkal, že by to mělo být dohromady. Před chvílí jsme slyšeli vyjádření, týká se to investičních fondů, u kterých se mění zdanění u jedné skupiny. Návrh zpravodaje je nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod písmeny I1 až I3 pana poslance Stanjury. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 144. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 86. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Jestli dobře rozumím proceduře, nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Konstatuji tedy, že jsme hlasovali o všech návrzích, a přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 252, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 145. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 31. Návrh byl přijat a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

121.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 253/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů setrval místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 253/2.

Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásila... Pardon, paní poslankyně Zelienková má něco ke stenozáznamu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Já se omlouvám. Jenom při hlasování číslo 143 bych chtěla do stenozáznamu, že jsem hlasovala pro, ale na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňuje paní poslankyně hlasování, pouze pro stenozáznam. Děkuji paní poslankyni. (V sále je veliký hluk a neklid.)

Otevřel jsem tedy obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Krásné středeční dopoledne všem. Moje úloha je poměrně jednoduchá, protože ve druhém čtení byl z pléna načten pouze jediný pozměňovací návrh, a to kolegy Beznosky. Tento návrh, jenom pro vaše osvěžení, se týká režimu přechodu na novou regulaci, a to konkrétně v onom ustanovení, které ukládá střadatelům kampeliček, aby jednou desetinou svého vkladu garantovali, co se dále bude dít od příštích časů, a touto jednou desetinou tuto jednu desetinu převedli na negarantovaný členský vklad. Časový režim, který tam je navržený oproti původnímu vládnímu návrhu, je rozvolněný, to znamená získává čas pro to, aby se kampeličky mohly adaptovat. Jsou tam tři roky navíc. To jenom pro osvěžení.

Já si myslím, že postup je jednoduchý. To znamená nejdřív se vyjádříme k pozměňovacímu návrhu a podle toho, jak to dopadne, pak už můžeme hlasovat o usnesení jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP