(20.50 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 115, přihlášeno 154 poslankyň a poslanců, pro 105, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali a končím čtení tohoto zákona. Děkuji paní ministryni i paní místopředsedkyni Senátu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 153/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 153/5. Vítám mezi námi pana senátora Petra Víchu. Prosím, aby se za navrhovatele usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan senátor. Poprosím pana senátora Víchu. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Petr Vícha: Vážený pane předsedající -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane senátore. Poprosím ctěné kolegyně poslankyně a ctěné kolegy poslance, aby kdo si chce něco vyříkat, opustil tento sál. Ostatní prosím, vyslechněme pana senátora. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Petr Vícha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé poslankyně, vážení poslanci, je pro mne velkou ctí, že mohu vystoupit v Poslanecké sněmovně. Však vy sami nejlépe víte, jak je těžké se sem dostat.

Doba je pokročilá, přesto nemohu být úplně stručný, protože zákon o odpadech je poměrně důležitou problematikou. Dovolte, abych se tedy vrátil stručně k tomu, jak tento zákon vznikl.

Na začátku byla poměrně nenápadná novela skupiny senátorů, která chtěla přijmout obecně závaznou vyhlášku, kterou by obce mohly rušit sběrny odpadů. Ani v samotném Senátu tato novela nezískala většinovou podporu. Ten postup byl shledán příliš drastickým a do Sněmovny jsme poslali pouze návrh na to, aby krajské úřady již při prvním zjištění porušení předpisů mohly zrušit oprávnění vydané sběrně. Tento zákon byl postoupen Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna k němu přidala mnohem důležitější věci a sluší se to připomenout. Je to stanovení doby roku 2024, dokdy je možné ukládat odpad na skládky. To je poměrně důležitá záležitost, mnohem důležitější než oprávnění krajských úřadů rušit sběrny. Do tohoto zákona se také dostala záležitost týkající se technologického zabezpečení skládek a omezení na dvacet procent. Poslední důležitou věcí bylo zavedení povinnosti pro obce od 1. 1. 2015 separovat biologicky rozložitelný odpad a také kovy. A takto, v tomto znění, to bylo postoupeno Senátu.

Rád bych zde uvedl, že Senát přesto, že probíhala poměrně bouřlivá diskuse o těchto věcech - proč ne 2023, proč 2024, proč ne 2025, zda není nutné stanovit, jaký odpad se nebude po tomto datu ukládat na skládku, protože přece i odpad, který projde případně spalovnou, tak bude muset být někde uložen. O technologickém zabezpečení skládky rovněž probíhala diskuse a o biologicky rozložitelném odpadu vzhledem k tomu, že obce mají poměrně málo času na to, aby zabezpečily od 1. 1. jeho separaci, rovněž.

Rád bych zde připomněl, že Senát do ničeho z toho, co Poslanecká sněmovna přidala k senátorské novele, nezasáhl, vše tam zůstalo. Tak jako Senát byl shovívavý k postupu, který Poslanecká sněmovna zvolila, tak poprosím, aby Poslanecká sněmovna byla shovívavá k tomu, co tam Senát přidal.

Když se ukládá obcím od 1. 1. povinnost separovat kovy, tak tam Senát přidal povinnost, aby fyzické osoby tyto kovy ukládaly bezplatně a aby fyzické osoby podnikající a právnické osoby, když budou odevzdávat tento kov do sběren, aby jej ukládaly za bezhotovostní platbu. Je to pozměňovací návrh Svazu měst a obcí, přiznávám tuto záležitost, a jestliže se obcím od 1. 1. ukládá povinnost separovat kovy, tak nemůže vedle toho fungovat ten stávající systém.

Možná namítnete, proč takto řešit tu záležitost, proč nefungují kontroly. Takže já řeknu, jakým způsobem kontroly dneska fungují. Máme Českou obchodní inspekci, která za rok provede zhruba 350 kontrol, to je jedna kontrola denně v rámci celé České republiky. Česká obchodní inspekce převážně kontroluje, jestli nejsou cinknuté váhy, jestli není šizen zákazník, který tam odevzdává šrot. Česká inspekce životního prostředí provede za rok zhruba stejný počet kontrol. To je jedna kontrola denně v rámci celé České republiky. Kontroluje, jestli někde nevytéká olej. Krajské úřady vydávají oprávnění, ale ty nekontrolují v podstatě vůbec nic. Živnostenské úřady mohou zkontrolovat, jestli je označena provozovna.

Dámy a pánové, konstatuji, že v této republice nefunguje kontrolní systém, není kontrolováno, co je do těch sběren ukládáno, a proto se přistupuje k tomuto návrhu řešení.

Jaká druhá námitka může zaznít? Takto to není řešeno v žádné zemi Evropské unie. Slyšel jsem to. Není to pravda. V mnoha vyspělých zemích, například Belgie, Rakousko, vůbec nikdo nepřemýšlí o tom, že by kovy, stejně jako jiné odpady, nebyly odevzdávány do sběrných dvorů obcí. Tam se za to prostě neplatí.

Může zaznít, že ten návrh je protiústavní. Dopředu řeknu, že jsme si se Svazem měst a obcí nechali zpracovat stanovisko pana profesora Gerlocha a já jen z jeho pětistránkového rozboru ocituji jeden bod: Samotná skutečnost, že nepodnikající fyzické osoby nebudou moci získat úplatu za jimi odevzdaný odpad, není protiústavní, neboť neexistuje ústavně zaručené právo na získání úplaty za věc, které se někdo zbavuje, a zároveň není uložena povinnost se věci určitým způsobem zbavit. Protiústavní tedy tento postup není.

Slyšel jsem námitku - proč i papír? Proč kovy? Dneska jsem o tom hovořil s jedním občanem a zeptal jsem se ho: Když se zbavuješ směsného odpadu, to je cenná surovina pro spalovny, nikdo ti za něj neplatí. Já jsem rád, že se ho samozřejmě zbavím. Děkuji za to, ještě za to platím. Teď ukládáme povinnost ukládat biologicky rozložitelný odpad obcím. Ti lidé se té trávy zbavují zdarma. Dneska lidé dávají do kontejnerů plasty. Víte, kolik se platí za plasty? Sedm až osm korun za kilo. Je to dvakrát víc než za železo, ale je trošku lehčí, objemnější. Nikdo nenamítá, že to odevzdává zdarma. Za papír se platí málo, za kovy se platí samozřejmě více. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP