(15.20 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Rozpočtový výbor na svém zasedání ze dne 9. dubna 2014 přijal usnesení č. 63 k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013. Jak pan místopředseda vzpomenul, ten tisk byste jistě měli mít, takže já nebudu celé usnesení předčítat, pouze část.

Po zpravodajské zprávě předsedy výboru poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení, a to, že Poslanecká sněmovna stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013. Nyní následují jednotlivé termíny, kdy výbory mají projednat přikázané kapitoly, kdy výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru, rozpočtový výbor kdy projedná za účasti zpravodajů a kdy Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu na schůzi od 10. 6. 2014.

Za druhé přikazuje k projednání vládní návrh státního závěrečného účtu na rok 2013 včetně souhrnu kapitol rozpočtovému výboru a stanovisko NKÚ k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 kontrolnímu výboru a kapitoly státního závěrečného účtu včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2013 jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny. Teď jsou zde vyjmenovány jednotlivé výbory, které mají přikázány jednotlivé kapitoly.

Závěrem doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 do návrhu pořadu červnové schůze Poslanecké sněmovny a zmocňuje zpravodaje poslance Votavu, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také nyní učinil.

Takže pane místopředsedo, měl byste nechat hlasovat o tomto usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bych strašně rád, ale ještě předtím absolvujeme všeobecnou a podrobnou rozpravu o tomto návrhu. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže ne, končím všeobecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu a prosím o závěrečné slovo a návrh na usnesení pana poslance Votavu. Prosím, pane poslanče, vaše závěrečné slovo a návrh na hlasování.

 

Poslanec Václav Votava: Závěrečné slovo nemám, nicméně můžeme hlasovat o usnesení tak, jak jsem je navrhl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto návrhu tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 23. Přihlášeno 181 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 1. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 byl schválen. Děkuji panu poslanci Votavovi.

 

Poslanec Václav Votava: Také děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dále se budeme věnovat bodu číslo

72.
Návrh na odvolání člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník, kterého nevidím. (Čeká se chviličku na nepřítomného poslance.) Á, pan poslanec již přibíhá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, moc se omlouvám za tento renonc, ke kterému dojde maximálně jednou za deset let.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o návrh na odvolání jednoho člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Návrh podal poslanecký klub hnutí ANO a byl podán z toho důvodu, že uvedený člen dozorčí rady pan Jiří Mikl nebyl poslancem, jeho mandát tedy automaticky nezanikl a trval by až do roku 2015. Z politické dohody vzešel zájem navolit tuto dozorčí radu kompletně celou jako novou, a proto bylo navrženo realizovat odvolání tohoto jednoho člena dnes Poslaneckou sněmovnou. Za volební komisi navrhujeme - je to relativně standardní postup - provést odvolání veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Otvírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a poprosím pana předsedu o závěrečné slovo a návrh na usnesení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Více k tomuto bodu nemám co říct a prosím tedy - návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna odvolává z funkce člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pana Jiřího Mikla." Prosím, pane předsedo, abyste vyhlásil hlasování k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování k tomuto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 24. Přihlášeno 181 poslankyň a poslanců, pro 109, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu předsedovi volební komise a konstatuji, že jsme tento návrh schválili.

 

Poslanec Martin Kolovratník: I já děkuji a ještě jednou se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat v našem jednání podle schváleného pořadu schůze, a to je v bloku druhých čtení. Dalším bodem programu je tedy bod

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 70/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Daniel Herman. Ještě než se ujme slova, požádal bych pana poslance Jiřího Pospíšila, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem tohoto tisku. Nyní žádám pana ministra, aby přednesl své úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi krátce připomenout důvody, proč vláda předložila Poslanecké sněmovně tento návrh. Jak jsem zde již uvedl ve svém vystoupení v prvním čtení, cílem je výhradně transpozice dvou autorskoprávních směrnic Evropské unie. Jde o směrnici novelizující směrnici o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a dále o směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.

Pokud jde o vlastní obsah novely, prodlužuje se doba ochrany práv k hudebním nahrávkám z 50 na 70 let, tak aby hudebníci a zpěváci mohli mít užitek ze svých raných nahrávek i v pozdním věku, a stejně se prodlužují práva nahrávacím společnostem, které budou muset těmto umělcům poskytovat dodatečné odměny získané z užití nahrávek během prodloužené doby ochrany. Doba ochrany práv u hudebních děl s textem neskončí dříve než za 70 let od smrti posledního z autorů. V oblasti tzv. osiřelých děl a osiřelých zvukových záznamů, tj. dosud chráněných děl nebo záznamů, jejichž autor či jiný nositel práv není znám nebo je nedohledatelný, se zavádí výjimka z výlučných autorských práv ve prospěch kulturních a vzdělávacích institucí a veřejnoprávních vysílatelů, kteří budou moci při splnění daných podmínek tato díla digitalizovat a zpřístupňovat na internetu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP