(11.40 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že se tento zákon také dotýká, nebo může dotýkat i oblasti bankovnictví, navrhoval bych přikázat také rozpočtovému výboru. Určitě podvýbor pro bankovnictví se tím také bude zabývat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Pan poslanec Fichtner. Prosím.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Já bych navrhl přikázání tohoto tisku navíc ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ústavněprávní výbor. Tak to jsou všechny návrhy. Dále jsem zaznamenal návrh na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů, o kterém budeme hlasovat následně po přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu výboru pro bezpečnost. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 145, přihlášeno je 164 poslanců, pro 137, proti žádný.

 

Další návrh, který přednesl pan poslanec Václav Klučka, je návrh na přikázání tohoto zákona výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přikázání výboru pro obranu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 146, přihlášeno je 165 poslanců, pro 136, proti žádný.

 

Pan poslanec Votava navrhl přikázat tento zákon rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 147 přihlášeno 165 poslanců, pro 139, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Dále tu mám návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru od pana poslance Fichtnera.

Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeno je 165 poslanců, pro 94, proti 36. I tento návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem je návrh na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování o návrhu na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno je 165 poslanců, pro 143. Lhůta byla prodloužena o 30 dnů.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán výboru pro obranu, rozpočtovému výboru, výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru a lhůta byla prodloužena o 30 dnů. Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu premiérovi i panu zpravodaji.

 

Dále se budeme zabývat bodem číslo 49. Je to

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb.,
o evropské občanské iniciativě
/sněmovní tisk 28/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona nebyly předneseny.

Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zdali je zájem o závěrečná slova navrhovatele či zpravodaje. Není. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme následně hlasovat: " Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, podle sněmovního tisku 28."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 150 přihlášeno 162 poslanců, pro 123, proti 10. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Mám tu faktickou poznámku pana poslance Radima Fialy? Ne. Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona, který byl schválen. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dále budeme projednávat bod

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 31/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal místo ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj kontrolního výboru poslanec Vladimír Koníček. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku č. 31/2.

Otevírám obecnou rozpravu. Ani k archivnictví a spisové službě nevidím žádnou přihlášku. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zdali je zájem o závěrečné slovo navrhovatele a zpravodaje. (Nikoli.)

Pokročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, pane předsedající. Hlasování bude jednoduché, protože máme jenom jeden pozměňovací návrh, který doporučuji hlasovat jako celek, a potom už o návrhu jako celku. Moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji jak za návrh, tak za stanovisko. Má k tomuto postupu někdo nějakou námitku? Nemá. Dám tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu. Stanovisko pana zpravodaje je kladné. Stanovisko navrhovatele, pane ministře? Je také kladné.

 

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 151 je přihlášeno 164 poslanců, pro 142, proti žádný. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji.

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 152 je přihlášeno 164 poslanců, pro 144, proti žádný. Konstatuji, že jsme schválili návrh zákona ve znění pozměňovacího návrhu, tak jak byl přijat, a s návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho programu je

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Josef Nekl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 53/2.

Otevírám rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí... Pardon, pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Původně jsem chtěl říct, že budu velmi stručný, ale protože se tady na mě kolega poslanec Pilný mračí, tak řeknu, že nebudu zdržovat. To taky myslím asi není vhodné. Takže dovolte mi, abych opět konstatoval cíle recyklace obalů se skutečností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP