(16.30 hodin)
(pokračuje Pecina)

V neposlední řadě návrh zákona promítá do volebních zákonů změnu pojmosloví zavedenou novým občanským zákoníkem, který nabude účinnosti k 1. lednu 2014.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že směrnice musí být do právních řádů členských států transponována do 28. ledna 2014, je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra, místopředsedovi vlády Martinu Pecinovi. Nyní bych požádal pana poslance Jeronýma Tejce jako předsedu ústavněprávního výboru, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout pana poslance Stanislava Grospiče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. Děkuji. O návrhu pana předsedy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Stanislav Grospič. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 171 poslance pro 116, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby se usadil u stolku zpravodajů.

 

Nyní se přihlásil pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych jménem dvou klubů, ODS a TOP 09, vetoval arogantní návrh pana ministra Peciny nepodrobit tento návrh parlamentní debatě a postoupit ho zrychlenému čtení. Takže to vetujeme a trváme na řádném projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Jistě je souhlas obou klubů, čili budeme postupovat standardním způsobem. Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Grospič. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, máme před sebou vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tak jak je předložen vládou České republiky a vychází, tak jak uvedl pan ministr vnitra, především z potřeby ratifikovat a promítnout do právního řádu České republiky ve vztahu k volbám do Evropského parlamentu směrnici Rady 213 EU, kterou se mění směrnice číslo 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro práva výkonů být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Evropské unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

Tak jak tady již bylo uvedeno, jedná se o několik okruhů, které jsou promítnuty do předložené novely. Jde vesměs o technické věci, které souvisí s technikou výkonu volebního práva. Myslím si, že ve své podstatě předložená novela, byť je poměrně rozsáhlá, zobecňuje ony předmětné technické věci, kdy za prvé se vypořádává s ustanovením formálního prohlášení o nezbavení se práva, za druhé reaguje na akt 90/1976, který upravuje základní pravidla upravující volby do Evropského parlamentu z hlediska jeho zpřesnění, týkající se zahájení sčítání okrskových volebních komisí a dokončení tohoto sčítání, až po zveřejnění výsledků voleb Českým statistickým úřadem. Třetí okruh se týká pojmosloví a jeho uvedení do souladu se zákonem číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, se zákonem číslo 89/2012 Sb., tj. s občanským zákoníkem. A dále se jedná o určité implementace z hlediska pilotního projektu Evropské unie, transpozice možné duplicity výkonu volebního práva při volbách do Evropského parlamentu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které, konstatuji, nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Protože v obecné rozpravě nikdo nevystoupil, nemáme žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí a budeme se pouze zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 36, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 174 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Lhůta projednání zůstává podle zákona, protože ani předkladatel ani nikdo jiný nenavrhl zkrácení lhůty k projednání a veto dvou klubů bylo přijato. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Dalším bodem je

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb.,
o evropské občanské iniciativě
/sněmovní tisk 28/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra v demisi Martin Pecina. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě.

Návrh zákona má v prvé řadě za cíl přizpůsobit svou terminologii a kontrolní postupy zákonu číslo 255/2012 Sb., o kontrole, který nabývá účinnosti 1. ledna 2014. Druhým cílem je dílčí modifikace ověřovací procedury prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy. Ministerstvu vnitra jakožto orgánu, který je v České republice pověřený ověřováním prohlášení o podpoře občanské iniciativy, se na základě zpřesnění výkladu nařízení číslo 211/2011 o občanské iniciativě na úrovni Evropské unie umožňuje přístup k dalším údajům ze základního registru obyvatel z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému evidence občanských průkazů a z informačního systému evidence cestovních dokladů. Jedná se o údaje, které jsou zcela nezbytné k ověření prohlášení o podpoře občanské iniciativy.

Předmětný návrh zákona již byl v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, projednán v prvém čtení Poslaneckou sněmovnou v minulém volebním období. Z důvodu rozpuštění Sněmovny k jeho dalšímu projednání již nedošlo.

S ohledem na cíle návrhu zákona, tedy sjednocení jeho terminologie a postupu s kontrolním řádem, který, jak jsem již uvedl, nabývá účinnosti 1. ledna 2014, a zajištění potřebných prostředků k posuzování prohlášení o podpoře občanské iniciativy, přičemž občanské iniciativy jsou již organizovány, je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Z tohoto důvodu vláda navrhuje Poslanecké sněmovně vyslovit i s tímto návrhem zákona souhlas již v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Martinu Pecinovi a nyní požádám předsedu kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, dovoluji si navrhnout pana poslance Vladimíra Koníčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže rozhodneme v hlasování číslo 37. Ptám se, kdo je pro to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Vladimír Koníček. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 37, z přítomných 173 pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pan Vladimír Koníček se stal zpravodajem pro prvé čtení.

 

Ale ještě před ním pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP