(14.50 hodin)
(pokračuje Zemek)

Jak jsem říkal ve svém prvním příspěvku, na výbor pro životní prostředí přišla řada pozměňovacích návrhů. Já se potom v podrobné rozpravě ke dvěma z nich přihlásím právě v souvislosti s podporou výroby tepla a elektřiny dohromady. To je v tuto chvíli z mé strany všechno. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Zemkovi. Zeptám se ještě na případnou další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Robin Böhnisch, poté pan poslanec Šarapatka.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl v první řadě pozastavit nad slovy pana ministra v úvodním slově, kdy podpořil pozměňovací návrhy z výboru hospodářského a ostatní odmítl, troufám si říct, předtím, než je vůbec viděl a četl. Je pravda, že hospodářskému výboru patří velký dík, protože odvedl na úpravě té normy obrovský kus práce, ale pár změn je určitě potřeba ještě promítnout.

Vystupuji rovněž jako zástupce výboru pro životní prostředí a přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uložen v systému jako sněmovní dokument 7910. Obšírnější zdůvodnění mého návrhu by jistě patřilo do obecné rozpravy, tak jenom řeknu, čeho se můj pozměňovací návrh týká. Jde o malé vodní elektrárny. V té náladě, v celonárodní hysterii proti obnovitelům zdrojům tento zákon v podstatě likviduje i malé vodní elektrárny, což je zdroj, který k českým zemím historicky patří, je to zdroj, kde prostě z principu nejde o spekulaci, nejde o podléhání nějakým náladám. Vodních elektráren je na omezeném území ČR několik tisíc, jsou zdrojem poměrně stabilním a myslím si, že s ohledem na naši historii na využívání vodní energie za Rakouska-Uherska i za první republiky si nemůžeme dovolit tento cenný zdroj dnes elektrické energie likvidovat.

To k mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Šarapatku, po něm je přihlášen pan kolega Krátký.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já mám drobný pozměňovací návrh, který by měl přijít do přechodných a závěrečných ustanovení zákona a týká se vlastně změny daně z 26 % na 10 %, a pokud k této změně sazby dochází, tak musí být jasné, že v roce 2013 je nutné odvést právě těch 26 %.

Takže pozměňovací návrh by zněl následovně: Pro odvodové povinnosti u odvodu z elektřiny ze slunečního záření, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tolik tato drobná změna a doplnění zákona. Text předám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Prosím nyní pana poslance Jiřího Krátkého. Dále je přihlášen pan kolega Pavol Lukša.

 

Poslanec Jiří Krátký: Děkuji za slovo. Dovolím si přihlásit se ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou ve sněmovním dokumentu evidovány pod číslem 7917.

Já jenom pro ty, co to zajímá, zkuste se někdy podívat na zprávu Komise Radě Evropy zhruba před třemi lety, která jasně dokladuje, že Evropa, Evropská unie podporuje fosilní paliva zhruba čtyřikrát více než obnovitelné zdroje. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pan poslanec Pavol Lukša a poté pan poslanec Josef Novotný starší.

 

Poslanec Pavol Lukša: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovoluji si se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který máte v systému pod číslem 7916.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pan poslanec Josef Novotný starší.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Taktéž já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním dokumentu pod číslem 7913. V části A definuje právě ty malé výrobny a v části B definuje zdroje, ze kterých by se pokryla ta přechodná doba. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci. Nyní požádáme ještě pana ministra průmyslu a obchodu, aby v podrobné rozpravě zopakoval svůj návrh na zkrácení lhůty. Prosím, pane ministře... Ještě pan kolega Zemek? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěl přihlásit k již avizovanému pozměňovacímu návrhu. Jsou to vlastně dva pozměňovací návrhy pod jedním číslem, a to číslem 7915, a týká se to právě omezení podpory u kombinované výroby tepla a elektřiny. Je to navíc limitováno výkonem 500 megawattů právě s ohledem třeba na různé městské výtopny, které jsou do tohoto objemu, a právě tento pozměňovací návrh se tímto zabývá.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím pana ministra.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky si vás dovoluji požádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji vám. A děkuji zároveň všem poslancům za jejich další pozměňovací návrhy. Projednáme je, zvážíme, seznámíme při třetím čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Ještě někdo, kdo chce vystoupit v podrobné rozpravě? Pan zpravodaj Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady tedy už docela dlouho, ale mně ty jednací řády nikdy nebavilo studovat, tak si nejsem jist, jestli nemusím opakovat to zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin...

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Navrhl to pan ministr jako předkladatel.

 

Poslanec Milan Urban: Pan ministr není poslanec, tak jsem si nebyl jist. Tak proto, abychom to nemuseli zase někdy napravovat, tak tak činím. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová V tomto případě tak musí učinit navrhovatel, takže je to všechno v pořádku. Znovu se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu a budeme nyní hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, a to na 48 hodin, tak jak navrhl pan ministr Cienciala jako zástupce vlády, tedy zástupce navrhovatele. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu, abychom mohli o tomto návrhu rozhodnout.

Mám zde žádost o odhlášení, takže všechny jsem vás odhlásila. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

O návrhu na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením rozhodneme v hlasování, které ponese pořadové číslo 136. Já toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro, aby lhůta mezi druhým a třetím čtením byla zkrácena na 48 hodin. Proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 136 přítomno 113, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přijat a lhůta mezi druhým a třetím čtením byla zkrácena na 48 hodin.

 

Tím můžeme skončit druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a děkuji též pánům zpravodajům. Končím projednávání bodu 32, sněmovního tisku 1121 ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 1058/ - druhé čtení

Návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Pane ministře, prosím o vaše slovo. Pana poslance Novotného požádám, aby nerušil řečníka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP