(16.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme hlasovat nyní podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. Tady je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 771/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 43. Přihlášeno je 172 poslanců. Pro hlasovalo 123, proti 12. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona v této podobě jsme vyslovili souhlas a přijali ho. Končím projednávání tohoto návrhu.

 

Máme další bod.

5.
Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně
některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
/sněmovní tisk 827/6/ - vrácený Senátem

Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 827/7. My tady nemáme zástupce Senátu, ale to v zásadě nebrání tomu, abychom projednali tento návrh přesto vrácený.

Poprosil bych, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou považuji za všeobecně akceptovatelné řešení problematiky nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Pozměňovací návrhy přijaté Senátem nedoporučuji přijmout, a to z následujících důvodů:

Zrušení obecné výjimky z povinnosti složit zkoušku z českého jazyka a znalosti reálií pro zákonem vyjmenované kategorie osob by vedlo ke stavu, kdy by o prominutí zkoušky muselo být požádáno, a to tedy i v případě pětiletých dětí, osob, které absolvovaly v České republice školní docházku, nebo osob, které jsou mentálně retardované, nemohou mluvit a tak podobně. Takový postup by byl oprávněně nahlížen když ne jako absurdní, tak přinejmenším zbytečně formalistický.

K ponechání dosavadní působnosti státu občanské agendy u magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně, když obecně jde o působnost krajských úřadů, bych rád uvedl, že navrhované převedení této působnosti na krajské úřady bylo z jejich strany i ze strany dotčených krajských úřadů akceptováno. Ponechání působnosti na magistrátech navíc nepřináší žádné konkrétní pozitivum pro občany, popřípadě pro žadatele o udělení státního občanství. Vykonávání této působnosti krajskými úřady Plzeňského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje nebude znamenat žádné vzdálení státní správy, když uvedené úřady sídlí ve stejných městech.

K soudnímu přezkumu zamítnutí žádosti o udělení státního občanství na základě stanoviska Policie České republiky nebo zpravodajských služeb, a to z důvodu ochrany některých bezpečnostních zájmů, bych rád poznamenal, že podle mého názoru bude tento soudní přezkum působit v praxi problémy, a to zejména proto, že zpravodajské služby nebo policie nemohou poskytovat údaje z živých operativních spisů, na jejichž základě bude žádost o udělení státního občanství zamítnuta. Obávám se, že výsledkem požadavků na soudní přezkum tak bude udělování státního občanství osobám, které bezpečnostní zájmy tohoto státu objektivně ohrožují.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď bych se zeptal pana poslance Jeronýma Tejce, jestli se chce vyjádřit. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, situace je nanejvýš jasná. Všichni jste obdrželi pozměňovací návrh Senátu, který mimo jiné pojednává o možném soudním přezkumu rozhodnutí v této věci. A pak samozřejmě ve chvíli, kdy by tento návrh zákona nebyl schválen ve znění navrženém Senátem, budeme hlasovat o původní verzi, kterou již Poslanecká sněmovna v minulosti přijala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otvírám rozpravu. Mám tady přihlášku pana poslance Jiřího Paroubka - ne, dobře, tak to ruším. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Někdo další? Takže v tom případě pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Takže poslance zase prosím do sněmovny, protože budeme hlasovat podle § 97 odst. 4. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podle sněmovního tisku 827/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 827/7."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44. Přihlášeno je 175 poslanců, pro hlasovalo 6, proti 94. Takže to bylo zamítnuto.

 

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 5. Nyní bude k přijetí usnesení zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Návrh usnesení je tento: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 827/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování má pořadové číslo 45. Přihlášeno je 178 poslanců, pro hlasovalo 120, proti 13. To bylo přijato.

 

Máme tu další bod.

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Prosím paní ministryni Hanákovou a zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu pana poslance Zdeňka Bezecného. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě v úterý 4. prosince 2012 na 49. schůzi. Přerušili jsme ho do řádné únorové schůze Poslanecké sněmovny.

Takže se nyní zeptám, jestli ministryně kultury Alena Hanáková nebo zpravodaj výboru pan poslanec Bezecný chtějí vystoupit. Můžete. Prosím, pane poslanec Bezecný se hlásí o slovo.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, pánové, já jenom připomínám, v jaké situaci jsme byli, když se přerušila rozprava. Seznámil jsem vás s usnesením výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 4. dubna roku 2012. Zároveň předesílám, že samozřejmě uplynulo mnoho vody, takže je tam potřeba u tohoto zákona změnit účinnost. To bude předmětem i mého pozměňovacího návrhu, ke kterému se vyjádřím potom v podrobné rozpravě nebo ho přečtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Hlásí se do ní paní poslankyně Levá, paní poslankyně Klasnová, dobře vidím přihlášky, takže v tomto pořadí. Prosím paní poslankyni Levou jako první.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vládní návrh, pokud si vzpomínáte, zavádí nový pojem periodický tisk územně samosprávného celku. Tato periodika... jehož vydavatelem bude obec, kraj, město, městská část nebo právnická osoba zřízená nebo ovládaná územně samosprávným celkem nebo vydavatel smluvně svázaný s územně samosprávným celkem. Tato periodika, tzv. radniční listy, budou financována z rozpočtu obce a kraje, ale veřejnost mnohdy dnes není informována jen o názorech ostatních, mnohdy jenom pouze o názorech vládnoucí většiny ve městě. Nepohodlné příspěvky bývají odmítány, dialog je umlčován, není zajištěn prostor pro názorovou pluralitu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP