(16.00 hodin)

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak já v zásadě - děkuji za slovo, pane předsedající - v zásadě navážu na pana ministra. On už ten původní návrh zákona, tak jak jsem zde říkal ve třetím čtení, byl přijatelný, protože zpřísňuje podmínky pro to, aby lidé mohli vykonávat funkci insolvenčního správce či insolvenční správkyně, takže já jsem ten návrh podpořil, a ne jenom já, ale celá naše strana.

Pozměňovací návrhy Senátu jsou v podstatě technického rázu a jsou přijatelné, takže já ty senátní úpravy podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď otevírám rozpravu, v níž by jako první mohl vystoupit senátor Jiří Dienstbier. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já se vyjádřím velmi stručně. Zaznělo tady, že většina těch pozměňovacích návrhů Senátu je legislativně technické povahy, s třemi výjimkami, řekl bych.

Jednou tou výjimkou je prodloužení lhůty z šesti měsíců na pět let v případech, kdy někdo složí zkoušku insolvenčního správce a v té lhůtě by měl požádat o rozhodnutí, které mu umožní činnost vykonávat. Návrh byl motivován tím, že ta šestiměsíční lhůta je velmi krátká a mohlo by dojít k ohrožení práv některých osob, například by se mohlo jednat o ženy na mateřské dovolené, která spadne do období po složení zkoušky insolvenčního správce, ale mohou to být třeba i nějaké dlouhodobé nemoci a podobné věci, a zároveň v podobných profesích žádné lhůty, do kdy po složení zkoušky se musí požádat o získání oprávnění k výkonu činnosti, stanoveny nejsou.

Druhým věcným návrhem je sjednocení posuzování bezúhonnosti mezi insolvenčními správci právnickými osobami a insolvenčními správci fyzickými osobami, protože v návrhu, který přišel do Senátu ze Sněmovny, toto bylo stanoveno odlišně. Pozměňovací návrh Senátu to sjednocuje tím způsobem, že v případě trestných činů, které nesouvisí s výkonem činnosti insolvenčního správce, by bezúhonnost zakládaly pouze trestné činy úmyslné povahy. Nevztahovalo by se to proto na nedbalostní činy, protože v Senátu se většina domnívala, že například spáchá-li někdo dopravní nehodu, za kterou je odsouzen, tak je zbytečné takovýto nedbalostní čin klást jako překážku pro výkon funkce insolvenčního správce.

A tou třetí změnou je pouhé prodloužení odkladu účinnosti legisvakanční lhůty, protože v návrhu ze Sněmovny je to dáno tak, že návrh má nabýt účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po jeho vyhlášení, což teoreticky může být i druhý den v případě, že by se zákon vyhlásil poslední den kalendářního měsíce, a ta změna je poměrně zásadní a v zásadě okamžitě od její účinnosti podle ní musí postupovat všechny dotčené osoby a státní úřady včetně soudů, které k ní musí přihlížet při jmenování správců, insolvenčních správců včetně těch se zvláštním oprávněním. Proto Senát navrhuje prodloužení legisvakanční lhůty o jeden měsíc.

Toť vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu senátorovi. Dívám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu ukončím. Nevím, jestli ještě zazní nějaké závěrečné slovo... (Nikdo se nehlásil.)

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Takže teď zagonguji, požádám vás, kdo máte v úmyslu hlasovat, abyste se dostavili do sněmovny. A budeme... Chvíli počkám...

Prosím, budeme hlasovat o zákonu vráceném Senátem, o zákonu č. 312, o insolvenčních správcích. Takže k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců podle jednacího řádu tedy. Doufám, že jsme tady všichni.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 662/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 662/4.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento tisk, pro tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 40, přihlášeno je 179 poslanců, pro hlasovalo 84, proti 47. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Vzhledem k tomu, že jsme ho tedy nepřijali, budeme hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. A k přijetí tohoto usnesení je nyní zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. A přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 662/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 41, přihlášeno je 180, pro hlasovalo 117, proti 14. Výsledek tedy je, že jsme návrh zákona v tomto znění přijali. Končím projednávání bodu a zákona č. 312.

 

Máme tu další návrh.

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 771/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, usnesení jsme obdrželi jako tisk 771/4. Prosím tedy, aby se opět za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil nejdřív ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Já děkuji znovu za slovo. Opět mohu říci, že je pro mě přijatelný i návrh Senátu, nicméně je tam snad jediná věc, která se týká legislativní techniky. To, co navrhuje Senát, je vlastně určitá výjimka, která by měla být v těch lhůtách, které tato novela obchodního zákoníku zavádí. Proto se spíše přikláním k té verzi původní, to znamená tak, jak byla schválena Poslaneckou sněmovnou. Pokud ovšem by prošel i senátní návrh, tak se žádná tragédie ve smyslu toho, že by se nějakým způsobem měnil ten zákon tak, že je pro nás nepřijatelný, tak by tomu nebylo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A já bych teď požádal paní poslankyni Janu Suchou, pokud by se mohla vyjádřit za ústavněprávní výbor. Paní poslankyně Jana Suchá - nechce. Dobře, nemusí.

Otevírám rozpravu. V ní bych zase požádal Jiřího Dienstbiera, jestli by vystoupil jako první. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP