(9.20 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Přicházíme ke druhému návrhu pana poslance Laudáta. Ten se týká bodu 12, sněmovního tisku 761, zařadit jako první bod dnes na dopolední jednání po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 111, přihlášeno 147 poslanců, pro návrh 79, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Přecházíme k poslednímu návrhu, který zde máme k pořadu dnešního jednání, a to je návrh pana předsedy Bendy pevně zařadit bod číslo 8, zákoník práce, sněmovní tisk 876, na zítřek po mezinárodních smlouvách. Jedná se o zítřejší dopolední jednání. Interpretuji to tak správně?

Zahajuji hlasování o tomto návrhu pana předsedy Bendy. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 112, přihlášeno 148 poslanců, pro návrh 143 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, tím jsme se vypořádali s veškerými návrhy na změnu pořadu schůze.

Hlásí se předseda klubu sociální demokracie, pan poslance Tejc. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, často zaznívá ze strany vedení Poslanecké sněmovny a některých představitelů koalice to, že opozice svými návrhy za změnu programu komplikuje schůzi Poslanecké sněmovny, že zdržuje jednání Poslanecké sněmovny a že by bylo dobré, aby tato jednání nebyla komplikována poslaneckými návrhy na změny programu. Chtěl bych pro tu příští debatu, která jistě ještě bude probíhat, upozornit, že dnešní schvalování programu, dnešní návrhy, byly výhradně z dílny koalice a vládních poslanců.

Děkuji. (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji za připomenutí. Pokud zde už nejsou žádné námitky k procedurálním hlasováním, přejdeme k prvnímu pevně zařazenému bodu. Jak už jsem řekl, jsme v bloku třetích čtení.

 

První návrh zákona, který je zde pevně zařazen, je

138.
Návrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka,
Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 836/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jan Husák a dále pak zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Šidlo. Obdrželi jste sněmovní tisk 836/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy. (Hluk v sále trvá.)

Otevírám rozpravu, do které se hlásí navrhovatel pan poslanec Husák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte jenom krátce uvést tento tisk, který jde do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Poprosím o klid v sále! Děkuji pěkně.

 

Poslanec Jan Husák: Chtěl bych poděkovat všem, kdo se zapojili do diskuse ohledně konečné podoby, nebo předpokládané konečné podoby tohoto sněmovního tisku. Děkuji všem, kdo podali pozměňovací návrhy a připomínky k tomuto zákonu, ať to bylo v hospodářském výboru, nebo na plénu Poslanecké sněmovny. Musím vás ujistit, že jsme se každým návrhem pečlivě zabývali a hledali jsme kompromis, který bude průchozí touto Poslaneckou sněmovnou.

Považuji tuto novelu zákona za velmi důležitou v tom smyslu, který byl do toho tisku vložen, a to je ochrana spotřebitele na trhu telekomunikací a dále další posílení prostoru pro vytváření konkurenčního prostředí na trhu telekomunikací.

Zde ve Sněmovně jsou pozměňovací návrhy a proceduru a vyjádření k nim určitě sdělí pan zpravodaj. Chci říci, že se nám podařilo podle mého názoru odstranit všechny důvody, které by mohly vést k zamítnutí. Proto vás prosím, abyste hlasovali pro tento zákon, pro pozměňovací návrhy, které jsou zejména obsaženy v mém komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem C, který de facto obsahuje více než 90 % všeho, co bylo v ostatních pozměňovacích návrzích. Proto prosím o podporu tohoto zákona, o podporu pozměňovacího návrhu, který de facto vytváří kompromis, který může znamenat to, že se tato Poslanecká sněmovna napříč politickým spektrem dokáže shodnout na tom, že ochrana spotřebitele na telekomunikačním trhu, posílení konkurenčního prostředí opravdu leží nám všem poslancům na srdci a že chceme tento stav, který je potřeba upravit a napravit, provést touto novelou zákona.

Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně zástupci navrhovatelů. Jsme v rozpravě. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Krupka. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, naprosto souhlasím s tím, co řekl závěrem svého vystoupení pan kolega Husák, že je třeba na jedné straně zajišťovat jistou ochranu spotřebitele, nicméně musíme vnímat i druhou stranu, čili toho, kdo poskytuje tuto službu. To neznamená, že bychom jej měli ochraňovat, ale měli bychom vytvářet podmínky pro to, aby byly společně s nimi i tyto věci projednány.

V prvé řadě bych se chtěl zeptat s ohledem na pozměňovací návrh, který končí přechodným ustanovením, že do šesti měsíců by měly být upraveny stávající smlouvy. Znamená to, že smlouvy, které jsou mnohdy sepisovány třeba na jeden nebo dva roky, v určité situaci a s vědomím klientů, kteří za to dostávají nějaké služby, například zvýhodněné ceny mobilních telefonů, jestli tyto skutečnosti byly projednány s operátory. Stačí ano, nebo ne.

Pak bych měl několik připomínek k jednotlivým návrhům, nicméně beru jednu věc za důležitou. Mnohdy unikají věci, které souvisejí s jinými zákony, např. s novým občanským zákoníkem. Zejména jsem narazil na jednu věc, která pro mne, který se tady zabývá už delší dobu elektronickými komunikacemi, resp. řešením přenosu informací, tak v pozměňovacím návrhu pana poslance Michala Doktora je uveden požadavek, myslím, že hned v prvním bodě, aby před ukončením smlouvy dostávali tento materiál, čili návrh, v písemné podobě. Chci jenom zdůraznit, že už od roku 2008 existuje zákon č. 300, který jednoznačně dává do roviny elektronickou i písemnou podobu všech dokumentů. Existuje možnost zasílání právnickým osobám do datových schránek a zcela jednoznačně takovýto bod by byl v rozporu.

Jenom bych chtěl upozornit na tyto věci a zejména mě zajímá ten první bod, zdali to bylo projednáno s operátory, abychom se nedostali do situace, kdy na jedné straně vytváříme prostor pro to, abychom ochránili spotřebitele, a na druhé straně by nastala situace, že se operátoři na rozdíl od jiných typických, například v energetice a v plynárenství, budou ohrazovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně panu poslanci Krupkovi. Zástupce navrhovatelů bude chtít reagovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Co se týče jednání s operátory, já se přiznám, že jsem se vyhnul přímému jednání, protože by to znamenalo nevyvážené prostředí a některý z operátorů by mohl mít dojem, že jsem s ním jednal méně nebo více. To jsem nepovažoval za vhodné. Ale v každém případě tento návrh, který je, a všechny otázky, které zde přednesl pan kolega Krupka, byly brány v potaz, byly předmětem konzultací mezi druhým a třetím čtením.

Co se týče stanoviska MPO, odborného útvaru, všechny tyto připomínky byly vyjasněny a mají plnou podporu MPO jako garanta odborné stránky zákona o elektronických komunikacích. Tím to považuji za vyjasněné. MPO podle sdělení ví stanoviska a názory operátorů. Samozřejmě nemusí ti operátoři se vším souhlasit, ale toto je verze, kterou považuje MPO - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP