(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Pokud se již nikdo v rámci tohoto bodu nehlásí, tak tento bod končím.

 

Budeme pokračovat bodem

95.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012
/sněmovní tisk 837/

Poprosím, aby se místo omluvené poslankyně Hany Orgoníkové slova ujal za petiční výbor pan poslanec Koníček. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky obdržela v prvním pololetí 2012 celkem 24 petice. Pod těmito peticemi bylo podepsáno více než 231 tis. petentů. Nejvíce podpisů v tomto období, a to 90 782, bylo shromážděno pod peticí proti vládním reformám.

K peticím, které měly více než 10 tis. podpisů, byla uspořádána veřejná slyšení, a to k petici právě proti vládním reformám, k petici odmítající zákon o protikomunistickém odboji, k petici proti průzkumu těžby a proti těžbě břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení.

O vyřízení dalších petic si můžete přečíst ve sněmovním tisku 837, ke kterému petiční výbor přijal usnesení číslo 129, ve kterém mimo jiné doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012." O tomto návrhu bychom na závěr měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Otevírám rozpravu podrobnou. Poprosím pana zpravodaje, zda by se tedy ještě mohl přihlásit k usnesení, které načetl ve své zprávě.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, pane předsedající. Hlásím se k tomuto usnesení, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí tu zprávu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Výborně. Děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana poslance, zda chce využít svého práva na závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Budeme tedy hlasovat o usnesení, které přednesl pan poslanec Koníček, že Poslanecká sněmovna bere tuto zprávu na vědomí.

Hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 72, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 106, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 95. Děkuji panu poslanci Koníčkovi.

 

V této fázi on ale ještě neodchází, protože zahajuji bod

96.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012
/sněmovní tisk 945/

Stejně jako v minulém případě místo omluvené paní poslankyně Orgoníkové vystoupí pan poslanec Koníček. Pane kolego, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ve druhém pololetí roku 2012 obdržela Poslanecká sněmovna 22 petice. Pod těmito peticemi bylo podepsáno více než 196 tis. petentů. V petici s nejvíce podpisy, a to 63 260, byl vyjádřen požadavek na zachování současné nemocniční sítě.

K peticím, které měly více než 10 tis. podpisů, byla uspořádána veřejná slyšení. Bylo to k peticím za obnovu zemědělské krajiny, proti vzniku Národního parku Křivoklátsko, proti zřízení 30 % prvních zón v Národním parku Šumava.

K problematice církevních restitucí došly ve druhém pololetí 2012 čtyři petice celkem s 41 tis. podpisy. K tomuto také bylo uspořádáno veřejné slyšení. Jako zajímavost uvádím, že petičnímu výboru paní ministryně potvrdila, že neexistuje seznam majetku k vydání církvím, byť ve Sněmovně při projednávání tvrdila, že takovým seznamem disponuje.

Podrobnosti k vyřízení dalších petic naleznete v tisku 945.

Petiční výbor k tomu přijal usnesení číslo 158, kde mimo jiné doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012."

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, tedy ji končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Poprosím zase ještě pana zpravodaje, aby se přihlásil k návrhu usnesení.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano. Měli bychom hlasovat o usnesení, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o peticích.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Výborně. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, tak ji končím. Závěrečné slovo, předpokládám, pan poslanec nechce.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o usnesení, které načetl pan poslanec Koníček.

Hlasování zahajuji. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 73, přihlášeno bylo 131 kolegyň a kolegů, pro 107, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu číslo 96. Děkuji poslanci Koníčkovi.

 

Budeme pokračovat bodem

97.
Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2011 s vyjádřením
vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních
závěrek za rok 2011 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 847/

Tento materiál uvede pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po několika vyřazeních z programu vám předkládám se značným zpožděním k projednání materiál Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2011 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních uzávěrek za rok 2011 u jednotlivých zdravotních pojišťoven a celého systému veřejného zdravotního pojištění jako celku spolu s tabulkovými přílohami.

Tak jak nařizuje zákon, všechny výroční zprávy a účetní uzávěrky zdravotních pojišťoven za rok 2011 byly schváleny samosprávnými orgány zdravotních pojišťoven a ověřeny auditory do 30. dubna 2012, čili to zpoždění, se kterým tento materiál projednáváme, je téměř roční. Ověřením dokumentů na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí nebyly zjištěny žádné zásadní formální nedostatky.

Souhrnné hodnocení systému veřejného zdravotního pojištění vychází z dat získaných sumarizací údajů jednotlivých výročních zpráv zdravotních pojišťoven.

Do hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2011 se promítala ekonomická recese, která systém postihla zhruba dva roky předtím a podepsala se na něm již v roce 2010, kdy propad veřejného zdravotního pojištění byl největší za celou dobu, kterou máme od té doby 2008 k dispozici. Od té doby se ten propad, jak budu za chvíli demonstrovat, mírně zlepšuje, ale již v roce 2010, tedy v roce předcházejícím roku, který dnes hodnotíme, byl celkový propad 6 miliard 855 milionů. Od té doby se naším zdravotním pojištěním táhne, přestože se zmenšuje a stále ještě až do loňského roku byl kompenzován zůstatky na příjmech, zůstatky na účtech veřejných zdravotních pojišťoven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP