(11.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Tedy ke konci června 2012, abych nezůstal nic dlužen tomu, co projednáváme, ke konci června skončilo hospodaření státního rozpočtu se schodkem 71,7 mld. korun, celkové příjmy byly 504,6 mld., což bylo 46,4 % rozpočtu, a celkové výdaje činily 576, což bylo 48,3 % rozpočtu.

A nyní dovolte, abych vás předběžně seznámil s těmi výsledky, které již budu moci garantovat při předkládání státního závěrečného účtu. Jistě si vzpomínáte, že státní rozpočet roku 2012 byl schválen v příjmech 1 bilion 51,4, celkové výdaje byly 1 bilion 152 a za celý rok 2012 tedy jsme skončili schodkem 101 miliard. Touto Poslaneckou sněmovnou schválený schodek byl 105 miliard, to znamená, že celkový výsledek byl o 4 miliardy bezpečně pod Poslaneckou sněmovnou schválenou hranicí. Celkový výsledek byl o 41,8 miliardy lepší než v roce 2011 a ony 4,4 miliardy lepší, než činila rozpočtovaná výše.

Jak vypadaly příjmy i výdaje včetně k plánovaným číslům. Příjmy v té výši 1 bilion 51,4 miliardy korun bylo 96,1 % plánovaných příjmů a rozpočet nebyl naplněn o 42,6 miliardy plánovaných příjmů, což bylo avizováno již na konci roku 2011, a to byl důvod oněch lednových korekcí, na základě kterých jsme museli korigovat výdaje vzhledem k nenaplněným příjmům.

Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 540,3 miliardy korun, na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení to bylo 371,5 miliardy korun a na nedaňové a ostatní příjmy 139,5 miliardy korun. Daňové příjmy meziročně vzrostly o 17,2 miliardy korun oproti roku 2011, to jest o 3,3 %. Tento růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 371,5 miliardy korun, což představovalo 96,7 % plánovaných příjmů, a meziroční růst byl o 4,7 miliardy. Z toho na důchodové pojištění připadlo 330,2 miliardy korun při meziročním růstu o 4,2 miliardy.

Celkové výdaje státního rozpočtu tedy za rok 2012 byly čerpány ve výši 1 bilion 152,4 miliardy korun, což představovalo 96,1 % plánovaných výdajů. A ona 3,9 % plánovaných výdajů byla ona nezbytná úsporná opatření, ke kterým vláda osvíceně a prozřetelně přistoupila již na začátku roku, aby dokázala vámi stanovený a nařízený schodek bezpečně dodržet, což se nám také podařilo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru. Byl jsem informován, že místo pana poslance Suchánka vystoupí pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji. Dámy a pánové, v zastoupení kolegy Pavla Suchánka a v návaznosti na slova svého předřečníka pana ministra Kalouska vám přednesu usnesení rozpočtového výboru z 39. schůze dne 21. listopadu 2012, kdy rozpočtový výbor bere na vědomí zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí roku 2012 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí roku 2012 na vědomí.

Toť vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Zahájím obecnou rozpravu. Pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych jenom upozornit na jeden bod ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu. Čekal jsem, jestli se k němu pan ministr financí vyjádří, protože NKÚ upozorňuje, řekněme, na nekonzistentnost údajů uvedených ve zprávě.

V části IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv na straně 141 jsou uvedeny v tabulce číslo 78 údaje: státní finanční pasiva celkem k 1. 1. 2012 1 566,2 miliardy korun, státní finanční pasiva celkem k 30. 6. 2012 1 702,3 miliardy korun. Ale v části V. Zpráva o řízení státního dluhu na straně 49 v tabulce 85 jsou uvedeny údaje: státní dluh celkem k 1. 1. 2012 1 499 miliard a státní dluh k 30. 6. 1 635 miliard.

Podle § 36 odstavce 9 rozpočtových pravidel je státní dluh souhrnem státních finančních pasiv. A NKÚ říká, že tento rozdíl čísel není v té samotné zprávě nijak komentován. Poprosil bych pana ministra o komentář, proč jsou tam takové rozdíly.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Ptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Otevřu rozpravu podrobnou. Poprosím pana zpravodaje, aby se přihlásil k onomu usnesení, které načetl ve své zpravodajské zprávě.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Hlásím se k usnesení, které jsem přečetl ve své zprávě.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Výborně. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy... (Nikdo se nehlásil.) Tu končím.

V rámci závěrečného slova dám prostor panu ministrovi financí. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Chci poděkovat za prvé za projednání, za druhé chci poprosit pana poslance Koníčka o pochopení. Já prostě tady nemám podrobné podklady. Mám tedy dvě možnosti: buď předstírat, že to vím a něco si vymyslet, anebo se ponořit do těch podkladů a poslat vám to písemně. Volím druhou variantu a prosím o pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Koníček velmi souhlasí s tímto řešením, takže vám oběma děkuji za vstřícné vyřešení tohoto problému.

Pan zpravodaj se nehlásí k závěrečnému slovu, tedy přistoupíme k hlasování.

 

Usnesení bylo načteno panem zpravodajem. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Hlasování zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 71. Přihlášeno je 128 kolegyň a kolegů, pro 62, proti 4. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pane ministře, prosím, vy můžete kdykoliv. Máte slovo.

Ještě než dám slovo panu ministrovi - faktické poznámky kolegyně Lesenská, kolega Koubík, kolega Grebeníček mohu odmazat? Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, já plně respektuji skutečnost, že jste to nevzali na vědomí. Ale to vůbec neznamená, že ta čísla budou jiná. Ta čísla byla přesně taková a budou taková bez ohledu na vaše hlasování. Obávám se, že to není poprvé, a ještě více se obávám, že to není ani naposled, co Poslanecká sněmovna odmítla vzít na vědomí realitu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP