(18.40 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Vláda svůj nesouhlas zdůvodňuje také tím, že by bylo třeba provést ještě nějaké analýzy. Vzhledem k rozsahu této záležitosti se mi to zdá podivné. Zvlášť podivné, když si uvědomím, že vláda chce novelizovat vysokoškolský zákon, kde chce provést zásadní změny, co se týče provozu a poslání veřejných a soukromých vysokých škol. A tam se, i když ty změny budou velmi silné, žádnou analýzu neobtěžovala dělat. Takže když srovnám tyto dvě záležitosti, tak skutečně mi to napovídá to, že vláda z nějakých ideologicko-politických důvodů se k tomuto návrhu, který právě projednáváme, staví negativně.

Takže já bych si také dovolil navrhnout poslancům a poslankyním, abychom tuto normu, nebo tuto novelu přesněji řečeno, nechali postoupit do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Ohlídalovi. Nemám zde žádné další přihlášky. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zda předkladatel nebo paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Rozhodneme tedy hlasováním o přikázání tohoto tisku.

 

Předsedkyně Sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Stejný návrh zazněl v obecné rozpravě i od pana předkladatele. Tedy zahájím hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom přikázali tento tisk výboru pro obranu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 68. Přihlášeno 124, pro 98, proti 5. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali k projednání výboru pro obranu. Končím projednávání bodu číslo 37.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění
následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 716/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je zde navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, nicméně obdržel jsem potřebný počet podpisů, které toto znemožňují. Budeme tedy postupovat standardním způsobem a prosím pana ministra financí, aby se z pověření vlády ujal slova. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jedná se o technickou novelu, kde navrhujeme, jak naložit se zbytkovým účtem, který má svoji historii v restitučním zákoně z roku 1990. Podle tohoto zákona oprávněné osoby, které dostaly stavby významně zhodnocené, rozdíl doplácely státu do Fondu národního majetku. Jeho agenda pak přešla na Ministerstvo financí. Na tomto účtě je dnes 180 milionů korun, se kterými nelze nijak nakládat, neboť to zákon neumožňuje.

Naším cílem je v rámci vyčištění platebního styku a soustavy účtů tento účet zlikvidovat a těchto 180 milionů převést na příjmovou stranu státního rozpočtu, což nelze jinak než zákonem. Proto se omlouvám, že vás touto technikálií obtěžuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje, kterým byl určen pro prvé čtení pan poslanec Josef Cogan.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh byl taktéž předložen tak, aby mohl být vysloven souhlas v prvém čtení. To bylo vetováno. Právě byl předložen pro svoji jednoduchost. Jedná se tedy o poměrně ryze technickou novelu, kterou dochází k určení dalšího naložení s finančními prostředky, tak jak tady bylo řečeno. Hlavním důvodem této změny je skutečnost, že agenda končí, blíží se ukončení, a bez této úpravy není možné finanční prostředky odvést do státního rozpočtu. Proto by měl proběhnout tento zákon.

Zároveň doporučuji návrh na přikázání rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, kde mám zatím jednu přihlášku od pana poslance Sedi, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, budu velmi stručný. Vy jste tady hovořil o 180 milionech. Nevím, podle důvodové zprávy se jedná o 178 140 260,84 Kč.

Ale já bych se vás chtěl dotázat, k jakému účelu výše uvedené finanční prostředky použije vaše vláda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Seďovi. Hlásí se pan ministr, předpokládám.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Omlouvám se, že jsem zaokrouhloval, pane poslanče. Činím tak vždy a myslím si, že jsem nebyl nějak nepřesný.

Prostě bude to příjem státního rozpočtu. Ty peníze nemají mašličky. Bude to příjem státního rozpočtu. Pokud to převedeme ještě v letošním roce, tak si prostě o 180 milionů méně půjčíme, protože o 180 milionů bude menší deficit. Můžeme to rozpočtovat do příštího roku, nicméně stejně to s deficitem nic neudělá, protože to je mimořádný a neopakovatelný příjem. Proto v účetní metodice ESA 95 stejně žádný vliv na deficit nemá. Bude to prostě příjem státního rozpočtu jako jakékoliv jiné mimořádné příjmy.

Dostanete-li zítra pokutu a odvedete ji do státního rozpočtu, také se nebudete ptát, za jakým účelem tu pokutu platíte. Bude to příjem státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nemám žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Tím pádem nám zbývá pouze rozhodnout o přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru rozpočtovému. Ptám se, zda je ještě nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom přikázali výboru rozpočtovému. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 69. Přihlášeno je 124, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat a já tedy konstatuji, že jsme přikázali tento tisk rozpočtovému výboru. Končím projednávání bodu číslo 38.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 39 a avizuji, že to bude poslední bod. Vzhledem k tomu, že jsem byl upozorněn, že u bodu 40 je očekávána velmi obsáhlá zpravodajská zpráva, tak jsem se dohodl s panem předkladatelem Polčákem, že tento bod otvírat nebudeme. Tento bod tedy bude dnešním posledním bodem. Je to

39.
Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové,
Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka,
Luďka Jeništy, Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta,
Jiřího Olivy a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je zde navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2, nicméně mi bylo doručeno veto proti tomuto postupu, a tudíž musíme postupovat řádným procesem.

K tomuto návrhu vláda stanovisko nepřijala.

Prosím, aby se za navrhovatele ujal slova pan poslanec Jan Husák. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, zákon byl uveden, budu se soustředit na jeho obsah.

Všichni si vzpomínáte, že jsme vloni v březnu schvalovali tzv. poštovní zákon. Byla to poměrně zásadní změna, poslední krok liberalizace poštovních služeb. V té době ten zákon velice těžce procházel Poslaneckou sněmovnou a v rámci projednávání v Senátu vznikl pozměňovací návrh, který byl v podstatě koaličně dojednán jako přijatelný i potom pro schvalování Sněmovnou. Bohužel z jakéhosi podivného důvodu blokem klubu sociálních demokratů v Senátu tento pozměňovací návrh neprošel Senátem a ve Sněmovně jsme těsnou většinou zákon schválili v té podobě, jak je dnes platný.

Já jsem se tehdy zavázal jako zpravodaj, že jako zpravodaj předložím malou novelu, která bude korespondovat s dohodnutým kompromisem. Dovolte, abych uvedl tři body, zásadní body, které jsou předmětem tohoto kompromisu, který jsem obsáhl do této tzv. malé novely. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP